En skola att växa i

Miljöpartiet vill skapa en skola för alla. En skola där alla barn kan förverkliga sina drömmar och sina mål. Skolan ska vara en plats för nyfikenhet och kunskap där barn och unga vuxna växer som människor.

Miljöpartiet vill

  • förstärka elevhälsan så att eleverna kan vara trygga med att det alltid finns någon att vända sig till
  • satsa på bättre arbetsvillkor och en god löneutveckling för stadens lärare
  • att arbetet med lärande för hållbar utveckling och naturskolor utvecklas i staden
  • att nyanlända elever får en bra etablering och kommer in i skolan så snabbt som möjligt.

”Bildning, kultur och lärande för hållbar utveckling är grundpelarna i den skola som rustar våra barn och unga för framtiden.”

En skola för alla

Alla elever ska få en ärlig chans att utvecklas i skolan. Skolan ska ge alla barn och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Oavsett bakgrund och var barnet bor har vi ett ansvar för att alla barn ska ha goda och jämlika villkor i vår stad.

Elevhälsan

Ungas psykiska ohälsa måsta tas på största allvar. Stockholmsenkäten 2016 visade att den psykiska ohälsan bland flickor i årskurs 8 och andra året på gymnasiet fortsätter att öka. Vi vill därför satsa mer på elevhälsan så att stadens elever alltid har någon att vända sig till om de mår dåligt. Vi vill också fortsätta arbetet för att förbättra samarbetet mellan socialtjänst och skola.

Bättre arbetsvillkor för lärarna

Stockholm växer och i takt med att elevantalet ökar behöver också antalet lärare göra det. Det är därför viktigt att arbeta för att läraryrket blir attraktivt igen. Lärarnas arbetsvillkor och arbetsmiljö behöver därför förbättras ytterligare. Lärarna och skolan måste ges tid och resurser att möta varje elev. Genom att samlat satsa på fortbildning, karriärmöjligheter och löneutveckling så blir vi en bättre arbetsgivare för stadens lärare.

Lärande för hållbar utveckling och naturskola

Arbetet med lärande för hållbar utveckling är en viktig del av skolans läroplan som innebär att eleverna arbetar ämnesövergripande med frågor om social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Vi vill att Stockholm blir en kommun i framkant när det gäller skolornas arbete med lärande för hållbar utveckling så att framtida stockholmare kan skapa en mer hållbar stad. Det är därför viktigt att alla stadens skolor arbetar med lärande för hållbar utveckling och att antalet skolor med skolverkets utmärkelse ”Skola för hållbar utveckling” ökar. Vi vill också att alla Stockholms elever ska få delta i naturskolans verksamhet och att fler naturskolor ska finnas i staden.

Utöka modersmålsstödet

Det behövs tydliga insatser för språkutveckling och modersmålsstöd i skolorna. Nyanlända elever ska få det stöd som de behöver för att så snabbt som möjligt komma in i skolarbetet. Elevernas läs- och språkutveckling är avgörande för deras utveckling genom hela skoltiden. Insatser för språkutveckling och läsande sträcker sig bortom satsningar på svenskundervisningen och måste innefatta alla ämnen. Därför måste staden stärka förutsättningarna för ett framgångsrikt arbete med modersmålsstöd och tvåspråkig undervisning.

Ett gott mottagande av nyanlända i skolan

Alla skolor i Stockholms stad ska ta emot nyanlända elever, på så vis minskar segregationen i staden samtidigt som elevernas kunskapsutveckling förbättras. För att så snabbt som möjligt komma in i undervisningen ska nyanlända inkluderas i befintliga klasser.

Gröna skolgårdar

Skolornas utemiljöer behöver utvecklas så att de stimulerar till lek och fysiska aktiviteter, och även kan vara resurser i lärandet. Särskilt viktigt är det när skolgårdsytorna minskar pga. skolutbyggnader i områden där det är ont om plats.

Utveckla elevernas inflytande i skolorna

Vi vill att elevernas inflytande ska öka genom att stödja elevdemokratiskt arbete på skolorna. Skolorna ska arbeta med barnkonventionen och demokratifrågor så att barn och unga är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: