Framtiden finns i förorten

Miljöpartiet vill ha ett Stockholm som hänger ihop. Alla stockholmare tjänar på att skillnaderna i hälsa, ekonomiska förutsättningar och sysselsättning minskar. Staden ska ta till vara på den enorma potential av kreativitet och socialt engagemang som finns i Stockholms förorter.

Miljöpartiet vill

  • att en större andel av skolans resurser ska fördelas till de skolor som har störst behov
  • att allmännyttan renovera och energieffektiviserar bostadsbeståndet miljonprogrammen rustas upp
  • att lokal arbetskraft ska anställas vid upprustning och skötsel av miljonprogrammen

Skolan

Miljöpartiet vill att alla skolor i Stockholm ska vara bra skolor. Idag finns dock stora skillnader i kunskapsresultat mellan skolor. Därför måste arbetet med att skapa mer likvärdighet utökas, insatser och resurser ska fördelas dit de behövs som mest. Vi vill skapa en premie för de lärare som arbetar på de skolor som har störst utmaningar. Varje elev måste få tid med sin lärare och möjlighet att uppnå kunskapsmålen. Därför behöver vi fler vuxna i skolan med olika yrkesroller för att avlasta lärarna så att de kan fokusera mer på undervisning och det så viktiga mötet mellan lärare och elev. Vi vill anställa fler lärarassistenter, fritidspedagoger och specialpedagoger i stadens skolor.

Ta till vara på idéerna

Upprustningen av miljonprogrammet kan bli en av Sveriges bästa investeringar för framtiden. Redan i dag sprudlar dessa områden av idéer. Vi ser ungdomar som drar igång folkbildningsprojekt och stadsodlingskollektiv. Vi ser nya företag som föds och konstnärliga talanger som utvecklas. Miljöpartiet vill att den sortens initiativ ska få förutsättningar att fortsätta växa och spridas på sina egna villkor.

Rusta upp hållbart

Många allmännyttiga bostäder behöver renoveras och energieffektiviseras. Med utgångspunkt i hållbarhet vill vi rusta upp, skapa jobb och stärka de lokala initiativ som redan finns i flertalet områden. De boende ska ges inflytande över förändringar, involveras tidigt och kunna anställas som lokal arbetskraft i upprustningen. För att minimera kostnaden av renoveringar vill vi att de allmännyttiga bostadsbolagen ska nyttja gemensam upphandling och ge hyresgästerna ökat inflytande avseende renoveringsnivå.

En levande ytterstad

Miljöpartiet vill se ett levande Stockholm. För fjärde året i rad har Miljöpartiet bidragit till att Stockholm fått fler sommargågator, sommartorg och pop up-parker än tidigare. Vi vill fortsätta den här utvecklingen och se fler gågator och sommartorg även i ytterstaden. Vi vill därtill prioritera ytterstaden vid utveckling av stadens grönområden och parker. Så skapar vi mer utrymme för människor och gör Stockholm till en mänskligare och mer levande stad.

En inkluderande stad för alla

Vi vill skapa fler träffpunkter runt om i hela staden. Till exempel kan kulturhus i ytterstadsdelarna ge stockholmarna möjligheter att delta i kultur- och föreningslivet i sin närmiljö. Civilsamhällets arbete ska underlättas och stärkas, bland annat genom att föreningsbidrag ska vara rättvisa och stärka föreningslivets viktiga roll i ett demokratiskt Stockholm. Fler skolor ska kunna hyra ut lokaler till föreningar.

För att möta ungdomsarbetslösheten vill Miljöpartiet inrätta startcentraler för unga arbetslösa i staden. Idén med startcentralerna är att i samarbete med Arbetsförmedlingen samla stadens och Arbetsförmedlingens insatser för ungdomar under samma tak.

Stockholm ska vara en trygg stad för alla

Vi vill rusta upp otrygga platser, stärka vuxennärvaron på stan och förebygga att problem uppstår genom fortsatta satsningar på skola, fritidssysselsättning, ungdomsmottagningar och socialtjänst. Genom att tidigt fånga upp ungdomar som riskerar att dras in i kriminalitet eller börjat använda droger kan vi hjälpa ungdomar i tid. Därför vill vi starta ett nytt Framtid Stockholm, med bland annat av uppsökande arbete, bedömning och behandling vid missbruk, insatsen särskilt kvalificerad kontaktperson, stöd till brottsutsatta, medling och närvaro vid polisförhör, i till exempel Skärholmen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: