Miljö och klimat

Miljö och klimat

Det sätt vi lever på idag tär på naturen och våra samhällen. Klimatförändringarna sätter hela jorden ur balans. Region Stockholm har stora ekonomiska resurser och därmed ett stort ansvar. Miljöpartiet arbetar på alla fronter: utbyggd kollektivtrafik, hållbara inköp och upphandlingar, satsningar inom forskning och innovation.

Miljöpartiet vill

  • Satsa på klimatinvesteringar i Stockholmsregionen
  • Främja energiomställning genom investeringar i förnybar el och energilagring
  • Att läkemedel och antibiotika används klokt
  • Skapa en cirkulär ekonomi genom att alla delar i regionen ska tänka resurseffektivt och cirkulärt

Varje år dör tusentals personer i förtid på grund av luftföroreningar. Överförskrivning av antibiotika riskerar att göra den verkningslös när bakterier utvecklar resistens. Läkemedelsrester i vattnet hotar våra ekosystem.

Region Stockholm, som länsövergripande nivå inom politiken, har stora ekonomiska resurser och därmed ett stort ansvar. Miljöpartiet arbetar på alla fronter: Utbyggd kollektivtrafik ger fler möjlighet att resa hållbart. Inköp och upphandlingar ska göras med fokus på hållbar konsumtion. Satsningar inom forskning och innovation görs för att tillsammans med näringslivet hitta nya klimatsmarta lösningar.

Vi prioriterar därför dessa områden.

1. Stockholmsregionen behöver klimatinvesteringar
Över hälften av Stockhomsregionens utsläpp kommer från transporterna. Den mest effektiva insatsen för klimatet är därför att bygga ut kollektivtrafiken och satsa på bättre cykelmöjligheter. På så sätt kan fler resa klimatsmart istället för att ta bilen. Utöver personresorna behöver även transporter av varor inom och till regionen bli mer miljövänliga och utsläppen sänkas hela vägen från tillverkningsplats till oss användare. En viktig del i klimatarbetet är också elektrifieringen av trafiken.

Även om kollektivtrafiken är välutbyggd kommer bilen fortfarande behövas. Men fler bilar behöver gå på el och för att det ska fungera måste antalet laddplatser öka kraftigt runt om i hela länet. För att uppmuntra de som behöver bilen att välja elfordon ska även laddstolpar i anslutning till Region Stockholms fastigheter byggas ut. Region Stockholms ska också byta ut alla egna fordon som går till att gå på el eller förnybart.

Vi har tagit fram en Klimatfärdplan som antagits av regionfullmäktige. Den pekar ut att utsläppen ska vara nere på netto noll 2045, efter det behöver Stockholmsregionen vara klimatpositiv – dvs fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. För att lyckas med det måste fler samarbeta för att ställa om samhället och alla måste göra sin del. Därför har vi inrättat ett särskilt klimatkansli som samordnar företag, kommuner, akademi och civilsamhälle. På så sätt ökas omställningstakten och möjligheten att nå målen.

De planerade investeringarna i fyrspår till Uppsala, snabbtåg till Oslo och höghastighetståg i Sverige behöver bli av och byggnationen behöver ske snabbt. Detta är viktigt för klimatet men också viktigt för att Stockholmsregionen ska kunna behålla och öka sin konkurrenskraft som utvecklingsregion och Sveriges ekonomiska motor.

2. Energiomställning är vägen framåt
All energiproduktion i Stockholmsregionen ska vara hundra procent förnybar senast 2030. Kollektivtrafiken och sjukhusen använder stora mängder energi för att fungera. Som stor konsument måste därför Region Stockholm ta sitt ansvar och driva utvecklingen genom att bara köpa förnybar el. Att den fjärrvärme och fjärrkyla vi köper produceras med fossilfria alternativ är även det en viktig del i omställningen.

Utöver det behöver energianvändningen effektiviseras. Genom att bygga energieffektivt, rusta upp gamla byggnader och använda den senaste tekniken kan vi minska energianvändningen och spara pengar. Genom att bygga solceller på sjukhustak och stationer bidrar Region Stockholm till att öka mängden förnybar el för hela länet.

Samtidigt finns stora utmaningar i elnätets kapacitet att leverera el. Elnätet är gammalt och de stora kraftledningarna till Stockholmsregionen är underdimensionerade. Elnätet behöver därför rustas och anpassas för framtiden. Vi ser med förskräckelse på debatten om elbrist och förslag om ny kärnkraft. Den typen av förslag hjälper inte Stockholmsregionen då den största utmaningen är elnätets överföringskapacitet, att bygga kärnkraftverk i Stockholm är inte aktuellt. För att öka produktionen krävs investeringar i förnybar el i kombination med investeringar i energilagring. På så sätt kan vi lagra el när användningen är låg för att ta när användningen är hög. Det skulle dessutom minska Stockholmsregionens sårbarhet vid eventuella katastrofer.

3. Läkemedel och antibiotika ska användas klokt
Många av de kemikalier som människan skapat är viktiga i vardagen och särskilt i sjukvården. Vi måste dock se till att de inte hamnar i naturen där de skadar djur- och växtliv och i förlängningen oss människor. Vi arbetar därför för att hitta effektiva metoder för rening av läkemedelsrester, forskning och minskad överanvändning av läkemedel. Genom “Kloka listan” ges läkare stöd att välja läkemedel efter minst miljöpåverkan. Bättre planering kan minska mängden läkemedel som blivit gammalt och behöver kasseras. Kassation ska alltid ske via godkända anläggningar.

En följd av den höga antibiotikaanvändningen inom vårt län är att riskerna för antibiotikaresistens ökar. Genom fortbildning av vårdpersonal kan förskrivningen minska samtidigt som vi satsar pengar på vårdcentralernas läkare så att de ska ha tid för att ta till sig aktuell kunskap. Vi ökar också resurserna till Strama som ansvarar för det förebyggande arbetet.

4. Köp rätt och återvinn
Cirkulär ekonomi innebär ett samhälle där resurserna får cirkulera i ständiga kretslopp, och där vi återanvänder och delar resurser med varandra. Målet är effektiva resursflöden där avfall och förstörelse av värdefulla råvaror minimeras, och där kretsloppen hålls så rena som möjligt för att inte förlora i värde. Vårt mål är att all delar i regionen ska tänka resurseffektivt och cirkulärt. Genom att stödja utvecklandet av nya affärsmodeller och hållbara innovationer kan Stockholmsregionen bli en föregångare. Vi vill även införa en stödverksamhet för de verksamheter som inte har kunskap och resurser att själva se över sina resursflöden. Genom att göra det kan vi både minska miljöpåverkan och spara pengar – pengar som istället kan användas till mer vård och kollektivtrafik.

Som ett led i detta ska Region Stockholm vara ledande i Europa på hållbara upphandlingar. Det är en ambitiös målsättning och kräver ett ständigt förbättringsarbete eftersom konkurrensen från andra regioner i Europa är hög. Som konsument kan regionerna tack vare sin storlek påverka mycket genom sina inköp. Region Stockholm är störst i Sverige och ska påverka marknaden till att öka utbudet av hållbara produkter och varor. Genom att uppmuntra forskning och miljötänk i våra avtal snabbas utvecklingen av nya material och produkter på. Det stärker inte bara vårt eget miljöarbete utan möjliggör även för andra att stärka sitt arbete.

Nyheter på Miljö och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter