Kultur

Lyssna

Kulturen tillhör alla. Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet att både ta del av och skapa kultur. Det innebär låga kostnader och hög tillgänglighet

Miljöpartiet vill

  • Mångfald och representativitet i institutioner och projekt
  • Inrätta en förmedlande länsfunktion för teatern
  • Ett läse- och skrivcentrum för främjande av läsning och skrivning
  • Stärka kulturverksamheternas digitala utveckling

Kulturen ska föras ut till hela länet och förvaltningen ska ges resurser att bygga ut sin infrastruktur Miljöpartiet arbetar för att alla länets invånare ska ha möjlighet till kulturupplevelser och kulturskapande och att känna sig representerade i kulturen. Kulturen tillhör alla och spelar en viktig roll för det demokratiska samhället.

I konsten och kulturen speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser och ska vara tillgänglig och inbjuda till delaktighet i staden och på landsbygden. Landstinget behöver fortsätta att utveckla och tillgängliggöra länets kulturverksamhet. För att stärka kulturen i regionen behöver vi höja kulturens status och stärka den långsiktiga planeringen. Därför välkomnar vi beslutet om en regional strategi för kulturen.

Mångfald och representativitet ska lyftas och genomsyra landstingets institutioner och enskilda projekt Miljöpartiet vill särskilt lyfta frågan om representativitet och stötta det mångfaldsarbete som pågår i landstingets institutioner och i enskilda projekt. En förmedlande länsfunktion för teatern ska inrättas Förmedlande länsfunktioner kan ge bättre samordning av befintliga kulturlokaler. Dansen och cirkus har redan sådana förmedlande funktioner. Vi vill se förmedlande länsfunktioner inom fler scenkonstområden, såsom teater. Dessa funktioner bör dessutom samverka genreöverskridande.

Ett läse- och skrivcentrum för att stödja länets läs- och skrivfrämjande insatser ska införas Miljöpartiet vill stärka kvaliteten i bibliotekens verksamhet. Vi vill bland annat införa ett läse- och skrivcentrum som en funktion under Regionbiblioteket. Läse- och skrivcentrumet ska förmedla kunskap och material till bibliotek, skolor, förskolor och andra aktörer och blir ett nav för vidareutbildning av bibliotekarier, förskolepedagoger och lärare inom läs- och skrivfrämjande.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: