En grön feministisk plan för Strängnäs Kommun - Miljöpartiets förslag till flerårsplan för Strängnäs kommun

Världen har slagit till med en käftsmäll. Klimatet har under många år gått utför och trots höga protester har få lyssnat. Nu drar en pandemi över världen och inga kommer undan, inte ens lilla Strängnäs. Det är dags att inse att vi är en del av världen och att det vi gör får verkningar världen över. Det är dags att vakna och se vår del i klimatarbetet. Det görs bra saker men det är inte nog. Kommande satsningar måste tas för vår, våra barn och våra barnbarns fortsatta existens. Vad som händer i vår närtid, om vi under sommaren och hösten 2020 får en andra smittvåg, om även 2021 kommer präglas av Corona vet vi inget om idag men det vi vet är att osäkerheten är stor. Det är svårt att veta vilket skatteunderlag vi kommer ha att röra oss med då pandemin slagit hårt mot ekonomin. Därför fokuserar Miljöpartiets budget på omställning, en omställning som är nödvändig i en föränderlig värld som kommer nära, närmare än vi kunnat förutspå.

Fokus

Den gröna feministiska flerårsplanen för Strängnäs Kommun bygger på de tre hållbarhetskriterierna: ekonomisk-social- och ekologisk hållbarhet.

Vi har med oss vikten av att arbeta gentemot mål satta i Agenda 2030 och ser att kommunens insatser spelar stor roll för våra invånare, besökare, elever, brukare och inte minst för våra anställda nu och i framtiden.
Därför ska vi ha hållbarhetsperspektiv med i allt vi gör.
Feminismen är ett fundament som vi kan bygga social rättvisa utifrån och därför är den ett viktigt verktyg.

Ekonomiska hållbarhet

En förutsättning för god ekonomisk hushållning är en balans mellan utveckling av intäkter och kostnader. En befolkningsutveckling där en allt större andel äldre och skolbarn ska finansieras av förhållandevis färre i arbetsför ålder är en stor utmaning för kommunen. Vi närmar oss det berömda krokodilgapet i rasande fart. För att möta den utmaningen behöver vi ständigt söka nya sätt att jobba och ta till oss av ny teknik och framsteg i omvärlden så att vi kan leverera nödvändig service så kostnadseffektivt som möjligt.

Samtidigt står vi inför det välkända tjänstedilemmat. Tjänstesektorn har av förklarliga skäl svårt att effektivisera i samma utsträckning som industrin, vilket leder till att tjänsteintensiva branscher, som den offentliga sektorn har svårt att hänga med i pris- och löneutvecklingen. Detta är en reallitet som måste tas på allvar.

Social hållbarhet

Kommunen måste vända den negativa trenden med höga sjukskrivningstal och kompetensflykt. Flera yrkesgrupper kommer inom överskådlig framtid att bli en allt större bristvara på arbetsmarknaden och konkurrensen om dessa nyckelkompetenser hårdnar. Att betraktas som en attraktiv arbetsgivare med ett acceptabelt löneläge och bra arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning kommer att vara en nyckelfaktor för upprätthållandet av den kommunala välfärden. Det är även en jämställdhetsfråga då flera av de kvinnodominerade yrkesgrupperna är de mest underbemannade.

Kostnaderna för sjukskrivningar och rekrytering av ny personal är idag onödigt höga.
Vi väljer därför i vår plan att fokusera på faktiska förbättringar gällande bemanning och kvalitet där det gör störst skillnad, i skolan och äldreomsorgen.

Ekologisk hållbarhet

Kommunfullmäktige har idag, trots den stora omställning som ligger framför oss, inget mål för klimatutsläppen. Vi ser en nödvändighet med ett sådant mål med sikte på att bli en klimatpositiv kommun senast år 2030.

För att kunna finansiera nödvändiga investeringar till följd av befolkningsutvecklingen och för att begränsa och anpassa oss till klimatförändringarna är det viktigt att planen visar ett långsiktigt positivt resultat. En robusthet i ekonomin är även nödvändig för att hantera tillfälliga konjunktursvängningar.

Vision för hälsa och hållbarhet i Strängnäs

• Strängnäs är en vital del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar region.

• I Strängnäs kommun kan alla känna sig välkomna, respekterade och trygga, i livets alla skeden.

• Alla medborgare kan känna sig delaktiga i samhället och demokratin.

• I Strängnäs får alla människor förutsättningar för god hälsa och välbefinnande.

• Strängnäs kommun erbjuder en kreativ miljö för människor, föreningar och företag.

• Strängnäs skolor ger varje elev de bästa förutsättningar för lärande och utveckling.

Strategiska mål

• Strängnäs natur värnas och vårdas. Kommunen möjliggör att människor och verksamheter har en positiv påverkan på klimat, miljö och ekosystem.

• Strängnäs är tillgängligt för alla. Strängnäsbor upplever egenmakt och stor valfrihet.

• Kommunens verksamhet har fokus på att möta medborgarnas behov och önskemål.

• Strängnäsborna har goda möjligheter till insyn i kommunens verksamhet, oavsett utförare, och till demokratiskt inflytande även mellan valen.

• Kommunen använder skattebetalarnas pengar effektivt, med försiktighet samt miljömässigt och etiskt ansvarsfullt.

• Kommunen arbetar för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten för att skapa största möjliga nytta för medborgarna.

Satsningar i Miljöpartiets förslag

Barn- och utbildningsnämnden

Strängnäs kommun satsar mindre på grundskolan än förväntat jämfört med andra kommuner och har lägre lärartäthet än de flesta kommuner. Med tanke på arbetsmiljön, de höga sjuktalen, personalflykten och dålig placering i skolkommunrankingen så anser vi att det är hög tid att öka personaltätheten. Både i form av pedagoger i den utsträckning de går att rekrytera och i form av stödpersonal för att avlasta lärarnas kringuppgifter.

Kommunen kompenserar idag inte för elevernas bakgrund i tillräcklig utsträckning för att ge alla elever samma förutsättningar att lyckas. Det syns tydligt om man jämför det förväntade utfallet i skolresultat med det faktiska utfallet. Vissa skolor får mindre i ersättning i förhållande till behovet än andra. Den socioekonomiska viktningen behöver öka kraftigt, det vittnar även allt fler rektorer och andra sakkunniga om.

Barn med särskilda behov får idag inte alltid det stöd de behöver och har rätt till. Detta på grund av bristande kompetens och för lite resurser. Det skapar inte bara ett stort lidande för de enskilda eleverna och deras anhöriga. Det genererar även högre samhällskostnader i form av föräldrar som inte kan jobba heltid, sjukskrivningar och elever som hamnar i utanförskap.

 

 • öka resurserna till barn i behov av särskilt stöd, i form av speciallärare och förbättrade lärmiljöer med tekniska hjälpmedel
 • att elevhälsan ska tryggas med god tillgång till skolsköterskor, kuratorer, psykologer, talpedagoger samt barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och skolläkare       
 • att lokala avtal tecknas som säkrar att lärarnas löneutveckling följer deras kompetens- och karriärutveckling
 • införa resursteam för att minska den administrativa bördan för lärarna
 • verka för att förskolor och skolor är fria från giftiga kemikalier
 • • ha gröna skolgårdar, grönskande och stimulerande utemiljöer samt säkra gång- och cykelvägar

Socialnämnden

Socialnämndens uppgift är att erbjuda omsorg och stöd med god kvalitet till behövande. Politiken ska ta ett större ansvar för omsorgens kvalitet både för verksamheter som drivs i kommunens egen regi och av andra utförare. Det förebyggande arbetet är lika viktigt som att möta upp aktuella behov i vardagen. Det ska finnas en bra samverkan med Regionen och andra kommuner. Vård- och omsorgstagaren eller personer med sociala behov ska inte falla mellan stolarna eller hänvisas fram och tillbaka.

I pandemins efterverkningar bör hemtjänst och serviceboenden ses över. Hur säkerställer vi säkerheten för våra gamla, hur säkerställer vi att personal inte smittar, hur säkerställer vi att personal vågar sjukskriva sig utan att utsätta sina kollegor för onödig stress osv. Det bör när pandemin är över göras en utredning över ovanstående frågeställningar.

 

 • att socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller ålder aldrig ska vara ett hinder för att människor ska kunna utvecklas
 • anpassa personaltätheten inom omsorgen till Socialstyrelsens rekommendation
 • underlätta distansarbete några dagar per vecka för kommunanställda som vill och kan, det ger miljö-och hälsovinster
 • uppmuntra initiativ som minskar utanförskap och diskriminering
 • motverka ensamhet bland äldre
 • arbeta långsiktigt och förebyggande för att förbättra folkhälsa och motverka sociala problem 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Strängnäs har värdefulla naturområden som behöver skyddas och vårdas. Det behöver prioriteras. En skogsplan ska ha naturvård och biologisk mångfald som utgångspunkt utan skogsbruk och vinstsyfte. Nya naturreservat ska utredas för att skydda känsliga områden. Lokal odling och kunskap om självförsörjning ska uppmuntras genom att kommunen främjar skördemarknad, stadsodling och skolträdgårdar. Miljöprogram och stadsplaneringen ska ha som mål att minska utsläpp, föroreningar från skadliga partiklar, plaster och kemikalier i luften, vattnet och marken. Miljöprogram, grönplan, blåplan och kemikalieplan ska finnas och inte var hyllvärmare utan arbetas in i översiktsplan och andra styrdokument. Kommunens klimat- och miljöarbete ska också vara styrande för arbetet i de kommunala bolagen och samverkan med lokalt näringsliv, organisationer och regionen. Klimat- och miljömål, ekologisk kompetens, miljökonsekvensbeskrivningar ska vara i fokus redan från början vid planuppdrag, exploateringsavtal, detaljplaner och markanvisningar.

 • att kommunen antar lokala miljömål i linje med de nationella miljömålen
 • värna Strängnäs kommuns grönområden och tätortsnära skogsområden
 • ha ett fortsatt generellt strandskydd om 300 m med möjlighet till välgrundade undantag
 • skydda särskilt värdefulla naturområden genom att bilda naturreservat med promenadstråk
 • att våra dricksvattentäkter säkras för kommande generationer
 •  att dricksvattenförsörjningen säkras genom en reservvattentäkt

Teknik och fritidsnämnden

Teknik- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens drift och underhåll av kommunens idrotts- och fritidsanläggningar, måltidsutbud och matleveranser, räddningstjänst samt stadsmiljö och intern kommunal service.

Nämnden bör intensifiera arbetet med föreningar efter det för föreningar tunga året 2020. Föreningarna i kommunen är viktig för våra invånare och bör uppmärksammas och stöttas. En utökning och sammanbindning av cykelvägar bör prioriteras med utgångspunkt från skolornas trafiksituation med hämtning och lämning. Det måste vara lätt och tryggt att ta cykeln till skolan om man bor på rimligt avstånd. Måltidsenheten gör ett bra arbete med hållbarhet men bör få ett större stöd från politiken och andra nämnder.

 

 • att gång- och cykeltrafikanter prioriteras vid planering och drift av gatumiljön      
 • att Trädgårdsgatan i Strängnäs omvandlas till en riktig och attraktiv gågata
 • planera för fler gångfartsområden i kommundelarna
 • bygga ut, koppla ihop och förbättra cykelvägar inom kommunen
 • införa lånesystem för cyklar på strategiska platser (cykelpooler)

Kulturnämnden

Kulturen är en central del i ett välfärdssamhälle. Den ger möjlighet till nya perspektiv på oss själva och andra. Den bygger broar mellan människor med olika bakgrund. Den berikar oss med upplevelser. En aktiv fritid kan bidra till god hälsa och delaktighet i samhället.

 

 • att alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur och/eller idrott i någon form oavsett familjens ekonomiska förutsättningar
 • att kommunalt stöd för fritidsaktiviteter är jämnt fördelat mellan könen 
 • att kommunalt stöd fördelas rättvist även till aktiviteter som inte kräver arenor, t.ex. skidspår, motionsspår, ridleder, orientering och utegym
 • att kommunala fritidsanläggningar ska vara tillgängliga för alla
 • skapa lokala mötesplatser för alla åldrar kring musik, dans, konst och hantverk i samverkan med lokala aktörer, (som ett komplement till idrotten)

Prognos

Vi vet i skrivande stund inte hur läget i Sverige och världen kommer fortgå gällande Corona. Vi ser idag vissa lättnader i rörligheten men dessa kan snabbt inskränkas om det kommer ytterligare en smittvåg. Detta kommer påverka oss under lång tid och det ekonomiska underlaget är svårt att förutspå.

Flera av kommunens verksamheter kommer vara under fortsatt hård ekonomisk press de kommande åren. Kommunen tappar kompetens och kontinuitet då flera anställda väljer att byta arbetsgivare på grund av bristande resurser och dålig arbetsmiljö. Antalet uppsägningar på egen begäran där medarbetaren lämnat Strängnäs kommun för en annan arbetsgivare ligger de senaste åren på en dubbelt så hög nivå mot normalt. I kommande lågkonjunktur är det viktigt att kommunen arbetar för att främja arbetssituationen och behålla sina medarbetare.
Sjukfrånvaron är fortsatt oacceptabelt hög och där måste extra resurser läggas in när pandemin är över. Vi ska dra lärdom av 2020 års situation så vi står rustade för framtiden.
Vi ser en mindre ökning av skatten att fördela mellan skola, omsorg och miljö som nödvändig för att klara kommande tuffa år.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: