Flerårsplan 2021

Under terminens sista fullmäktige presenterade Miljöpartiet de gröna i Strängnäs sin flerårsplan. I ett så osäkert läge som detta är framtiden inte lätt att förutspå men vi har visat vilken väg vi vill gå. Här nedan kan du läsa partiets anförande framfört av gruppledare Terese Askerstedt. Under budget här på sidan kan du läsa hela flerårsplanen om du är intresserad.

Ordförande, ledamöter, åhörare

Vi vet inte hur läget i Sverige och världen kommer fortgå gällande den pandemi som spridit sig över världen. Vi ser idag vissa lättnader i rörligheten men dessa kan snabbt inskränkas om det kommer ytterligare en smittvåg. Det här kommer påverka oss under lång tid och det ekonomiska underlaget i närtid är svårt att förutspå. Vi fokuserar därför vår flerårsplan på omställning, en grön omställning för oss, våra barn och våra barnbarn.

Vi har med oss vikten av att arbeta gentemot mål satta i Agenda 2030 och kommunens insatser spelar stor roll för våra invånare, besökare, elever, brukare och inte minst för våra anställda nu och i framtiden.
Därför ska vi ha hållbarhetsperspektiv med i allt vi gör.
Feminismen är ett fundament som vi kan bygga social rättvisa utifrån och därför är den ett viktigt verktyg.
En förutsättning för god ekonomisk hushållning är en balans mellan utveckling av intäkter och kostnader. En befolkningsutveckling där en allt större andel äldre och skolbarn ska finansieras av förhållandevis färre i arbetsför ålder är en stor utmaning för kommunen. Vi närmar oss det berömda krokodilgapet i rasande fart. För att möta den utmaningen behöver vi ständigt söka nya sätt att jobba och ta till oss av ny teknik och framsteg i omvärlden så att vi kan leverera nödvändig service så kostnadseffektivt som möjligt.
Kommunen måste vända den negativa trenden med höga sjukskrivningstal och kompetensflykt. Flera yrkesgrupper kommer inom överskådlig framtid att bli en allt större bristvara på arbetsmarknaden och konkurrensen om dessa nyckelkompetenser hårdnar. Att betraktas som en attraktiv arbetsgivare med ett acceptabelt löneläge och bra arbetsmiljö med rimlig arbetsbelastning kommer att vara en nyckelfaktor för upprätthållandet av den kommunala välfärden. Det är även en jämställdhetsfråga då flera av de kvinnodominerade yrkesgrupperna är de mest underbemannade.

Kommunfullmäktige behöver ha tydliga mål för klimatutsläpp då det är helt nödvändigt att sikta på att kommunen blir klimatpositiv senast 2030. Det är en stor omställning vi ska igenom och tydliga mål är en förutsättning för att nå dit.

Vi ser framför oss att:
• Strängnäs natur värnas och vårdas. Kommunen möjliggör att människor och verksamheter har en positiv påverkan på klimat, miljö och ekosystem.
• Strängnäs är tillgängligt för alla. Strängnäsbor upplever egenmakt och valfrihet.
• Kommunens verksamhet har fokus på att möta medborgarnas behov och önskemål.
• Strängnäsborna har goda möjligheter till insyn i kommunens verksamhet, oavsett utförare, och till demokratiskt inflytande även mellan valen.
• Kommunen använder skattebetalarnas pengar effektivt, med försiktighet samt miljömässigt och etiskt ansvarsfullt.
• Kommunen arbetar för att kontinuerligt utveckla kvaliteten i verksamheten för att skapa största möjliga nytta för medborgarna.

Kommunens skolor ska ligga i framkant och vara det självklara valet, vi ska erbjuda en god lärmiljö och näringsrik, ekologisk mat så eleverna orkar hela dagen.
Kommunens äldre ska tas om hand på bästa sätt så de känner trygghet oavsett om de bor i eget boende och klarar sig själva eller behöver kommunens hjälp och stöd. Det ska vara tryggt att röra sig i kommundelarna som äldre likväl som för yngre medborgare. Våra äldre ska erbjudas kost väl anpassad för dem och under tider som anpassas efter deras behov. Långa nattfastor måste arbetas bort.
Oavsett om man är gammal eller ung i Strängnäs ska man ha tillgång till natur, kultur och rörelse.
Vi behöver tänka om och göra andra prioriteringar. Prioriteringar för att trygga vår framtid och rädda vår miljö. Coronapandemin har visat att världen är närmare än vi tror. Det vi gör här, eller där spelar roll. Vi bor alla på samma jordklot. Det är våra barn och barnbarn som ska leva vidare i den miljö vi skapar idag.

 

  • Jag yrkar bifall till Miljöpartiets förslag till flerårsplan
  • Jag yrkar bifall till en skatteökning på 15 öre för 2021

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: