PROGRAM för ett GRÖNT STRÄNGNÄS

Handlingsprogram för Miljöpartiet de Gröna i Strängnäs 2014-2018

Grön ideologi - solidaritet i handling

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Vi vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda. Denna gränslösa solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

 

•   solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

•   solidaritet med kommande generationer

•   solidaritet med världens alla människor

 

Förändringar kräver engagemang men hela ansvaret kan inte ligga på enskilda individer. Samhället är något människor skapar tillsammans. Politiken är nyckeln till förändring och måste visa vägen till ett hållbart samhälle.

 

Vi tror på mångfald, och det är en av den gröna rörelsens styrkor. Det finns många sätt att vara grön på. Vi förenas av den gemensamma uppgiften att forma vårt samhälle för en ny tid. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete.

 

Miljöpartiet de Gröna i Strängnäs är en del av Sverige, en del av världen, det är vårt ansvar att omsätta de gröna idéerna i praktiken. På följande sidor beskriver vi hur vi vill skapa ett grönt Strängnäs.

 

1. En levande demokrati - måste ständigt förnyas

2. Ekonomi - hushållning med begränsade resurser

3. Skola och förskola - våra barn är framtiden

4. Social välfärd - ett starkt samhälle värnar de svaga

5. Grön samhällsplanering - vi bygger för kommande generationer

6. Kultur och fritid - för hälsa och livsglädje

 

 

1. EN LEVANDE DEMOKRATI - måste ständigt förnyas

 

Vi är ett decentralistiskt parti. Det är i närområdet viljan och förmågan att påverka är störst. Den viljan vill vi ta tillvara, genom att utveckla närdemokratin. Miljöpartiet är ett feministiskt parti och det ska genomsyra hela vår politik.

 

Vi vill

1.    att våra kommundelar är kompletta och klimatsmarta samhällen med barnomsorg, skola, bibliotek, äldreboende, vård, affär, service, återvinning och bra kommunikationer

2.    utöka områdesstyrelsernas befogenheter och resurser

3.    att kommunens anställda ska ha heltidstjänst som grund och rätt till deltid samt inga delade turer  

4.    förbättra kommunens upphandlingsprocess med hållbarhet och rättvisa som syfte, det ska vara möjligt att konkurrera även för mindre lokala företag

5.    ha ett aktivt ägarskap i bolag där kommunen är hel- eller delägare. Inflytandet ska användas för att främja god miljö, hållbarhet, jämställdhet och bästa möjliga samhällsnytta.

 

 

2. EKONOMI - hushållning med begränsade resurser

 

Idag beter vi oss som om jordens resurser var oändliga. När marknaden krockar med det ekologiska systemet är det politikens ansvar att anpassa ekonomin till villkoren för ett hållbart samhälle. Det som är bra för människa och miljö ska vara billigt, det som är dåligt ska vara dyrt och det som är skadligt ska förbjudas.

Småföretagen är nyckeln till nya jobb, de står för nytänkandet, de nyanställer och de stannar kvar i kommunen. Lokal produktion innebär kortare resvägar, färre transporter och ett tryggare samhälle. Landsbygdens näringar är basen för ett hållbart samhälle. Strängnäs har dessutom ett utmärkt geografiskt läge för att leverera såväl närproducerad mat och naturupplevelser liksom biogas till storstadsregionen.

 

Vi vill

1.      prioritera kvalitet och miljöprestanda i kommunens verksamheter före oförändrad/sänkt skatt.

2.      se befolkningstillväxt som ett resultat av ett grönt samhällsbygge, inte som ett mål

3.      att försäljning av kommunal mark ska räknas som en kostnad, inte bara som en intäkt. Tjänster som naturen producerar gratis, t.ex. vattenrening, pollinering och rekreation, måste få en prislapp och tas med i ekonomiska kalkyler

4.      satsa på hållbar, löpande upprustning och anpassning av kommunala byggnader i stället för kostnadsdrivande nybyggen

5.      att småföretagens intressen tillgodoses vid planläggning och byggen

6.      skapa lokala marknadsplatser för lokala produkter, torgplatser och marknader. Tänk en mindre saluhall/vinterträdgård i Västerviken, Strängnäs

7.      att företagskluster, typ Gula Industrihuset i Stallarholmen, uppmuntras i alla delar av kommunen

8.      införa jobbtorg med samordnade insatser från inblandade myndigheter

9.      fortsätta kommunens satsning på traineeprogram och praktik

10.  ha krav på praktikplatser för unga vid kommunal upphandling av tjänster

11.  satsa på förnybar, alternativ energi såsom biogas, vind- och solkraft. Det ger många nya arbeten på landbygden.

12.  att naturturism, lantbruk, jakt, fiske, och mathantverk kartläggs och får stöd att vidareutvecklas på ett hållbart vis

13.   uppmuntra till ett bättre nyttjande av vildsvinen som livsmedel

14.  att kommunens väljer etiska placeringar av sitt kapital

15.  införa interna inköpsavgifter till förmån för miljöinvesteringar

 

3. SKOLA OCH FÖRSKOLA - våra barn är framtiden

Att satsa på barnen är en investering för framtiden. Den nya generationen ska komma ut med förändringslust och vilja att ta ansvar för en hållbar framtid.

 

3.1 Skola
 

Vi vill

1.      införa en ”läsa-skriva-räknagaranti” för årskurs 1-3 med utökad individanpassad undervisningstid

2.      införa möjlighet till läxhjälp

3.      öka resurserna till barn i behov av särskilt stöd, i form av speciallärare och förbättrade lärmiljöer med tekniska hjälpmedel

4.      att elevhälsan ska tryggas med god tillgång till skolsköterskor, kuratorer, psykologer, talpedagoger samt barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning och skolläkare         

5.      att lokala avtal tecknas som säkrar att lärarnas löneutveckling följer deras kompetens- och karriärutveckling

6.      införa resursteam för att minska den administrativa bördan för lärarna

7.      verka för att förskolor och skolor är fria från giftiga kemikalier

8.      ha gröna skolgårdar, grönskande och stimulerande utemiljöer samt säkra gång- och cykelvägar

9.      att alla förskolors och skolors hållbarhetsarbete minst lever upp till kriterierna för Grön flagg

10.  att alla offentligt serverade måltider är tillredda av minst 60 % ekologiska råvaror

11.  att all mat lagas från grunden, gärna med närproducerade råvaror

12.  ha ett vegetariskt alternativ dagligen

13.  successivt införa tillagningskök i kommunens skolor och förskolor

14.  behålla landsbygdsskolor i första hand för de yngre åldrarna

15.  att Campus blir ett attraktivt val för gymnasieungdomar och vuxna genom profilutbildningar inom miljöområdet

16.  ge nya livschanser genom en väl fungerande vuxenutbildning

 

 

3.2. Förskola och fritidshem - en lekfull och trygg barndom
 

Vi vill

1.      minska gruppstorleken i förskola och fritidshem och sätta stopp för överinskrivningar

2.      anställa fler utbildade förskollärare och fritidspedagoger

3.      att barnomsorgen anpassas efter föräldrarnas eller förälderns arbetstider

4.      att arbetssökande har rätt till fritidshemsplatser under en del av sommaren

5.      att en genuspedagog är verksam inom kommunen

6.      se tidiga insatser i samarbete med andra samhällsfunktioner för barn och familjer

7.      att skola, förskola och fritidshem har närhet till naturen, s.k. skolskogar.

8.      att all frukt som serveras ska vara ekologisk

 

 

 4. SOCIAL VÄLFÄRD - ett starkt samhälle värnar de svaga

 

En förutsättning för vår välfärd är en bra miljö med tillgång till ren luft och rent vatten, något som vi ofta tar för givet. För en god livskvalitet krävs att vi kan tillfredsställa våra grundläggande behov.

Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare.

Miljöpartiet de gröna i Strängnäs vill ha en kommun där individen ges möjlighet att bidra, efter förmåga, till kommunens utveckling och där alla har lika rättigheter. Därför måste kommunen också stå som garant för en trygg välfärd, där alla erbjuds nya chanser att växa och utvecklas genom livet.

Vi vill

1.    att socioekonomisk bakgrund, könstillhörighet och könsuttryck, sexuell läggning, etnicitet, religion, funktionsnedsättning eller ålder aldrig ska vara ett hinder för att människor ska kunna utvecklas

2.    anpassa personaltätheten inom omsorgen till Socialstyrelsens rekommendation

3.    underlätta distansarbete några dagar per vecka för kommunanställda som vill och kan, det ger miljö-och hälsovinster

4.    uppmuntra initiativ som minskar utanförskap och diskriminering

5.    ha ett fortsatt aktivt flyktingmottagande i kommunen

6.    att äldreboenden, omsorg och vård finns där människorna finns, det ger trygghet och värdefulla arbetstillfällen i kommundelarna

7.    arbeta långsiktigt och förebyggande för att förbättra folkhälsa och motverka sociala problem   

8.    att trygghetslarm och andra elektroniska hjälpmedel ska komplettera förstärkt mänsklig närvaro för våra äldre

9.    erbjuda äldre lunchservering i kommunens matsalar

10.  utöka de äldres boendealternativ

11.  planera och bygga bostäder för olika behov. En del av nyproduktionen anpassas till funktionsnedsatta och äldre  

12.  ha målinriktad rehabilitering för människor med sjukdom och/eller funktionsnedsättning

13.  införa familjecentral i Mariefred med kompetens för att ta emot hela familjen

14.  motverka ensamhet bland äldre

 

 

5. GRÖN SAMHÄLLSPLANERNING - vi bygger för kommande generationer

 

Människan har ett ansvar som sträcker sig utanför sin egen person och längre än sin generation. Våra livsmöjligheter avgörs av hur väl vi klarar av att leva i samklang med det ekologiska systemet. Ju smartare vi nyttjar naturresurserna desto mer välfärd kan vi få ut inom ramarna för vad planeten klarar av. Den som ligger i framkant i omställningen till det hållbara samhället kommer dessutom att ha ett naturligt försprång.

 

Vision:

I Strängnäs är våra ekologiska fotavtryck inte större än vad planetens ekosystem klarar av långsiktigt. Detta är något som upplevs som naturligt då det under lång tid har varit lätt att göra rätt i Strängnäs. Vi har funnit sätt att leva gott inom ramarna för vad en planet kan ge. Vi har ett globalt perspektiv på de gränsöverskridande miljö- och resursfrågorna samtidigt som vi värnar vår närmiljö. Produktionen av varor och tjänster i Strängnäs sker på ett resurssnålt och förnybart vis. Våra ekosystem är friska, kretsloppen slutna och den biologiska mångfalden stor.

 

5.1. Miljö och Klimat

 

Vi vill

1.      att kommunen antar lokala miljömål i linje med de nationella miljömålen

2.      värna Strängnäs kommuns grönområden och tätortsnära skogsområden

3.      ha ett fortsatt generellt strandskydd om 300 m med möjlighet till välgrundade undantag

4.      skydda särskilt värdefulla naturområden genom att bilda naturreservat med promenadstråk

5.      att det upprättas en plan över kommunens sjöar och vattendrag i syfte att uppnå god status på dessa

6.      att våra dricksvattentäkter säkras för kommande generationer

7.      att dricksvattenförsörjningen säkras genom en reservvattentäkt

8.      att andelen ekologisk mat i den offentliga upphandlingen är minst 60%

9.      att djurskyddskraven i den offentliga upphandlingen minst lever upp till svensk lagstiftning, helst till KRAV’s regler

10.  att alla ges möjlighet till hushållsnära sopsortering

11.  att det anläggs minst ett miljöanpassat båtupplägg med bl a. båtbottentvätt i kommunen

12.  att gästhamnarna i kommunen utrustas med toalettömningsplatser

13.  att belysningen i den offentliga miljön byts ut till energieffektiv sådan

14.  att kommunen endast köper in miljöel även i fortsättningen

15.  satsa på förnybar energi såsom biogas, vind- och solkraft

16.  att kommunen successivt konverterar sin jordbruksareal till ekologisk produktion genom avtal med dess arrendatorer

17.  att kommunen uppmuntrar införande av kantzoner i jordbruk och djurhållning

18.  att kommunen miljöcertifierar sitt skogsbruk enligt FSC:s kriterier

19.  underlätta för kommunens lantbrukare att bli energiproducenter

20.  se över kostnadstäckningen för miljöinspektörernas tjänster.

21.  att det militära skjutfältet i Härad avvecklas och saneras på Försvarets bekostnad. I området kan t.ex. byggas en vindkraftspark.

 

5.2. Bostad
 

Vi vill

1.      att nybyggnation i första hand sker på redan exploaterad mark samt där kollektivtrafiken är väl utbyggd

2.      att ny- och tillbyggnad ska uppfylla högt och klart ställda krav på kvalitet, miljö- och klimatanpassning samt anpassning till befintlig miljö

3.      att all nybyggnation år 2018 åtminstone ska leva upp till normen för lågenergihus

4.      verka för energieffektivisering av befintliga byggnader

5.      införa individuell mätning av tappvarmvatten

6.      främja användandet av miljövänliga och hälsosamma byggmateriel och metoder

7.      underlätta för den som vill satsa på egen produktion av sol- och vindenergi

8.      ge direktiv till SBAB/SFAB att redan från början planera och projektera för hållbart och miljövänligt byggande

9.      ställa krav på variation av upplåtelseformerna vid nybyggnation i samtliga kommundelar

10.  anpassa viss del av nyproduktionen till funktionsnedsatta och äldre

11.  planera staden på människans villkor med gåvänliga gator och mötesvänliga torg med  bänkar, planteringar och lekplats.

 

5.3. Transport och kommunikation

 

Vi vill

1.      att gång- och cykeltrafikanter prioriteras vid planering och drift av gatumiljön

2.      att Trädgårdsgatan i Strängnäs omvandlas till en riktig och attraktiv gågata

3.      planera för fler gångfartsområden i kommundelarna

4.      bygga ut, koppla ihop och förbättra cykelvägar inom kommunen

5.      införa lånesystem för cyklar på strategiska platser (cykelpooler)

6.      verka för direktbussar från Stallarholmen till stationen i Läggesta, mellan Åker och Mariefred samt mellan Strängnäs och Mariefred

7.      ordna så att det byggs en uppvärmd väntsal på Läggesta station

8.      verka för halvtimmestrafik på tåget och lägre taxor

9.      samordna taxor och biljettsystemen för buss och tåg i Mälarregionen

10.  att 100% av kommunkoncernens fordon drivs av förnyelsebara bränslen 2018

11.  att vid planering av nya P-platser är laddstolpar standard, inte minst vid tågstationerna

12.  utveckla en parkeringspolicy som gynnar miljövänligt resande (omformulerad)

13.  verka för etablering av snabbladdare i Mariefred och Strängnäs

14.  verka för etablering av elbilspooler

15.  att kommunen går med i projektet Green Charge för att få stöd till införande av fler elbilar och laddstolpar.

16.  förbättra inbrottssäkerheten vid bilparkeringen vid Läggesta station

17.  se över möjligheten till båtförbindelser mellan Strängnäs, Stallarholmen, Mariefred, Södertälje, Stockholm samt till Enköping och Västerås

18.  att etablering av logistikcentra kopplas till järnvägen

19.  underlätta för båtturismen genom gästhamnar med komplett miljöhantering

20.  stödja utbyggnaden av bredbandsfiber

 

 

6. KULTUR OCH FRITID - ger hälsa och livsglädje

 

Vi gröna ser kulturen som en evig process som förändras i samspel med omgivningen. Kultur och fritid är en dynamisk verksamhet som behöver generösa utrymmen där alla kan delta på jämlika villkor. Resultatet av satsningarna mäts i bildning, livskvalitet, folkhälsa och välbefinnande.

 

Vi vill

1.      att alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur och/eller idrott i någon form oavsett familjens ekonomiska förutsättningar  

2.      att kommunalt stöd för fritidsaktiviteter är jämnt fördelat mellan könen   

3.      att kommunalt stöd fördelas rättvist även till aktiviteter som inte kräver arenor, t.ex. skidspår, motionsspår, ridleder, orientering och utegym

4.      att programverksamheten för ungdomar på biblioteken utvecklas

5.      att kommunala fritidsanläggningar ska vara tillgängliga för alla

6.      skapa lokala mötesplatser för alla åldrar kring musik, dans, konst och hantverk i samverkan med lokala aktörer, (som ett komplement till idrotten)

7.      stödja föreningslivet som är en viktig samhällsbärare. Uppmuntra medborgerliga initiativ och insatser

8.      se en musikscen med dansbana i varje kommundel. Till exempel i Ugglans park i Strängnäs och vid Östabadet i Stallarholmen. Åker har redan dansbana  i Engelska parken

9.      ha parker med plats för lek, spel och friluftsaktiviteter i alla kommundelar

10.  att kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer, både i städer och på landsbygden, ska bevaras och vårdas för framtiden

 

STIGFINNARNA

Omtänksamma och engagerade människor förändrar världen. Varje utveckling tar sin början i den enskilda människans övertygelse och engagemang.

Du gör skillnad!

Framtaget i Studiecirkeln ”Lokalt handlingsprogram” under jan - maj 2014

Miljöpartiet de Gröna i Strängnäs

Beslutat på medlemsmötet - 2014-06

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: