Barn och ungdom

En trygg uppväxt där alla delar av barn och ungas liv upplevs som meningsfullt och innehållsrikt är centralt för oss.

Miljöpartiet vill

  • Höja lärarlönerna samt minska administrationen för den pedagogiska personalen
  • Ha fler vuxna i skolan - höjd lärartäthet och fler stödresurser
  • Minska storleken på barngrupperna i förskolan
  • Att de 15 avgiftsfria timmarna/vecka på förskolan för barn över 3 år får disponeras fritt

Vår vision för barn och unga ur vårt kommunala handlingsprogram:

I planeringen för barn och ungdomar i Strömstads kommun tas hela människan i beaktande. Ett barn är mer än ett papper i en lärares dokumentationspärm. Barn måste få lov att vara barn, på samma sätt som lärare måste få vara lärare. Detta har vi förstått i Strömstad och fokuserar därför på att göra alla delar av barn och ungas liv så meningsfullt och innehållsrikt som möjligt. Skolgången består av mer än själva lärandet. Minst lika viktigt är att miljön barnen vistas i är trivsam, att de har kamrater som ger en trygghet och att de vuxna de möter är goda förebilder. 

Antalet vuxna i skolan har utökats. Det gäller tjänster som speciallärare/specialpedagoger, men också till exempel skolkuratorer och skolvärds-/vaktmästartjänster. Även andra tjänster har inrättats som till exempel klassmorfar/mormor, för att öka antalet förebilder som de unga omges av. En ökad personaltäthet och minskade barngrupper, samt en satsning på ett tvåpedagogsystem, har varit de viktigaste prioriteringarna i skapandet av en förskole- och skolmiljö i Strömstad som ger barn de bästa möjliga förutsättningarna för att utvecklas. Även arbetsmiljön för skolans personal har förbättrats avsevärt. Skolgårdar har byggts för att stimulera barns lek och rörelse, men utöver funktionalitet tas också en stor hänsyn till det estetiska värdet och människors behov av att få vara nära naturen.  

En ny högstadieskola har byggts i anslutning till gymnasiet. Strömstiernaskolans lokaler har rivits och på platsen har det byggts bostäder, som ett led i att lösa bostadsbristen i kommunen. Den nya högstadieskolans läge vid gymnasiet har lett till en ökad samverkan mellan högstadium och gymnasium och en ökad kontakt och samhörighet mellan eleverna på de båda skolorna.

I Strömstad kommun har vi följt efter många andra kommuner i landet och insett att de bestämda tiderna 8-11 på förskolan för barn till arbetssökande, föräldralediga och sjukskrivna är orimliga. De korta och tidiga dagarna utsätter många barn för stressiga morgnar, för lång tid mellan måltiderna, och kan vara för kort tid för att komma igång ordentligt med leken. De garanterade 15 avgiftsfria timmarna på förskolan för barn över 3 år får nu fritt disponeras så som föräldrarna själva anser passar den aktuella livssituationen. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Strömstad.

    Läs mer

    Andra ämnen som relaterar till Barn och förskola