Hållbar ekonomi

Stadens resurser är alltid begränsade. Därför är det viktigt att offentliga insatser ger så stor nytta som möjligt för de pengar som satsas. Därtill riskerar en politik som inte tar hänsyn till miljö- och klimataspekter att skapa stora kostnader i framtiden. Oklokt spenderade skattemedel är en förlust för både människor och miljö.

Miljöpartiet vill

  • Med hjälp av så kallade koldioxidbudgetar ska kommunen slå fast hur staden kan uppnå störst koldioxidminskning per krona och vad som krävs för att nå Parisavtalets mål.
  • Den lokala välfärden ska i högre grad finansieras av taxor eller avgifter som påskyndar den gröna omställningen av staden.
  • Kostnaden för den kommunala byråkratin ska minska, genom effektivisering och digitalisering.
  • Staden ska divestera, d.v.s. flytta kapital som är investerat i företag vars verksamhet huvudsakligen kretsar kring fossil energi.
Här visar vi lokal politik från Stockholmsdistriktet.

Stockholmsdistriktet Ekonomi och klimat

För att Stockholmsregionen ska kunna bli en modern, mänsklig och miljösmart plats att verka och bo på, behöver vi ställa om till en hållbar ekonomi. En hållbar ekonomi innebär att Stockholms läns landsting tar ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar så att både dagens och morgondagens generationer ges möjlighet till ett bra liv.

Läs mer

Hälso- och sjukvården samt kollektivtrafiken ska vara solidariskt finansierad, så att ingen ska behöva avstå från att söka vård eller åka kollektivt av ekonomiska skäl.

De offentliga resurserna ska användas på bästa sätt genom långsiktig planering och professionell verksamhetsstyrning. Upphandling av kollektivtrafik och fortsatta vårdval ska grundas på kvalitet istället för att enbart öka andelen privata utförare.

Alla investeringar och reinvesteringar ska syfta till att stärka den sociala och miljömässiga hållbarheten i regionen. Det innebär att vi ser till helheten i samhället, och tänker långsiktigt. Från satsningar på förebyggande hälsovård, utökad kollektivtrafik, och god regionplanering, till ett förstärkt skydd för vattentäkter och gröna kilar.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: