Grönska och biologisk mångfald

Många arter har stor betydelse för människan, exempelvis genom att de pollinerar växter eller kontrollerar skadeinsekter. Samtidigt är det mycket vi ännu inte känner till om naturens samspel. Miljöpartiet vill att Sundbybergs ekosystem ska behandlas varsamt.

Miljöpartiet vill

  • Artrikedomen i stadens grönområden, sjöar och vattendrag ska värnas. Stadens vattenhantering och materialval vid exempelvis byggnation ska minimera utsläppen av gifter i naturen.
  • Staden ska systematiskt stärka de gröna inslagen i stadsmiljön, bland annat genom fler växter och växtbeklädda byggnadsdelar, stadsodlingar och gröna bullerskydd.
  • Staden ska slå vakt om invånarnas tillgång till parker och grönområden. Naturreservaten i Kymlinge, Lötsjön och Golfängarna och liknande sammanhängande grönområden ska värnas och utvecklas.
  • För att säkra närheten till naturen vill vi förtäta i befintliga bostadsområden, snarare än att bygga på grönytor. Nybyggnation ska i första hand ske på redan hårdgjorda ytor.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: