En levande stad och landsbygd

Miljöpartiet de gröna vill skapa en levande, grön och upplevelserik kommun där människan står i centrum vare sig du bor i staden eller på landsbygden.

Ida Sellstedt, 30 år, Granlo, 8:a på kommunlistan. Wiltrud Daniels, 38 år, Kvissleby, 10:a på kommunlistan.

Vi vill att Sundsvall ska ha ett myllrande stadsliv genom att planera om staden så att den bidrar till spontanitet och liv.  Sundsvall ska erbjuda attraktiva, klimatneutrala och goda bostäder för alla. Dessa ska ligga nära service, arbetsplatser och grönområden.

Vi vill ha en levande landsbygd och stad som erbjuder attraktiva miljöer med närhet till friluftsliv och rekreation. För detta behöver vi utveckla en utbyggd och väl fungerande hållbar infrastruktur där människor upplever att det är enklare att gå, cykla och åka kollektivt. Att människor vill flytta till och kan bo på landsbygden är viktigt för att vitalisera den. 

Den lokala landsbygden måste i framtiden i högre grad kunna försörja oss med livsmedel för att minska transporternas påverkan på klimat och miljö. 

 

För en levande stad vill vi:

 • Satsa på ekologiskt och socialt hållbar planering med sammanhängande och tillräckligt breda gröna stråk i olika riktningar. 
 • Att nya bostadsområden byggs i de stråk där busslinjer redan finns eller där nya kan anläggas.
 • Att Selångersåns stränder ska fortsätta att utvecklas som gröna stråk västerut. Med fler och mer sammanhängande parkområden skapas oaser för människor att röra sig i. 
 • Planera in mer grönska i staden och att nybyggnation inte sker på parkmark.
 • Arbeta för att tillgängliggöra stadens gaturum för människor genom att minska biltrafiken och antalet parkeringar efter gatorna i centrum. 
 • Undersöka om Sundsvall kan få ett uthyrningssystem för kortidshyra av cykel.
 • Bygga fler parkeringar vid stadskärnans utkanter och erbjuda hyrcyklar i anslutning till dessa.
 • Öka antalet cykelställ speciellt i centrum och vid bytespunkter med andra trafikslag. 
 • Omvandla fler gator till gågator, bredda trottoarer och bygga gångvägar som ska upplevas trygga, säkra och trivsamma.Att de kulturhistoriska värdena i vår stad värnas.
 • Arbeta för fler säkra och tillgängliga lekplatser vid skolor, förskolor och i bostadsområden.
 • Arbeta för trygga gator, torg och andra offentliga platser, även i kommundelscentra.
 • Arbeta för minskade bullerstörningar i bostadsområden.
 • Arbeta för ett sammanhållet cykelvägnät med separerade gång- och cykelvägar som binder samman omkringliggande stadsdelar med centrum för att främja cykelpendling.
 • Bygga gångvägar så att fotgängare ges möjlighet att ta den kortaste vägen. 
 • Förbättra trafikmiljön runt kommunens skolor och förskolor till
 • exempel genom att skapa lågfartszoner eller bilfria zoner för att öka barnens säkerhet.
 • Att de nya centrala hamnstadsdelarna bör öppnas för människor så att den gamla sjöstaden Sundsvall vänds mot havet igen.
 • Utveckla de centrala hamnområdena till stadsdelar där gående prioriteras framför bilar. 
 • Arbeta för ett samarbete mellan kommun, handel och fastighetsägare för att såväl utveckla handeln som att erbjuda ett centrum präglat av nöje, upplevelser och kultur.
 • Arbeta för att främja en mer konkurrenskraftig handel i stadskärnan genom att begränsa ytterligare expansion av extern detaljhandel i stadens utkanter.

 

För en levande landsbygd vill vi:

 • Arbeta för att bostäder, service och verksamheter utanför staden möjlig-görs inom befolkningsstråken i inlandet och efter kusten i enlighet med kommunens landsbygdsprogram och översiktsplan.
 • Att kommunen i samarbete med lokala initiativ arbetar för en levande landsbygd. 
 • Uppmuntra och förstärka bygdernas föreningsliv genom ökat föreningsstöd.
 • Uppmuntra entreprenörskap, integration och rekreation/friluftsliv samt utveckla besöksnäringen med inriktning ekoturism.
 • Förbättra landsbygdsvägarnas standard och tillhandlahålla vägbelysning där det är motiverat.
 • Utveckla en mer flexibel kollektiv-trafik på landsbygden. Exempelvis genom anropsstyrning och/eller upprättande av sambandscentral för bilpooler. 
 • Öka graden av självförsörjning i kommunen genom att stötta lokala lantbrukare att producera mer ekologisk mat som kommunen kan upphandla samt anordna mötesplatser för försäljning av lokala matvaror.
 • Att naturmiljöer i närheten av tätorter på landsbygden bevaras och görs tillgängliga för människor.
 • Arbeta för att uppmuntra utbildning i självhushållning både när det gäller mat och hantverk.
 • Att Naturskolans KomUt ska uppmuntras också på landsbygden.
 • Synliggöra sevärdheter av olika slag på landsbygden genom bättre skyltning.

 

För fler bostäder vill vi:

 • Arbeta för fler bostäder i Sundsvalls centrum för att skapa en mer levande stad och för att främja lokal handel.
 • Att jobb, service och rekreation ska finnas nära bostäderna.
 • Fortsätta satsa på förtätning och blandat boende. Detta ger möjlighet till social trygghet, kollektivtrafik och minskat transportberoende.
 • Fortsätta upprusta kommundelscentra.
 • Behålla Mitthem i kommunal ägo för att kunna skapa fler hyresrätter. Vi vill främja ett mer sammanhållet samhälle där människor från olika samhällsgrupper, olika generationer och bakgrund, får möjlighet att mötas och bo nära varandra. 
 • Arbeta för att stimulera klimatsmart byggande, exempelvis lågenergihus.
 • Satsa på åtgärder mot buller som kan komma från fläktar, trafik och annan verksamhet.
 • Arbeta för socialt hållbart byggande i kommunen där människor från olika samhällsgrupper och generationer möts.

 

För bättre kollektivtrafik och grönare transporter vill vi:

 • Arbeta för ett förverkligande av dubbelspår på Ostkustbanan Härnösand-Sundsvall-Gävle. 
 • Arbeta för att en nedsänkning av järnvägen genom Sundsvall ska med i Trafikverkets nationella transportplan.
 • Driva på att bygga pendeltågsstationer i Njurunda och även Matfors.
 • Driva på byggstart av triangelspåren i Bergsåker och Maland.
 • Arbeta för fler pendlarparkeringar för cyklar och bilar i anslutning till busshållplatser och tågstationer.
 • Arbeta för att uppmuntra klimatsmart resande genom följande prioritering: gång, cykel, kollektivtrafik, bil.
 • Främja hållbar kollektivtrafik och kraftigt öka det kollektiva resandet i Sundsvall. Med utbyggd och billigare kollektivtrafik ska bilen inte vara det naturliga valet. 
 • Att Resecentrum ska bli en välfungerande knutpunkt för lokalbuss, fjärrbuss, tåg och bilresenärer, cyklister och gångtrafikanter.
 • Att långväga godstransporter på väg överförs till järnväg.
 • Vidareutveckla Green Highway-projektet med fler laddstationer för elbilar och tankstationer för biogas mellan Sundsvall, Östersund och Trondheim.

 

Om vatten och avlopp vill vi:

 • Att kommunen ska planera för att rena även det befintliga dagvattnet med dagvattendammar samt se över ledningsnäten och lyfta ut dagvatten från spillvattennätet.
 • Uppmuntra till alternativa avloppslösningar i områden där det förekommer enskilda avloppsanläggningar.
 • Att dagvatten ska utredas tidigt i planarbetet för att ta hänsyn till framtida klimat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: