Ett samhälle för alla människor

Miljöpartiet arbetar för en öppen kommun där alla får en plats i samhället oavsett ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, könsidentitet eller sexuell läggning.

Vi brinner för dessa frågor Angel Villaverde, 50 år, Ljustadalen, 3:a på kommunlistan. Agnes Johanson, 22 år, Sundsvall, 5:a på kommunlistan.

För att alla ska få en god livskvalitet krävs ett fritt samhälle med gemensamma grundvärderingar där alla har en okränkbar rätt att forma sitt liv oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vi vill att människor ska känna egenmakt och inflytande över välfärden, vara aktiva och skapande och vilja och kunna ta ansvar. Detta skapar engagemang och en känsla av tillhörighet och gemenskap.

 

För öppenhet och respekt vill vi:

 • Att mångfald- och jämställdhetsperspektiv ska genomsyra hela kommunens verksamhet och vara ledande i integrationsarbetet. 
 • Att kompetens inom HBTQ (homo-, bi-, trans- och queerpersoner) ska krävas inom all kommunal verksamhet.
 • Att chefer och personal i de kommunala verksamheterna aktivt ska arbeta för lika rätt och mot diskriminering.
 • Att utbildning och annat stöd i ledarskap ska erbjudas för att möjliggöra ökat antal kvinnliga högre chefer inom de kommunala verksamheterna.
 • Arbeta för goda förutsättningar för föreningar som skapar bryggor mellan olika samhällsgrupper. 
 • Öka kontakten mellan olika grupper i samhället genom att uppmuntra och utveckla platser där alla människor kan träffas.
 • Ta fram en antidiskrimineringsklausul vid upphandlingar.
 • Införa ett faddersystem för nya svenskar för att underlätta deras deltagande i det svenska samhället.
 • Öka anslagen till Sundsvalls kvinno- och mansjourer.

 

För barn och ungdomar vill vi:

 • Arbeta för flera mötesplatser i hela Sundsvalls kommun för ungdomar och för ökat öppethållande av fritidsgårdar.
 • Arbeta för en bättre samverkan mellan kommunen, föreningslivet och studieförbunden om fritidsverksamhet.
 • Förbättra hjälpen till ungdomar som mår psykiskt dåligt.
 • Att insatser för unga som lever under svåra förhållanden ska göras tidigt till exempel genom uppsökande verksamhet.
 • Att ungdomar som uppvisar tecken på att falla in i kriminalitet eller drogmissbruk ska tidigt ges stöd på bred front genom en samverkan mellan skola, fritidssektor, socialtjänst, landsting, föreningar och anhöriga.
 • Att utbildning om nätdroger erbjuds till ungdomsarbetare och föräldrar.
 • Att ungdomar ska erbjudas drogfria arrangemang av god klass.
 • Att ett ansvarigt team utses för att bevaka barns rättigheter och behov. 
 • Vidareutveckla den kommunala fonden för ”Arbete och tidiga insatser” och ha uppföljning och förvaltningsöverskridande samarbete som riktlinje i arbetet.

 

För familjen vill vi:

 • Lägga fram riktlinjer för att kunna hantera och vid behov stödja komplexa familjekonstellationer på ett bättre sätt.
 • Att kommunen ska kunna erbjuda heltidsförskoleplats för alla inklusive föräldralediga, arbetssökande och nya svenskar.
 • Att missbrukande föräldrar erbjuds stöd, utbildning och rehabilitering.
 • Att kommunen som arbetsgivare ska arbeta för att båda föräldrarna tar ut föräldraledighet.
 • Att behov av barnomsorg på kvällar, helger och nätter tillgodoses genom att dygnetruntförskolan får ökade resurser för att kunna ta emot fler barn.

 

För äldre vill vi:

 • Äldre inom äldreomsorgen ska ha rätt till regelbunden vistelse utomhus och i naturmiljö.
 • Att specialiserade boenden exempelvis med husdjur eller med inriktning på kultur och språk ska utvecklas vidare.
 • Arbeta förebyggande för att minska andelen olyckor minska andelen olyckor, övermedicinering och förbättra vårdhygienen på vårdboenden för att minska onödigt lidande. 
 • Att de anhöriga ska vara delaktiga och känna sig sedda. 
 • Arbeta för att fler trygghetsboenden byggs i Sundsvall.

 

För omsorgen vill vi:

 • Värna allas lika rätt till vård.
 • Att kvalitet och trygghet alltid ställs före vinstintresse.  
 • Arbeta för att en helhetssyn för individen prioriteras med hänsyn till bakgrund och vårdbehov.
 • Fortsätta att fördjupa samverkan mellan förvaltningar och nämnder så att förebyggande och rehabiliterande verksamheter förbättras.
 • Att Socialnämnden ska vara en aktiv remissinstans för kommunens översikt- och detaljplaner.
 • Samverka med och stödja frivilligorganisationer som verkar förebyggande och rehabiliterande. 
 • Arbeta för att uppnå målet nolltollerans mot hemlöshet i Sundsvall.
 • Att behandlingsverksamheter ska utvärderas och väljas utifrån effekt.
 • Att budgetansvaret för det kommunala försörjningsstödet tas av kommunstyrelsen.

 

För delaktighet i samhället vill vi:

 • Förstärka den kommunala demokratin genom att bland annat utveckla demokratiberedningen. 
 • Arbeta för att alla partier i kommunfullmäktige ska ha rätt till insynsplats i kommunstyrelsen. 
 • Värna yttrandefriheten för kommunanställda. 
 • Utveckla medborgarnas möjligheter att lämna medborgarförslag och utveckla medborgardialogen.
 • Arbeta för att information och kommunikation mellan medborgare och kommunen blir lättillgänglig och förståelig. Öka transparensen till exempel genom att diarium och kommunens bokföring görs tillgänglig på nätet.
 • Att utvärdering och uppföljning ska vara en viktig del av kommunens verksamhet.
 • Förstärka Överförmyndarnämndens roll för att öka utsatta människors delaktighet i samhället.
 • Göra försök med medborgarbudget för att involvera medborgare i beslutsprocesser.
 • Att Sundsvalls kommun inom sin organisation strävar efter bred samverkan mellan förvaltningar och bolag och även med externa aktörer. 
 • Förebygga korruption inom kommunen.
 • Att kommunens finanspolicy ska innehålla regler om etisk och miljömässigt hållbar placering. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: