Ett växande och kreativt samhälle

Sundsvall ska vara attraktivt att växa i, där människor kan arbeta och studera och där varje individs fulla potential tas tillvara.

Vi brinner för dessa frågor. Maria Algotsson, 42 år, Njurunda, 1:a på kommunlistan. Sture Norlin, 68 år, Skatan, 9:a på kommunlistan.

Vi vill ha en skola med individualiserat lärande, där nyfikenhet och kreativitet uppmuntras och där barns och ungas självkänsla stärks. En skola med visionära, pedagogiska och drivande skolledare som, tillsammans med lärare och annan personal, elever och föräldrar, formar skolan ur ett helhetsperspektiv. Detta bidrar till att vi inom Sundsvalls skolor når bättre skolresultat och starkt minskar antalet elever som i förtid ger upp sina studier. Skolan ska ge varje barn möjlighet att ”vara sig själv” och växa till den hen vill vara. Det ska inte finnas lyckade och misslyckade elever, inte heller bra eller dåliga skolor. Alla har rätt att lyckas och utvecklas i skolan.

Kommunen ska arbeta för ett utmärkt näringslivsklimat genom att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap och främja jobb. Sundsvall ska vara initiativtagare och främja regionalt samarbete för hållbar tillväxt. Miljöpartiet vill stimulera tjänstesektorn för en mer hållbar konsumtion.

 

För en kreativ skola vill vi:

 • Uppmuntra olika synsätt och peda-gogiska idéer inom skolan. 
 • Minska storleken på barngrupper och klasser i förskola, grundskola och på gymnasiet.
 • Förstärka dialogen mellan lärare, elever och föräldrar för att utveckla de individuella lärprocesserna.
 • Arbeta för att eleverna får större möjlighet att utöva fysisk aktivitet för bättre hälsa och inlärning.
 • Att jämställdhet, jämlikhet och hållbarhetsfrågor ingår i lärarnas kompetensutveckling.
 • Alla elever ska ha tillgång till kuratorer, specialpedagoger/speciallärare, skolpsykologer, skolsköterska, samt studieoch yrkesvägledare. Speciallärarnas och specialpedagogernas arbete ska integreras i den dagliga skolundervisningen.
 • Alla vuxna i skolan bär ansvaret för att aktivt arbeta för nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling. Kompetensutveckling och stöd ges för att kunna uppfylla målet.
 • Att barn och ungdomar med särskilda behov ska prioriteras både under och efter skoltid. Därför måste samarbetet mellan skola, föräldrar och socialtjänsten stärkas.
 • Stärka samarbetet mellan förskollärare och lärare i grundskolan.
 • Förbättra samarbetet mellan Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden.
 • Fortsätta samarbetet mellan skolor i länet.
 • Förbättra samarbetet mellan gymnasieskolan och KOMVUX genom att samordna lektioner. 
 • Stärka samarbetet mellan de kommunala skolorna och friskolor. 
 • Förbättra kontakten mellan arbetsmarknaden och grundoch gymnasieskolan.
 • Uppmuntra flera förskolor att bli Grönflaggcertifierade.
 • Stötta lärarna i deras arbete mot en mer individanpassad skola. 
 • Att Kulturskolan ska fortsätta vara kostnadsfri.
 • Ge kommunalt stöd till ideella föreningar som tillhandahåller läxhjälp åt elever.
 • Införa frukost i grundskolan för de elever som önskar samt frukt under dagen till alla elever.

 

För att uppmuntra entreprenörskap vill vi:

 • Arbeta för att kommunen uppmuntrar etablering av nya små och lokala företag och erbjuder nätverkande, utbildning, rådgivning och stöd.
 • Fortsätta satsa på miljöcoachning av företag.
 • Att miljöteknikföretag (Clean Tech)uppmärksammas och stöds i kommunen och regionen.
 • Att kommunen främjar tillkomsten av, och uppmuntrar, socialt företagande och kooperativ drivna av kvinnor, nya svenskar och unga inom den sociala ekonomin och de kreativa näringarna.
 • Arbeta för att föreningar och kooperativ uppmuntras att ta ansvar för närliggande verksamheter, exempelvis fritidsverksamhet, viss omsorg och skötsel av mindre anläggningar. 

 

För fler i arbete vill vi:

 • Stötta ungdomar som saknar gymnasieexamen genom att samverka med Arbetsförmedlingen om lärlings- och praktikplatser.
 • Arbeta för att förstärka vuxenutbildningens roll och matcha kursutbudet mot behoven på arbetsmarknaden. 
 • Att SFI ska vara ett viktigt verktyg för att korta tiden till jobb. Utbildningen ska vara anpassad efter målgrupp och erbjuda andra alternativ till inlärning av språk, så som till exempel ”att lära genom att göra”.
 • Validering och bättre kartläggning ska effektiviseras och ge en individanpassad utbildning i svenska språket.
 • Satsa på sommarjobb för ungdomar.

 

För ett hållbart arbetsliv vill vi:

 • Fortsätta arbeta för ökad livskvalitet, hållbarhet och fler jobb genom arbetstidsförkortning.
 • Satsa på vidareutbildning och kompetensutveckling av personal och chefer.
 • Minska antalet timvikarier i kommunens organisation och ge dem rimliga villkor.
 • Arbeta för att kommunens arbetsplatser ska vara förebilder och ha en god arbetsmiljö utan diskriminering.
 • Arbeta aktivt med jämställdhets- och mångfaldspolicies i kommunens verksamheter.
 • Att kommunen uppmuntrar och stödjer alla medarbetare som vill bli tobaksfria.

RÖSTA GRÖNT för ett växande och kreativt samhälle