Ett långsiktigt hållbart samhälle

Miljöpartiet arbetar för ett långsiktigt hållbart Sundsvall där energin används klokare. Genom att utveckla den fossilfria tekniken har vi i Sundsvall goda förutsättningar att stärka vår internationella konkurrenskraft. Vi vill ha en grön omställning av hela samhälle i enlighet med Agenda 21.

Vi brinner för dessa frågor Birgir Hjörleifsson, 56 år, Granlo, 6:a på kommunlistan. Johanna Thurdin, 43 år, Alnö, 4:a på kommunlistan.

Sveriges utsläpp måste minska kraftigt de kommande åren. Ett minimikrav är att klara EU:s klimatmål till 2050. För detta behövs politisk vilja som underlättar en omställning mot en mer hållbar livsstil. För att minska vårt ekologiska avtryck och säkerställa framtida mattillgång ska en större andel av det vi konsumerar vara lokalproducerat. Köttets påverkan på klimatet är stor därför behöver vi äta mer vegetariskt.

Sundsvalls kommun ska på ett aktivt sätt värna våra värdefulla naturmiljöer som har betydelse för friluftslivet. Växtmiljöer som har ett viktigt ekologiskt värde med hotade arter behöver få skydd. Avfallsmängderna och spridningen av miljögifter måste minska och återanvändning och återvinning öka för att förebygga framtida miljöproblem.

 

För ett fossilfritt Sundsvall vill vi:

 • Att Sundsvalls kommun aktivt ska delta i utvecklingen av bränslen med icke fossilt ursprung, till exempel biogas.
 • Att kommunala fordon som drivs med förnybara bränslen prioriteras vid upphandling.
 • Arbeta för fler biogastankstationer i Sundsvalls kommun. Verka för att mer spillvärme från industrin ansluts till fjärrvärmenätet.
 • Arbeta för åtgärder som ur ett folkhälsoperspektiv ger bättre luft i Sundsvall och som går längre än att uppfylla dagens miljökvalitetsnormer.
 • Verka för att tunga transporter ska ske per järnväg och via sjötransporter.
 • Att kommunen aktivt deltar i olika nätverk mellan kommuner för ett långsiktigt hållbart klimat.
 • Att all el som konsumeras av Sundsvalls kommun ska vara ”Bra miljöval”. Kommunen ska ställa sig kritisk till nybyggen av kärnkraft av princip.

 

För ett ekologiskt Sundsvall vill vi:

 • Att miljökrav beaktas och skärps vid alla kommunens inköp och upphandlingar.
 • Arbeta för att varor som upphandlas av kommunen ska vara rättvisemärkta. Göra Sundsvall till en Fairtrade City.
 • Öka andelen ekologiska och närproducerade matvaror i kommunens verksamheter.
 • Införa minst en köttfri dag per vecka i alla kommunens verksamheter och utveckla en upphandlingspolicy som också tar hänsyn till djurskydd.
 • Uppmuntra odling i tätorter.

 

För ett Sundsvall där vi vårdar vår natur vill vi:

 • Att den senaste forskningen om hållbart skogbruk och social naturvård i bostadsnära skogar, till exempel hyggesfritt skogsbruk, ska beaktas vid skötseln av kommunens skogar.
 • Att Miljönämnden även fortsättningsvis ska ha huvudansvar för naturvård i bred och positiv samverkan med Stadsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden och andra aktörer.
 • Att Sundsvalls Naturskyddsfond vid behov tillförs medel från överskott i kommunens skogsbruk och/eller medel vid markförsäljningar och/eller medel som kompensation vid större naturexploateringar typ Logistik-parken i Petersvik. 
 • Ta fram naturvårdsanpassade instruktioner för skötsel av kommunens parker och tätortsnära ängsområden.
 • Arbeta för kommunalt samarbete med forskare för att utveckla metoder för att rena och återställa förorenade områden inom kommunen.
 • Värna om miljömålet ”Levande sjöar och vattendrag”. 
 • Att fisktrappor bör tillskapas förbi dammar och kraftverk då kraftverksdammar utgör hinder för de fiskarter som företar vandringar. 
 • Att, vid etableringar av gruvor i Sundvalls kommun, ska miljöhänsyn väga tyngre än kortsiktiga exploateringsintressen.

 

För ett energieffektivare Sundsvall vill vi:

 • Fortsätta energieffektivisera byggnader och verksamheter i Sundsvalls kommun.
 • Vid byggplanering och vid nybyggnation bara bygga lågenergihus med hållbara och giftfria metoder och material.
 • Skapa incitament för energihushållning och minimering av lokalytor inom kommunens verksamheter.
 • Stadsplanera för minimerad energianvändning genom en förtätning av bostäder, arbetsplatser och service.
 • Arbeta för att öka kunskapen om energibesparingar, genom att stärka energirådgivningens roll.

 

För ett Sundsvall där allt återanvänds vill vi:

 • Vid kommunal upphandling välja återanvändbara produkter framför engångsartiklar. 
 • Främja återbruk inom kommunens verksamheter.
 • Arbeta för att uppföljning sker av kommunens Avfallsplan som syftar till att minska avfallsmängderna, öka återvinning och återanvändning.
 • Verka för att näringsämnena i aska från biobränsleeldning återförs till skogen.

 

För ett förnybart Sundsvall vill vi:

 • Arbeta för att fler vindkraftverk byggs i kommunen. Att Sundsvalls kommun och dess bolag bygger vindkraft för egen förbrukning. 
 • Att Sundsvall Energi ska kunna erbjuda sina kunder andelsägd vindkraft.
 • Att kommunen satsar på solenergi och annan förnybar energi på egna fastigheter och uppmuntrar användning av sådan energi även bland privatpersoner och fastighetsägare.
 • Behålla Sundsvalls Energi AB i kommunal ägo för att säkerställa en hållbar energiomställning.
 • Uppmuntra Mittuniversitetet och industrier att samarbeta med kommunen för att utveckla effektiv energiteknik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: