Ett samhälle för alla människor

Ett samhälle för alla människor

Miljöpartiet arbetar för en tolerant kommun där alla har en plats i samhället. Alla ska känna sig trygga med att kunna vara sig själva utan att riskera hot, trakasserier eller diskriminering. Att alla människor är lika mycket värda ska vara en självklarhet.

För att alla ska få en god livskvalitet krävs ett fritt samhälle med gemensamma demokratiska grundvärderingar där alla har en okränkbar rätt att forma sitt liv oavsett bakgrund och förutsättningar.

Vi vill att människor ska vara aktiva och engagerade, ha inflytande och vilja ta ansvar. Detta är en grund för tillhörighet och gemenskap.

Öppenhet och respekt. Miljöpartiet vill:
• Att ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv ska prägla hela kommunens verksamhet.
• Att all verksamhet i kommunen ska genomsyras av ett normkritiskt perspektiv.
• Kommunens alla verksamheter ska HBTQI- certifieras.
• Förbättra kunskap om psykiska funktionsnedsättningar till exempel NPF, inom kommunens verksamheter.
• Att sociala föreningar får ett förstärkt stöd, t.ex. RSMH, Sundsvalls kvinno- och mansjourer, KRIS.
• Öka samarbetet med civilsamhället.
• Stötta föreningar som skapar bryggor mellan olika samhällsgrupper.

Barn och ungdom. Miljöpartiet vill:
• Att barn till föräldralediga och arbetssökande får ökad möjlighet att följa undervisningen i förskolan.
• Att kommunen som arbetsgivare uppmuntrar att båda föräldrarna tar ut föräldraledighet.
• Att det ska finnas fler mötesplatser i hela Sundsvall för ungdomar.
• Hålla fritidsgårdarna öppna längre tid under hela året och öka personaltätheten, samt återöppna nedlagda fritidsgårdar.
• Anställ fler fältassistenter.
• Återstarta ungdomsrådgivningen.
• Att ungdomar som uppvisar tecken på att må psykiskt dåligt eller riskerar att falla in i drogmissbruk eller i kriminalitet ska snabbt ges stöd genom samverkan mellan skola, socialtjänst, regionen och familj.

Äldre. Miljöpartiet vill:
• Det ska finnas tillräckligt med olika former av boenden anpassade för äldre.
• Ta fram en långsiktigt plan för byggnationer av boenden för äldre.
• Att regelbunden vistelse utomhus och i naturmiljö, ska vara självklara inslag i äldreomsorgen.
• Att specialiserade boenden med exempelvis husdjur eller med inriktning på kultur och språk ska utvecklas vidare.
• Förebygga övermedicinering och olyckor samt säkerställa god vårdhygien.
• Främja anhörigas delaktighet och erbjuda avlastning för anhörigvårdare.
• Motverka undernäring. Alla äldre ska få god, ekologisk och näringsriktig mat.
• Skapa en sammanhållen vårdkedja för individen genom förbättrad samverkan mellan kommun och region.
• Fler sjuksköterskor till äldrevården: högre grundbemanning med fler legitimerade sjuksköterskor, minimum är en sjuksköterska på varje särskilt boende för äldre. Fler sjuksköterskor i ledning och krisledning.
• Förstärk den medicinskt ansvariga sjuksköterskans (MAS) ställning och få fram fler specialistutbildade sjuksköterskor inom vård av äldre, distriktssköterskor, psykiatrisjuksköterskor och demenssjuksköterskor.
• Personal inom äldreomsorgen ska erbjudas vidareutbildning och ha goda språkkunskaper.
• Personal inom äldreomsorg och hemtjänst ska ha tillräcklig tid för de äldre och de i behov av vård.

Omsorg. Miljöpartiet vill:
• Värna allas lika rätt till vård.
• Genomför projekt med förkortad arbetstid med bibehållen lön inom kommunala omsorgsyrken (t.ex. 35 h vecka)
• Att insynen i all offentlig finansierad verksamhet ska vara hög.
• Höga kvalitets- och kontrollkrav på alla aktörer som bedriver omsorgsverksamhet.
• Kommunen ska samverka med och stödja frivilligorganisationer som verkar förebyggande och rehabiliterande.
• Återinför flitpengen för den som deltar i daglig verksamhet.
• Att barnfamiljer inte får vräkas till hemlöshet.
• Att all behandling ska vara individanpassad och evidensbaserad.

Delaktighet i samhället. Miljöpartiet vill:
• Tillåta medborgarförslag till kommunfullmäktige.
• Information och kommunikation från kommunen ska vara lättillgänglig och förståelig. Kommunens diarium och bokföring görs tillgänglig på nätet.
• Nolltolerans mot korruption inom kommunkoncernen.
• Värna yttrandefriheten för kommunanställda.
• Att alla partier i kommunfullmäktige ska vara representerade med varsin plats i kommunrevisionen och ha rätt till insynsplats i kommunstyrelsen och dess utskott.
• Införa en valkrets i kommunen.
• Kommunens politiker ska finnas tillgängliga för möten med människor. Framförallt ungdomar ska inspireras till delaktighet och ansvarstagande i sin hemstad.
• Bekämpa brottslighet genom en kombination av förebyggande arbete med inkludering och möjlighet för alla att försörja sig, samt närvarande poliser och ett tydligt budskap från samhället att brott inte lönar sig.

Nyheter på Ett samhälle för alla människor

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter