För välbefinnande och ett aktivt liv

Kultur spelar en viktig roll i ett långsiktigt socialt hållbart samhälle. Vi vill uppmuntra ett flödande kulturliv i vårt vardagliga liv. Kultur på jämlika villkor och ett dynamiskt kulturliv med många aktörer bidrar till att vitalisera samhället.

Vi brinner för dessa frågor Angel Villaverde, 50 år, Ljustadalen, 3:a på kommunlistan. Tina Hellberg, 43 år, Kvissleby, 2:a på kommunlistan.

Möjligheter till rekreation, idrott, friluftsliv och meningsfull fritid bidrar till att människor har god hälsa och mår bra. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för såväl etablerade idrotter med många utövare som för idrotter med färre utövare, spontanidrott, motion och lek.

 

För en nyskapande kultur och idrott vill vi:

 • Aktivt arbeta för att kommunen, inom kultur och idrott, ska värna demo-kratiska grundvärderingar som människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde och jämställdhet mellan kvinnor och män.
 • Främja nyskapande kultur.
 • Främja ungas egna önskemål inom kultur och idrott.
 • Arbeta för att prioritera renovering av nuvarande sport-, musik- och kulturanläggningar framför kostsam nybyggnation. 
 • Behålla museets utställningar avgiftsfria.
 • Öka bibliotekens resurser till bland annat bokinköp och distribution av e-böcker samt behålla filialbibliotek och bokbussen.
 • Stödja och uppmuntra idrottsföreningars Jämställdhets-, antidrog- och demokratiaktiviteter.
 • Samarbeta med hembygdsgårdar och hembygdsföreningar för att utveckla och bevara ett levande kulturliv och för att värna vårt kulturarv.
 • Ta fram ett nytt kulturmiljöprogram.
 • Värna kulturevenemang i kommunens ytterområden.
 • Ta tillvara Sundsvalls industrihistoria.
 • Skapa bättre förutsättningar för amatörkultur.

 

För en aktiv fritid och hälsa vill vi:

 • Arbeta för bostadsnära friluftsaktiviteter och naturkontakt året runt.
 • Behålla fritidsgårdarna öppna längre tid, även på sommaren. Öka personaltätheten och återinför fältassistenterna.
 • Utveckla informationen om intressanta utflyktsmål och evenemang i kommunen på Turistbyrån, Resecentrum, Birsta och vid infartsparkeringar utanför centrala staden.
 • Satsa på turism, friluftsliv och folkhälsa i samband med lansering av St. Olofsleden både lokalt, nationellt och internationellt.
 • Stödja den fortsätta utvecklingen av Kustvägenprojektet i Njurunda, där havsnära miljöer görs tillgängliga på naturens villkor samtidigt som lokalt näringsliv gynnas.

 

För ett rikare friluftsliv och turism vill vi:

 • Underhålla och tillgängliggöra rekreationsområden med bland annat cykelvägar, vandringsleder, skidspår, vindskydd och utebad. 
 • Avsätta medel för att genomföra förslagen i den kommande frilufts- och naturvårdsplanen. 
 • Arbeta för att naturreservatet Norra stadsberget blir ett naturligt attrak-tionsområde för sundsvallsbor och turister och utveckla parkens möjligheter.
 • Arbeta för kartläggning av vilka tillgångar kommunen har när det gäller opåverkade och tysta områden.
 • Arbeta för utveckling av attraktionerna Himlabadet, Kulturmagasinet, Södra berget och Svartviks industriminnen med flera.
 • Arbeta för att utveckla vandringsleder, fiske-, kust- och båtturism på naturens villkor.
 • Arbeta för att utveckla natur- och kulturturismen i våra natur- och kulturområden.
 • Ta fram en turistutvecklingsstrategi.
 • Bevara de stora rovdjuren björn, järv, lo och varg i våra skogar.
 • Utveckla och bättre marknadsföra våra havs- och insjöbad.
 • Utveckla campingturismen inom kommunen.
 • Utnyttja snön under vintermånader till olika aktiviteter för barn i centrala lägen av staden, snökonst till exempel.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: