Kommunpolitiskt program 2010-2014

Lyssna

Nedan finns Miljöpartiets kommunpolitiska handlingsprogram som gäller för mandatperioden 2010 - 2014.

 

BOSTADSFRÅGOR

Kommunens bostadsbolag Trelleborgshem har en viktig roll på bostadsmarknaden. Vi vill att Trelleborgshem bidrar till att det byggs fler hyresrätter av varierande storlek i kommunen. Särskilt viktigt är att det byggs mindre lägenheter. Vi tror att det också behövs lägenheter som kan förändras och utvecklas allt eftersom behoven ändras, exempelvis genom att en större lägenhet kan delas upp i två mindre.

 

Nybyggnation ska ske både i centralorten och i byarna. Andelen självbyggare bör öka.

 

Miljöpartiet vill att Trelleborgs kommun tar initiativ till en ekoby med inriktning mot kretsloppstänkande. Vi vill också verka för en bilfri och ekologisk stadsdel.

 

Vi ser positivt på att Trelleborgshem fortsätter att söka nya smarta miljövänliga lösningar till bostäderna, såsom solenergi, bergvärme och gröna tak. Låt de boende både kunna påverka ekonomi och utförande i sitt boende och närområde.

 

 

KULTUR OCH FRITID

Vi vill öka anslagen till kulturverksamheten i Trelleborgs kommun.

 

Miljöpartiet vill skapa goda förutsättningar för friluftsliv i kommunen. Vi vill skapa gröna korridorer längs kommunens åar. Dessa fyller flera funktioner; de fungerar som vandringsleder, de ger utrymme för djur och växter i jordbrukslandskapet och de hindrar näringsläckage till Östersjön. Vandringslederna längs korridorerna gynnar både turister och boende i kommunen.

 

Naturområdena i kommunens norra och nordöstra delar, samt kuststräckan, ska värnas. Dessa områden har stora värden för friluftslivet och naturvården.

 

Trelleborgs kommun ska succesivt förbättra och utveckla gång- och cykelvägarna.

 

 

ENERGI

Andelen förnybar energi i kommunen måste öka väsentligt. Trelleborgs kommun har goda möjligheter att producera energi, inte minst genom jordbruket. Vi kan utnyttja vindkraft, bioenergi, solenergi och spillvärme till produktion av fjärrvärme och el.

 

Småskalig biogasproduktion bör etableras ute i byarna. Biogasen ska produceras med lokala resurser, med syfte att försörja det lokala energibehovet.

 

Nybyggda kommunala fastigheter ska i första hand värmas upp med förnybar energi. Vi vill gärna satsa på solceller. Taken till de kommunala fastigheterna bör användas för att placera ut solceller och/eller solfångare.

 

Den största energipotentialen finns i effektivisering. Det finns kunskaper om hur man bygger lågenergihus, men kunskaperna utnyttjas allför sällan. Industrin har överskottsenergi som skulle kunna nyttjas bättre med redan känd teknik.

 

 

SAMHÄLLSPLANERING

För Miljöpartiet är det viktigt att samhället byggs och planeras så att basservice finns nära människorna. Om basservicen finns nära människor reduceras transportbehoven. Vi vill förtäta både i stad och by, så att det skapas förutsättningar för lokal verksamhet och sysselsättning - skolor, butiker, hantverk etc. 

 

Jordbruksmarken på Söderslätt är en av världens bästa. Vi bör planlägga även landsbygdens mark, som redan är en bristvara. Nybyggnation på jordbruksmark ska ske varsamt. Byggande på den bästa jordbruksmarken norr om Trelleborg bör inte ske. Vi vill satsa på en ”pärlbandstad” längs kusten. Byggande längs en linje underlättar planeringen av infrastruktur.

 

Vi säger nej till stormarknader i tätorternas ytterområden som ökar bilbehovet och försämrar centrumhandeln.

 

 

SKOLA

Skolan ska vara en trygg och utvecklande miljö för både elever och personal. Våld och mobbning ska motverkas. Skolan ska arbeta för respekt och förståelse mellan olika kulturer, samt sträva efter jämställdhet.

 

Vi vill att uteförskolor etableras i Trelleborgs kommun.

 

Miljöpartiet vill stärka skolornas naturundervisning genom att skapa en naturskola. Specialutbildad personal ska finnas vid naturskolan, som ska fungera som ett komplement till den vanliga undervisningen.

 

Trelleborgs kommun ska arbeta för att eftergymnasiala utbildningar etableras i kommunen. Vi tänker oss särskilt utbildningar med inriktning på lantbruk, bioenergi och marina frågor.

 

 

TRAFIK

Framtidens transportlösningar måste i mycket högre utsträckning bygga på järnvägar och kollektivtrafik. Omgående behövs persontåg mellan Malmö och Trelleborg. På längre sikt vill vi se spårbunden trafik längs kusten. En "lightrail-bana" från Abbekås i öster mot Kämpinge i väster skapar förutsättningar för att utveckla kuststräckan på ett attraktivt sätt. Det blir en helhetslösning med modern trafiklösning.

 

Stora vägsatsningar är felsatsningar utifrån ett klimat- och miljöperspektiv. Vi säger därför nej till den storskaliga ringvägen med infart till hamnen österifrån. Hamnbolagets utbyggnadsvision i sydöst är dåligt underbyggt, både miljömässigt och ekonomiskt. Vi vill inte genomföra utbyggnadsvisionen.

 

 

VÅRD, OMSORG OCH HÄLSA

Behovet av äldreomsorg kommer att öka. Framförhållning när det gäller planering och utbyggnad av äldreboenden är mycket viktigt. Vi vill skapa ett äldreboende av typen Vigs ängar (finns i Ystads kommun) i Trelleborgs kommun

 

Vi vill satsa på förebyggande folkhälsoarbete. Det håller människor friska vilket minskar samhällets totala behov av sjukvård och äldreomsorg. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver långsiktiga insatser på många områden och olika nivåer i samhället. Trelleborgs kommun kan exempelvis verka för goda möjligheter till friluftsliv och rekreation, samt att i egenskap av arbetsgivare ge anställda möjlighet till friskvård. Människor ska må bra på sin arbetsplats och kunna påverka arbetssituationen.

 

 

ARBETSMARKNAD

Det så framgångsrika försöket med ”Trelleborgsmodellen” som innebar att en anställd fick tjänstledighet och en arbetslös fick jobb blev sedermera alla svenskars friår. Detta vill vi att man på nytt inför, för att arbetslösa ska få in en fot på arbetsmarknaden och att en anställd ska kunna ta en paus i sitt arbete för att exempelvis studera eller bara koppla av.

 

 

DEMOKRATI OCH KOMMUNIKATION

Kommuninvånarnas möjlighet att få information och framföra sina åsikter måste öka. Med en interaktiv och bra utformad hemsida och ett väl utbyggt bredband i kommunen kan alla få nya möjligheter att engagera sig och påverka planering och utveckling. 

 

Med ett heltäckande optofibernät blir det även attraktivt för nya företag att etablera sig hos oss, samtidigt som det minskar transport- och resebehov.

Kommunens planer för förändringar och nybyggnad måste ställas ut med tydliga, lättlästa skärmar där folk rör sig, till exempel på bibliotek, vårdcentraler och köpcentra. Unga måste få större möjlighet att framföra sina åsikter och få inflytande i kommunens beslut.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: