Ett stopp för ”Infart västra Trosa” är ett bra sätt att ta hand om Trosa kommun

Alliansen har redovisat sina argument för den onödiga vägen genom Hungaskogen i ett dokument som kan hittas på: http://media.trosamoderaterna.se/2018/09/tidslinje-beslut-infart-västra-trosa.pdf. Miljöpartiets Björn Kjellström diskuterar här ett antal tänkvärda fakta som talar emot och avslutar med: Ett stopp för ”Infart västra Trosa” är ett bra sätt att ta hand om Trosa kommun. Därför måste avtalet med Trafikverket rivas upp.

Hungaskogen där vägen ska gå Det har redan avverkats nära bebyggelsen i Västra Fän och nedanför skidbacken.

Alliansen har redovisat sina argument för den onödiga vägen genom Hungaskogen i ett dokument som kan hittas på: http://media.trosamoderaterna.se/2018/09/tidslinje-beslut-infart-västra-trosa.pdf. Där hävdas att vägen är en förutsättning för att kommunen skall kunna växa med c:a 200 invånare per år, vilket kräver att c:a 80 nya bostäder byggs varje år. Vägen påstås också leda till företagsetableringar med fler arbetstillfällen. Det hävdas också att de nuvarande skattebetalarna inte skall behöva bidra till kommunens utlovade bidrag på upp mot 100 Mkr.  Slutligen antyds att projektet inte kan stoppas eftersom beslut tagits på flera nivåer sedan 2006, ursprungligen utan politiska invändningar.

Enligt kanslichefen tog kommunfullmäktige det första viktiga beslutet 2009 i form av en avsiktsförklaring där kommunen förklarade sig beredd att medfinansiera 60% av kostnaden för vägen. Ingen tycks ha reserverat sig mot det beslutet. Sedan dess har kommunfullmäktige inte  fått möjlighet att ta ställning till projektet förrän 2014. Då, och vid alla senare beslut om vägprojektet har miljöpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna reserverat sig och framfört att projektet bör stoppas.

Det som motiverar miljöpartiets ändrade inställning sedan 2009 är framför allt följande:

  1. Trafikverket har visat att exploateringen väster om Trosa, som skall finansiera vägen, i själva verket ger ökad trafik över Smäckbron. Alliansens viktigaste ursprungliga motivering för projektet håller alltså inte. Det gäller också tung trafik.
  2. Anspråken på medfinansiering har ökat från c:a 28 Mkr till i värsta fall 100 Mkr.
  3. Medfinansiering med exploateringsintäkter är osäker. De exploatörsavtal som finns gäller c:a 100 bostäder och säkerställer finansiering av knappt 13% av det belopp kommunen lovat betala. När exploateringsavgifterna kommer in är emellertid osäkert. Ännu större osäkerhet gäller naturligtvis bidraget från de övriga knappt 600 bostäderna, där det ännu saknas detaljplaner. Med nuvarande ränteläge har detta inte så stor betydelse, men om inte byggandet av de bostäder, som skall finansiera projektet, kan genomföras tämligen snabbt, kan kommunens kostnad för projektet bli betydligt högre än beräknat.
  4. För att klara finansieringen vill Alliansen utnyttja 25 Mkr från försäljning av industrimark i anslutning till en rondell vid Bråtagatan. Om den försäljningen blir av, kan pengarna användas bättre. Alliansens förslag innebär i praktiken att skattebetalarna måste bidra med 25 Mkr även om exploateringsintäkter skulle flyta in i den takt man räknat med.
  5. Etablering av nya villaområden utanför tätorterna, utan lokal service eller arbetsmarknad är knappast förenlig med god samhällsplanering för en hållbar framtid. Var de minst c:a 400 nya bostäderna på Tureholmshalvön skall placeras har inte redovisats. Men de som bosätter sig där blir helt bilberoende för att klara vardagen. Allianspolitikerna tycks inte ha insett behovet av hållbar trafikplanering.
  6. Vägen innebär allvarliga barriäreffekter i Hunga strövområde och de åtgärder för att minska det problemet som varit möjliga, t ex den tunnel som Trafikverket förordade, har Alliansen sagt nej till. Man har också backat när det gäller anläggning av säkra, helst planskilda passager, som man ursprungligen krävde.
  7. Med det avtal som Alliansen godkände i juni i år, kommer kommunen att ligga under stark press att godkänna detaljplaner i västra delen av Trosa, även om dessa innebär ytterligare allvarliga ingrepp i naturmiljön. Det kan gälla strandskydd och även ny bostadsbebyggelse längs den nya vägen, som förstärker barriäreffekterna.

 

Allianspartierna tycks tro att en ljus framtid för Trosa kommun förutsätter oförändrad tillväxt de närmaste 50 åren och att denna inte är möjlig utan de 600 bostäder som ännu inte är planerade eller våldsam förtätning i centrala Trosa. För att klara den befolkningsökningen krävs c:a 9 600 nya bostäder, och det är uppenbart att några hundra bostäder mer eller mindre på Tureholmshalvön inte har avgörande betydelse. Det förefaller inte heller som om Alliansen, med hänvisning till vägprojektet, är beredd att stoppa de höga husen vid vårdcentralen eller exploateringen av ”jägmästarkullen” (kvarteret Storökan) som ifrågasatts av de kringboende.

Miljöpartiet konstaterar att de senaste åtta årens befolkningsökning medfört en dramatiskt ökad skuldsättning per invånare och att Alliansens budgetförslag för de närmaste åren innebär att skulden per invånare ökar ytterligare till upp mot 50 000 kr år 2021. Det tyder inte på att tillväxten nödvändigtvis kan motiveras med att ”vi blir fler som betalar”. Samtidigt är det uppenbart att de småstadsfördelar och den närhet till naturen som lockade många av oss att välja Trosa kommun som bostadsort riskerar att försvinna. Vi anser att gränsen för tätorten Trosas expansion snart är uppnådd och att inriktningen måste vara en utveckling av Vagnhärad och Västerljung i nära dialog med dem som nu är bosatta där. Att Västerljung skulle gynnas av vägen genom Hungaskogen är naturligtvis nonsens.

Lika befängd är Alliansens föreställning att en väg mot Västerljung och Tureholmshalvön från en rondell vid Bråtagatan, skall leda till företagsetableringar, som annars inte skulle komma till stånd. För de flesta företag måste lokalisering i anslutning till den nya kommunikationsknutpunkten i Vagnhärad vara betydligt intressantare.

Ett stopp för ”Infart västra Trosa” är ett bra sätt att ta hand om Trosa kommun.  Därför måste avtalet med Trafikverket rivas upp.

Björn Kjellström

Miljöpartiet de Gröna i Trosa

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: