Motion om Trosa kommuns placeringar av medel för framtida pensioner

Lyssna

Trosa kommun beslutade i juni 2011 om en placeringspolicy med särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Policyn uppdaterades senast av kommunfullmäktige i mars 2014.

TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE I TROSA KOMMUN

Motion om Trosa kommuns placeringar av medel för framtida pensioner

Trosa kommun beslutade i juni 2011 om en placeringspolicy med särskilda föreskrifter för förvaltningen av medel avsatta för pensionsförpliktelser. Policyn uppdaterades senast av kommunfullmäktige i mars 2014. De etiska riktlinjerna i policyn säger bland annat att direktinvesteringar i företag som har produktion eller försäljning inom områdena hasardspel, pornografi, alkohol, tobak eller vapen som en väsentlig del av sin verksamhet skall undvikas. Direktinvesteringar skall dessutom endast göras i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

När det gäller fondplaceringar är dock policyn i kommunens dokument vagare: "Vid placering i fonder krävs att fondernas investeringsinriktning i allt väsentligt överensstämmer med kommunens etiska riktlinjer." På grund av formuleringen "i allt väsentligt" kan det alltså vara svårt att avgöra var gränsen för tillåtna placeringar går. 

En granskning visar emellertid att kommunens fondförvaltare inte är så transparent och att o-etiska fonder kan förekomma. Fondförvaltaren Agenta har enligt en rapport (GES investment services) fonder som rimmar illa med de etiska riktlinjerna bla. Swedish Match (tobak), Saab (vapentillverkning), Honeywell (vapentillverkning) och Sabmiller (alkohol).

Miljöpartiets inställning i denna fråga är tydlig. Kommunen skall över huvud taget inte placera sina pensionsmedel i företag som strider mot de etiska riktlinjerna, även då detta sker genom olika fonder. På pensionsmyndighetens hemsida listas de fonder som myndigheten anser uppfyller krav på miljö och etik, i dagsläget 120 fonder. Dessa kunde därför vara en bra utgångspunkt för kommunens placeringsstrategi. Ingen av Agentas fonder återfinns i skrivande stund i listan.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:

att kommunens nuvarande fondplaceringar byts ut mot placeringar i etiska fonder.

att kommunstyrelsen så snart denna förändring är gjord får en redogörelse för vilka de nya placeringarna är.

att de etiska riktlinjerna i kommunens placeringspolicy skrivs om så att endast placeringar i fonder som uppfyller pensionsmyndighetens märkning för miljö/etik tillåts.

Trosa den 4 november 2014

 

 

 

Maria Arman (mp)                                Robin Dall (mp)                             Marina Fallai (mp)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: