Miljö och klimat

Klimatfrågan är den enskilt mest avgörande frågan för vårt samhälle. Ytterst handlar det om vad vi lämnar efter oss till nästa generation. Vi vill lämna efter oss ren luft, rent vatten och en miljö där våra barn inte exponeras för giftiga kemikalier.

Med attraktiv kollektivtrafik och satsningar på gång- och cykel gynnas det hållbara resandet. Energieffektivt byggande och förnybar energi ska vara praxis. De gröna svaga sambanden i den gröna kilen som förbinder Tyresö med Haninge, Nacka och Stockholm ska värnas, då de är avgörande för att djur och växtliv ska kunna ta sig mellan grönområdena.

 

Det behövs en rejäl satsning på cykelbanorna i Tyresö! Att cykla ska vara ett nöje. I dag är underhållet av cykelbanorna bristfälligt och banorna hänger inte ihop. Säkra cykelparkeringar vid skolor, centrum, tågstationer och busshållplatser är också viktigt.

 

Vid skolar skapas säkra miljöer dit barn och ungdomar kan ta sig utan en tät och farlig biltrafik. 

 

Klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Tyresö kommun ska vara modern och inspirera. Vi ska bli mer energieffektiva, välja mer förnybar energi och klimatanpassa transporterna. 

 

Vatten- och avloppssystemet ska anpassas till risken för extrem nederbörd och stigande vattennivåer, liksom underhåll av gång- och cykelvägar.

 

Kommunen ska underlätta kretsloppsanpassade avloppslösningar och engagera sig mer för att rädda Östersjön. 

 

Vi värnar biologisk mångfald och grönområden som är viktiga spridningsvägar för djur och växter. 

 

Maten ska så långt det är möjligt vara lokalt tillagad, ekologisk och utan onödiga tillsatser. Minst 50 procent ska vara ekologiskt nästa år, 2015.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: