Biologisk mångfald

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Vi vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna. Naturreservat är viktiga för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter. De naturskyddade områdena ger oss möjlighet att vistas i naturen och få en ökad förståelse för hur naturmiljön hänger ihop och hur vi själva kan påverka den. De höga naturvärdena ger också goda förutsättningar för naturturism och premiumproduktion som t.ex.  hagmarkskött, något som är mycket viktigt för lönsamheten i lantbruket.

Vi vill:

  • höja anslagen till Upplandsstiftelsen för att stärka arbetet med naturvård och skyddande av värdefull biologisk mångfald,
  • att ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska främjas i fastighetsförvaltningen
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: