Hållbara transporter

Den helt dominerande delen av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Region Uppsala har ställt sig bakom Miljömålsberedningens förslag att utsläppen för inrikes transporter senast år 2030 ska vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. För att nå detta mål i Uppsala län behöver vi dels arbeta för ett transportsnålt samhälle, dels främja gång och cykel och dessutom kraftigt öka kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet.

Vi vill:

  • att kollektivtrafiken ska drivas på 100 procent förnybara drivmedel,
  • att cykel ska prioriteras högre i samhällsplaneringen,
  • främja utbyggnad av laddinfrastruktur och tankställen för biodrivmedel,
  • främja mobilitetslösningar som t.ex. lånecyklar och bilpooler,
  • att kollektivtrafiken i länets större tätorter och i de starka stråken ska kunna konkurrera i restid med bilen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: