Jämlik hälso- och sjukvård

Lyssna

Alla ska ha lika rättigheter till vård, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning, socioekonomiska skillnader eller ålder. Hälso- och sjukvård skall ges utifrån behov och patientens behov ska styra.

Miljöpartiet vill

  • Att det ska finnas en handlingsplan för en jämlik hälso- och sjukvård
  • Att det ska finnas ett funktionshinderspolitiskt program
  • Att antidiskrimineringsklausuler ska användas vid upphandlingar av varor och tjänster
  • Att migrationshälsan Cosmos och enheten för transkulturell psykiatri (ETP) utvecklas till ett transkulturellt centrum

Inom den hälso- och sjukvård som landstinget ansvarar för, ska alla patienter få den vård de har behov av, oavsett betalningsförmåga. Miljöpartiet vill att en handlingsplan utarbetas för att minska skillnaderna mellan hur människor tas emot och behandlas. Handlingsplanen ska också särskilt behandla de patientgrupper som har svårt att själva hävda sina intressen. En ny policy tas fram som säkerställer asylsökandes och gömda flyktingars rätt till hälso- och sjukvård.

Det är viktigt att enheten för transkulturell psykiatri (ETP) och Migrationshälsan Cosmos får möjlighet att utvecklas för att klara det utökade åtagandet. Vi vill att det sker genom att ett transkulturellt centrum skapas och fungerar som en sammanhållen hälsocentral både under ansöknings- och introduktionstiden för personer som sökt och fått uppehållstillstånd. Kunskap och erfarenhet från centrumet ska sedan föras vidare ut till övriga delar av vården.

Patientorganisationerna har värdefulla erfarenheter och perspektiv som kan tillvaratas i större utsträckning, genom till exempel brukarrevisioner. De kan också fylla en viktig funktion att stärka patienters delaktighet. Jämställdhetsfrågor ska lyftas fram i vården. Att säkerställa allas tillgång till likvärdig vård och behandling oavsett kön behöver uppmärksammas både i den kliniska verksamheten och i forskningen.

Dagens ersättningssystem till primärvården tar endast hänsyn till patienters ålder. Det innebär en orättvis fördelning av ersättning till vårdcentralerna utifrån deras uppdrag. Vårdbehovet för patienterna är olika beroende på vad man har för utbildningsnivå, arbetssituation, ekonomi och familjesituation. Vi vill se ett ersättningssystem i primärvården som tar hänsyn både till patienters socioekonomiska status och vårdtyngd.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: