Miljöarbete

Lyssna

Klimatfrågan är en av mänsklighetens största utmaningar. Stor kraft måste läggas på att bygga om Uppsala län för att vi ska kunna leva långsiktigt hållbart.

Miljöpartiet vill

  • Att energieffektiviseringsprogrammet utvecklas att inkludera nybyggnationen för att uppnå låga energivärden inom nya fastigheter
  • Att vid nybyggnation av fastigheter ska egen elproduktion genom till exempel sol- eller vindkraft eftersträvas
  • Att en handlingsplan för hur Landstinget ska bli fossilbränslefritt till år 2020 tas fram
  • Att arbetet för att minska läkemedelsutsläppen i enlighet med miljöprogrammet 2011- 2014 intensifieras för att uppnå uppsatta mål vid utgången av 2014. Vi föreslår att programmet kompletteras med ekonomiska styrmedel.

Klimatfrågan är global men lösningarna lokala och regionala. Landstinget ska gå före och ta sitt klimatansvar. År 2020 ska landstinget vara fossilbränslefritt. Detta innebär en kraftig utmaning då vi övertagit ansvaret för länstrafiken. Utsläppen av klimatgaser ska minska varje enskilt år. Utsläpp av medicinska restprodukter ska minska.  nergianvändningen ska minska i landstingets verksamhet och fastigheter. Vid nybyggnation av fastigheter ska egen elproduktion genom till exempel sol- eller vindkraft eftersträvas.

I ett första steg ska subventionerna upphöra för personalparkeringar på Akademiska sjukhusets kärnområde. Bilparkeringarna på Akademiska sjukhuset ska i första hand finnas för patienternas behov. Landstinget som arbetsgivare ska försöka påverka sin personal att välja ett resande till arbetet som har låg klimatpåverkan. Det ska framöver finnas subventionerade parkeringar vid Studenternas och BMC för personal som inte har något alternativ till att åka bil till arbetet på Akademiska sjukhuset.

För att minska landstingets miljöpåverkan ska policyn för tjänsteresor revideras. I dagsläget ökar utsläppen från tjänsteresor med flyg, när den snarare borde minska. I dagens IT-samhälle kan också allt fler möten ske på distans via videokonferenser, ett sätt att både minska miljöpåverkan och resandet för vår personal.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: