Äldre

Allt fler får uppleva sin 100-årsdag tack vare bättre folkhälsa och medicinska framsteg. Att ta tillvara det friska och bibehålla människans funktioner och färdigheter är grunden i Miljöpartiets äldrepolitik. Därför är förebyggande friskvård och stimulerande vardagsliv viktigt. De sociala insatser som volontärer kan bidra med utgör ett viktigt komplement till den vård och omsorg som kommunen erbjuder. Vår vision är en större mångfald inom äldreomsorgen, där systemet anpassas efter individen och inte tvärtom.

Självbestämmande och en mångfald av boenden med hög kvalitet
Antalet äldre ökar de kommande årtiondena och därför måste vi redan nu planera äldreomsorg så att den klarar dessa utmaningar. Miljöpartiet stöder den så kallade kvarboendeprincipen, det vill säga att äldre personer som så önskar ska ges stöd att bo kvar hemma genom insats av hemtjänst. Men det är mycket viktigt att det ska vara utifrån den enskildes önskemål och inte upplevas som en påtvingad boendeform.

Därför måste det också finnas en god tillgång till trygghetsboenden. Dessa bostäder är på olika sätt mer anpassade för äldre människors behov. I anslutning till dessa bostäder bör det finnas gemensamma samlingslokaler där det går att äta mat eller bara träffas, liksom en utemiljö som förenklar ett aktivt liv. För att också dem med mindre kapital ska kunna bo i trygghetsboende är det viktigt att Uppsalahem fortsätter att bygga med hyresrätt.

För dem med stort vårdbehov ska det finnas vårdboenden med bra tillgång till vårdpersonal med god kunskap om äldres sjukdomar; inte minst om läkemedels påverkan. Utbildad personal, kontinuitet och självbestämmande anser Miljöpartiet är grunden för en god äldreomsorg. Det ska vara möjligt att kunna påverka innehållet i hemtjänsten och insatserna som behövs i vårdboendet samt möjlighet att välja mellan olika vårdboenden.

Att bo där man trivs, att ha nära till vänner och familj eller aktiviteter förbättrar livskvaliteten. Det är en självklarhet att det ska vara möjligt att fortsätta bo tillsammans med sin partner. Miljöpartiet vill se en ökad mångfald av vårdboenden i Uppsala genom att erbjuda kommunala vårdboenden att bli självstyrandet enheter. Därigenom ges personalen en ökad delaktighet och möjlighet att lokalt utifrån de boendes behov påverka och utforma vårdens innehåll på varje boende. På så sätt kan vårdens innehåll utvecklas och förutsättningar för en vård med mer kvalitet skapas. Miljöpartiet vill underlätta möjligheten för olika kategoriboenden, till exempel för olika språkgrupper.

Planeringen av särskilda boendeformer ska utgå från att miljön är stimulerande och utifrån de äldres behov. Studier har visat på sambandet mellan en genomtänkt design på inom- och utomhusmiljön och livskvalitet, exempelvis genom terapeutiska trädgårdar som stimulerar alla sinnen. Kultur i vården är viktigt eftersom det stimulerar människan både kroppsligt och själsligt. Alla som bor på vårdboende eller får hjälp av hemtjänsten ska ha rätt till utevistelser. Djur i vården har visat sig ha stora positiva effekter inom äldreomsorgen. Kommunens arbete med hund i vården ska vidareutvecklas.

Många upplever att de inte bestämmer över sitt liv i kontakt med hemtjänsten eller vårdboendet. En ideologiskt motiverad konkurrensutsättning och utmanarrätt har tillsammans med en svag uppföljning och långsamhet med att ta itu med brister skapat osäkerhet. Privata alternativ kan vara ett komplement till kommunens egna verksamheter men är inte ett självändamål.

Friskvård och trygghet
Miljöpartiet vill att kommunen ska erbjuda friskvård riktad till äldre som genom sina intresseorganisationer att kunna nyttja Fyrishov och andra anpassade anläggningar till ett lägre pris.

Äldreomsorgen ska grundas i ett aktivt hälsofrämjande arbete som möjliggör såväl upplevelser som fysisk aktivitet dagligen. Miljöpartiet har tagit initiativ till att äldreomsorgen ska arbeta med fysisk aktivitet på recept, FAR samt att medicinskt ansvariga för rehabilitering, MAR, ska anställas i kommunen. Uppsala kommun behöver fortsätta utveckla insatser som är hälsofrämjande och rehabiliterande. Det leder till bättre hälsa och större självständighet för individen samt senarelägger större vårdbehov. Många äldre ges för mycket läkemedel som skrivs ut efter alltför knapphändig utredning. Det behövs därför krafttag mot den felaktiga läkemedelsanvändningen för äldre bland annat genom obligatoriska läkemedelsgenomgångar och biverkningsrapportering.

Ensamhet och upplevelsen av social isolering påverkar såväl den psykiska som den fysiska hälsan. Därför är det viktigt att motverka den ofrivilliga ensamheten genom bland annat samverkan mellan kommun, frivilligorganisationer och föreningsliv.

Ny teknik kan användas i hög grad vid träning och rehabilitering och skulle underlätta fysisk aktivitet. Det finns också bra teknik att använda för kommunikation och informationsutbyte. Miljöpartiet anser att Uppsala kan lära mycket från andra kommuner som arbetar med att utbilda vårdpersonal som lär ut till äldre hur de ska hantera surfplattor.

Gemenskap med andra
Den förebyggande verksamheten måste prioriteras högre inom äldrepolitiken. Kommunens träffpunkter för äldre måste utvecklas och ska vara som allaktivitetshus för äldre. Miljöpartiet vill fortsätta utveckla samarbetet mellan frivilligorganisationerna och kommunen. Det ekonomiska stödet till dessa behöver öka och kommunen behöver bli bättre på att ta tillvara volontärernas insatser. Ett viktigt område som volontärerna skulle kunna bidra med är att hjälpa till och "fixa" med glödlampsbyten och annat som annars lätt kan resultera i fallolyckor bland äldre.

Äldres kunskaper och erfarenheter är ovärderliga och därför är det viktigt att det finns möjlighet att delta i medborgardialoger utifrån de egna förutsättningarna. Många äldre har också mycket livserfarenhet och kunskap som kan förmedlas till barn och ungdomar. Samhället är idag för generationsuppdelat med barn i skolan, vuxna på arbetet och äldre på boenden. Miljöpartiet vill bryta denna uppdelning och skapa mötesplatser där olika generationer kan träffas, till exempel genom att senior- och trygghetsboenden lokaliseras nära förskolor och att de äldre som så vill får verka i skolan.

Verklig mångfald
Då den språkliga mångfalden i Uppsala ökar blir det allt viktigare att kunna göra sig förstådd på sitt modersmål på ålderns höst. Miljöpartiet verkar därför för att så många språk som möjligt ska kunna tillgodoses inom vård och omsorg och därför är det viktigt att hänsyn tas till det vid nyrekrytering. Vi är också positiva till boenden med renodlad språklig profil, till exempel där alla talar persiska. Även andra grupper kan vilja bo på boenden med särskild inriktning. Till exempel kan hbtq-seniorer föredra renodlade hbtq-boenden där risken för fördomsfullt bemötande från andra boende är mindre. Överlag vill vi se en större mångfald bland seniorbostäder, trygghetsbostäder, vårdboenden och gruppboenden. För att uppnå detta vill vi ha ett större brukarinflytande.

Det är viktigt att successivt introducera nya beprövade metoder vad gäller att bromsa nedgången i funktionalitet hos personer med demens.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: