Barn och unga

Barnens bästa ska sättas i främsta rummet och FN:s barnkonvention ska genomsyra allt arbete i Uppsala kommun. Miljöpartiet anser att kommunens verksamhetsbidrag till Barnombudsmannen i Uppsala ska stärkas och permanentas. Miljöpartiet anser att det är en värdefull resurs för kommunen att ha en lokal barnombudsman vars anställda kan rikta fokus på vad som Uppsala kommun kan förbättra för att bättre uppfylla barnkonventionen. Barnkonsekvensanalyser ska föregå varje politiskt beslut.

Barns och vuxnas uppväxt- och levnadsvillkor skiljer sig mellan Uppsalas olika stadsdelar. Vi har i Uppsala ett segregerat boende och ojämlika förutsättningar till deltagande i fritidsaktiviteter för barn och unga. Det behövs därför en ökad satsning på barn- och ungdomsaktiviteter i de delar av kommunen där det finns stora behov. Aktiviteter leder ofta till ett ökat engagemang för och deltagande i samhällsutvecklingen.

Varje barn är unikt och ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar, på det sätt som passar barnet bäst. Både kommunala och fristående förskolor ska hålla högsta kvalitet, med små barngrupper och rätt utbildad personal. Uppsala kommun måste arbeta mer för att utjämna skillnaderna mellan skolor så att alla elever ges en likvärdig utbildning.

Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas. När barnperspektivet genomsyrar planeringen av staden skapas ett öppet och tillgängligt samhälle. Bra mat, frisk luft och goda möjligheter att röra sig bidrar till en god hälsa. Hänsyn ska tas till barns och ungdomars behov av lek och idrott och mark för idrottsändamål ska tidigt reserveras för detta.

Genom våra olika ämnesord här på hemsidan kan du hitta mer information om hur Miljöpartiet vill arbeta för ett Uppsala där barnen får bättre möjligheter till en trygg uppväxt, en giftfri förskola och skola med bra stimulerande pedagogik och utbildning och en aktiv fritid med brett utbud av aktiviteter.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: