Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden måste skyddas. Djur och natur behöver ha ett långsiktigt skydd för att säkerställa att balansen kvarstår.

Djur som är i människors vård ska ha ett kraftfullt djurskydd och kunna leva fullgoda liv. Skyddet av naturen handlar också om skyddet av vår hälsa. Naturen bidrar inte bara till vårt fysiska välmående. Att naturen fortsatt blir en källa till psykiskt välmående är viktig. Här är möjligheterna till aktivt friluftsliv och utvecklingen av grön turism centralt.

Genom att skapa fler naturreservat stärks den biologiska mångfalden och fler människor får möjlighet att ta del av naturen nära sin bostad. I takt med att staden växer ökar behovet av fler miljöer också för fåglar, groddjur och vattenlevande insekter. Miljöpartiet vill se fler system av dammar och kedjor av insektshotell i Uppsalas närområde.

Naturen har en hälsofrämjande funktion och Miljöpartiet vill införa en naturgaranti för barn där alla barn i skolåldern ska garanteras naturupplevelser. Fyrisån är viktigt för Uppsala på många sätt. Miljöpartiet vill att det ska bli möjligt att bada i Fyrisån, uppströms från reningsverket. Åns ekologiska status måste höjas och den viktiga reningen av dagvatten öka.

Vi vill:

  • inrätta nya natur- och friluftsreservat för att stärka den biologiska mångfalden och rekreation.
  • stärka den biologiska mångfalden genom moderna naturvårdsinsatser
  • införa naturgaranti för barn.
  • komma till rätta med nedsmutsningen och skapa en badbar Fyriså.
  • utveckla besöksmålen Hammarskog, Ulva kvarn, Sunnerstagropen, Fjällnora och Björklingebadet.
  • öka satsningarna för att hålla Uppsala rent.
Här visar vi lokal politik från Uppsala län.

Uppsala län Biologisk mångfald

Läs mer

Vi människor är beroende av ekosystemen som ger oss luft, vatten, energi och mat. Därför måste skogen, jorden och vattnet brukas på ett sätt som är långsiktigt hållbart. Vi vill bevara våra djur- och växtarter och skydda skogarna. Naturreservat är viktiga för att skydda värdefull natur och för att bevara hotade växt- och djurarter. De naturskyddade områdena ger oss möjlighet att vistas i naturen och få en ökad förståelse för hur naturmiljön hänger ihop och hur vi själva kan påverka den. De höga naturvärdena ger också goda förutsättningar för naturturism och premiumproduktion som t.ex.  hagmarkskött, något som är mycket viktigt för lönsamheten i lantbruket.

Vi vill:

  • höja anslagen till Upplandsstiftelsen för att stärka arbetet med naturvård och skyddande av värdefull biologisk mångfald,
  • att ekosystemtjänster och biologisk mångfald ska främjas i fastighetsförvaltningen
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: