Planera, bygga, bo

Uppsala ska präglas av grönt byggande och en ekologiskt och socialt hållbar stadsplanering med en levande stadskärna och levande stadsdelar och kransorter. I Uppsala kommun ska det finnas bra utbud av bostäder, förskolor och skolor, parker och grönområden, arbetsplatser och affärer som skapar förutsättningar för ett Uppsala som präglas av människors närvaro och aktiviteter.

Uppsalas mark måste användas på ett effektivt och hållbart sätt. Miljöpartiet vill att staden byggs förhållandevis tätt och att högre hus kan vara lämpliga i vissa delar av Uppsala, utan att åkermark, parker och viktiga grönområden tas i anspråk. I praktiken innebär det att förtätning framför allt ska ske nära hållplatser för framtida spårväg och stombusslinjer samt pendeltågsstationer.

Uppsala ska växa hållbart
Uppsala växer och det råder allvarlig brist på bostäder och bostadsköerna blir allt längre. Uppsala har en mycket låg andel hyreslägenheter och målet är att öka dess andel till minst 30 procent av bostadsbeståndet. Genom Uppsalahem samt intentionsavtal med andra byggaktörer så ska kommunen nå mål om 2500 nya lägenheter per år och på sikt 4000 nya lägenheter per år. Det finns också ett stort behov av fler studentlägenheter. Miljöpartiet vill därför att Uppsalahem ska bygga minst 250 studentlägenheter per år.

Viktiga områden för byggnation är framför allt kring framtida pendeltågsstationer i Bergsbrunna/Sävja, Gamla Uppsala/Nyby, Librobäck/Stabby och Stenhagen. Miljöpartiet vill också satsa på ökat bostadsbyggande och fler verksamheter i bl.a. Vattholma, Vänge och Järlåsa som är viktiga pendeltågsorter i Miljöpartiets Uppsala. Precis som det i Stockholm sker en utflyttning av industrier till kransorterna så behöver vi planera för det också i Uppsala kommun.

Stadsdelsutveckling
Städer som byggs med gator och kvarter bidrar till kortare avstånd och bra förutsättningar för service och kollektivtrafik i stället för externhandel och utglesning som istället orsakar större beroende av bil. Utbyggnad av spårväg kommer att skapa mycket goda förutsättningar för stadsdelsutveckling, något som bör tas med i beräkningen när linjedragningen läggs fast. Till exempel kan Eriksberg och Årsta få bättre centrumbildningar genom att spårvägsdragningen knyter an till dessa stadsdelscentrum. För att stadsdelscentrumen ska utvecklas bör förtätning med bostäder och verksamheter och investering i kvalitativa parker göras i anslutning till dessa centrum. Miljöpartiet anser också att det är viktigt med stadsplanering med inriktning mot bilfria stadsdelar eller där bilen prioriteras mindre än andra trafikslag och där parkeringar finns i utkanten av stadsdelarna. I sådana stadsdelar ska det vara gångavstånd till förskola och skola, köpcentrum, företag och rekreationsområden. För att inte tvinga fram parkeringsplatser som inte behövs så ska parkeringsnormen sänkas.

Miljöpartiet vill utveckla Ärna för bebyggelse av bostäder och vill därför arbeta för att försvaret avvecklar sin verksamhet vid Ärna. Miljöpartiet motsätter sig civil flygverksamhet som skulle orsaka sämre miljö, mer buller och helt förstöra Uppsalas möjligheter att nå miljö- och klimatmål. Ärna kan istället kunna utvecklas till en eko-stadsdel med dess stora arealer i ett naturskönt och centrumnära läge, med plats för såväl bostäder, verksamhetslokaler och idrottsytor som parker och odlingsmark. Hela området är 700 hektar stort och kan rymma 20 000 lägenheter och 3000- 4000 arbetsplatser.

Ett annat mycket viktigt område att utveckla är Ulleråker. I Ulleråker ser Miljöpartiet stora möjligheter att skapa en socialt och miljömässigt hållbar stadsdel med bra kollektivtrafik och närhet till vackra rekreationsstråk. Miljöpartiet vill förlänga Stadsträdgården och skapa ett promenadstråk längs ån med vackra gröna områden för rekreation.

Arenor, idrottsanläggningar och andra stora publika byggnader med många besökare ska lokaliseras dit så många som möjligt kan ta sig till fots, med cykel eller kollektivtrafik. För att underlätta för hållbara transporter bör även utbyggnaden utanför staden koncentreras till järnvägsstråken.

Utveckling av framtidens gröna stadsdelar och kransorter
I flera av Uppsalas stadsdelar finns stora flerfamiljshus byggda på 1960- och 70-talet som är i behov av upprustning och energieffektivisering. Upprustningen av miljonprogrammet kan bli en av de bästa investeringar för framtiden och bostadsföretagen har här en viktig nyckelroll. Det skapar möjligheter i form av bättre boendekvalitet och fler arbetstillfällen. Redan i dag sprudlar dessa områden av idéer. Ungdomar som kan starta folkbildningsprojekt och stadsodlingskollektiv. Nya företag kan starta och konstnärliga talanger kan utvecklas. Miljöpartiet vill att den sortens initiativ får möjlighet att växa och spridas. Genom att tidigt involvera de boende i förändringsarbetet kan den kreativiteten och initiativkraften som finns i stadsdelarna stödjas.

Genom att satsa på upprustning kan vi skapa energieffektiva och fräscha bostäder. Ett sådant stort arbete skulle också kunna innebära många nya jobb för arbetslösa i områdena. Miljöpartiet vill också göra det enklare för människor att röra sig till, från och mellan miljonprogramsområden. Ett sätt att öppna upp är flera mötesplatser, nya gångstråk och cykelbanor. När vi skapar mer utrymme för skateboards, barnvagnar och cyklar skapas också trevligare områden.

På sikt anser Miljöpartiet att det ska övervägas om en större andel av kommunens verksamheter kan förläggas till särskilt de stadsdelar som ligger längst från centrala Uppsala. Genom att öka samhällets och näringslivets lokala närvaro ökar tryggheten i områdena. Det handlar om att skapa en mer rättvis skola och sjukvård, om att stoppa utarmning av närservice och öka det offentliga samhällets närvaro, om trygghet och om levande bostadsområden genom främjande av näringslivs- och kulturverksamheter.

Antalet invånare i Uppsala stad växer, men det är också viktigt att kransorterna växer och utvecklas. Det behövs en turtät kollektivtrafik så att det är möjligt att bo och verka i kransorterna utan att behöva ha tillgång till egen bil. Det är viktigt att kommunen medverkar till att det skapas centrala mötesplatser i kransorterna. Fler företag behövs ute i kransorterna för att undvika att de får karaktär av sovförorter. Industrier som idag finns i centrala Uppsala skulle kunna flytta ut till kransorterna.

Tillgänglighet
Arbetet med att tillgänglighetsanpassa Uppsala måste prioriteras. Personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv och delta i samhället på lika villkor. Rätten att leva självständigt beskrivs i artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I artikel 9 i framgår också att samhället ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation.

Arkitekturpolitik
Miljöpartiet anser att kommunen behöver en tydlig arkitekturpolitik. För att den ska få genomslagskraft i planeringen av den fysiska miljön så är det viktigt att se bredare än till enstaka märkesbyggnader och specifika gestaltningsfrågor. Det är viktigt att kommunen också arbetar med arkitekttävlingar för att främja nytänkande och positiv utveckling av Uppsala där bedömningar och urval av inkomna förslag hanteras av en professionell jury och med ett fokus å hållbara lösningar av hög arkitektonisk kvalitet.

Byggemenskaper
Idag finns det få möjligheter att påverka sitt eget boende. Byggemenskaper är därför en intressant form av bostadsbyggande som kan bli ett viktigt komplement för att utveckla en hållbar och småskalig förtätning samt en mer varierad bebyggelse. I byggemenskapen går ett antal bostadssökande samman och planerar och bygger i egen regi mindre flerbostads- eller radhus. I ett tidigt skede kan bostäderna formas efter de boendes önskemål och behov. Uppsala kommun behöver därför underlätta för sådana initiativ vid framtagande av tomtmark och vid planering.

Effektivare lokalanvändning
Många av kommunens lokaler används mest under dagtid på vardagar men skulle kunna användas för olika typer av verksamhet också på kvällar och helger. Miljöpartiet ser positivt på initiativ från invånare och föreningsliv som syftar till att bättre utnyttja dessa lokaler.

Höga miljö- och energikrav
Uppsala kan och ska ställa höga miljö- och energikrav vid nybyggnation. Energiåtgången ska minimeras och byggmaterialet ska vara miljöanpassat. Takytor ska kunna användas för produktion av förnybar energi. Alla nybyggnation ska uppfylla minst lågenergihusstandard. Även i befintliga byggnader ska miljösmart och energieffektiv teknik användas.

För att kunna detaljplanera större områden måste kommunen bedriva en aktiv markpolitik och köpa in mark och fastigheter. Ny bebyggelse och annan besöksintensiv markanvändning ska styras till stadsstråk med god kollektivtrafikförsörjning (företrädesvis stomlinjestråken i den nodstruktur som stationer och hållplatser skapar). Nya områden ska byggas med verksamhetslokaler i bottenplan där lokalservice och föreningslokaler kan skapa lokala småcentrum.

Tätare men grönare stad
För levande stadsmiljö, stadsdelar och kransorter är det viktigt att stoppa vidare expansion av externa köpcentrum, såväl i de befintliga handelsområdena som nya områden. Alla ska ha nära till parker eller grönområden. Parkerna ska skötas och utvecklas så att de är attraktiva för Uppsalas invånare och besökare. Väl skötta parker och promenadstråk är viktiga inslag i stadsmiljön. Fler träd behövs i gaturummet, öppen dagvattenhantering och fler grönområden skapar stora möjligheter till mer grönt i stadsmiljön. En tydlig politik där ”grön infrastruktur” som gröna stråk, skyddade naturområden och närnatur som kompletterar parkerna behöver utvecklas. Parkerna är viktiga för stadens invånare och tillför stora värden och kan därför inte komma i fråga för förtätning. Miljöpartiet vill att Uppsala kommun inrättar naturreservatet Årike Fyris.

Stadsodling
Miljöpartiet vill att Uppsala kommun utvecklar möjligheter för uppsalaborna att odla sina egna grönsaker och vill därför utveckla de befintliga odlings- och koloniområdena som finns men också öppna upp för odlingar på andra ställen i staden och kommunen. Möjligheten till stadsodling behöver tidigt lyftas fram i planering av ny bebyggelse och nya stadsdelar.

Vackrare och roligare stad
Uppsala ska bli en vackrare och roligare stad. Festivaler och evenemang lockar hit människor och gör den mer attraktiv. Den offentliga utsmyckningen utvecklas och leder till att Uppsala blir mer av ett besöksmål i sig.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: