Demokrati

Lyssna

Miljöpartiets anser att beslut ska tas så nära dem som berörs av besluten som möjligt.

Miljöpartiet vill ge medborgarna större möjligheter till deltagande och inflytande och erbjuda möjligheten att lägga medborgarförslag till kommunfullmäktige. Mellan valen är medborgarförslag det legalt starkaste verktyget för väljarna att göra sin röst hörd. Miljöpartiet vill också att kommuninvånarna genom namninsamling ska kunna kräva lokal folkomröstning om minst 10 procent av invånarna stödjer initiativet. Vi vill att ett whistleblowersystem ska införas för all kommunal verksamhet och att meddelarfrihet och meddelarskydd ska gälla i all offentligfinansierad verksamhet och att medborgarnas insyn i verksamheten ska förbättras.

Ungas delaktighet
Miljöpartiet vill att Uppsala ska ansöka om att bli försökskommun för 16-årig rösträtt. Idag är medelåldern för förstagångsväljare i de nationella allmänna valen kring 20 år, och många måste vänta tills de nästan är 22 år innan de får rösta första gången. Miljöpartiet vill att man ska få vara med och påverka samhället så tidigt som möjligt och att 16 år är en lämplig rösträttsålder. Då sjunker medelåldern för förstagångsväljarna till 18 år. Miljöpartiet vill därför att Uppsala kommun ska ansöka hos regeringen om att få bli testkommun med försök med sänkt rösträttsålder.

Miljöpartiet vill att alla kommunens förvaltningar arbetar aktivt för att skapa en dialog med unga om olika verksamheter. För att samordna och främja ungas delaktighet och inflytande över verksamheter som till exempel skola, fritidsgårdar och kultur ska det finnas ungdomsombud i Uppsala kommun som möjliggör möten mellan politiker, tjänstemän och unga.

Uppsalabornas möjlighet till inflytande
När demokrati fungerar som bäst är delaktigheten omfattande och valdeltagandet högt. I Uppsala varierar dock valdeltagandet stort mellan olika stadsdelar. Miljöpartiet vill att kommunen på många olika sätt verkar för att valdeltagandet är högt bland alla grupper – i staden och på landsbygden, bland unga och gamla.

Det demokratiska samtalet är viktigt och bör främjas, för att vi ska få större förståelse och respekt för varandras åsikter och olikheter. Miljöpartiet vill att Uppsala kommun ska skapa fler samrådsmöjligheter där medborgare och representanter från olika organisationer och yrkesgrupper kan komma till tals och diskutera med kommunala företrädare. Detta är särskilt viktigt i vissa frågor, inte minst vad det gäller översiktsplan och integration. Ett exempel kan vara att ha utställningar om stadsplanering i kommunens muséer för att skapa dialog mellan vetenskap, planerare, politik och uppsalaborna.

För att alla ska kunna ta del av kommunens information bör kommunen fortsätta arbeta med interaktiva metoder och olika medier. Film och information på många språk är viktiga verktyg.

Det är viktigt att använda sig av den kompetens som ideella föreningar och organisationer har.
Detta ställer krav på den kommunala organisationen att vara öppen, inbjudande och transparent under ett ärendes process från idé till beslut. Samarbetet med Uppsala Universitet och Sveriges lantbruksuniversitet är mycket viktigt då ny kunskap utvecklas inom universiteten, studenterna och forskarna är en brygga mellan vetenskapen, innovationskraften och kommunen.

Uppsalabornas stadshus
Stadshuset ska vara uppsalabornas mötesplats. I samband med den ombyggnation som ska ske av Stadshuset framöver måste kommunen se till att stadshuset kombinerar ökad säkerhet med en större öppenhet. Stadshuset ska upplevas som uppsalabornas mötesplats. Det ska vara möjligt också för föreningslivet att också kunna boka rum i stadshuset.

Politikens roll i samhällsutvecklingen måste lyftas fram. Invånarna ska med sina frågor och synpunkter möta en kommunorganisation som är lyssnande och ger snabb respons. Miljöpartiet vill främja den inriktningen genom att stadshuset vid ett antal tillfällen under året har öppet hus då ungdomar har möjlighet att komma och träffa förtroendevalda och partier liksom tjänstepersoner och kommunens verksamheter. Det är viktigt att kunna visa hur politik går från idé till förverkligande eller att som invånare få en bild av hur kommunen fungerar.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: