Mat, djurskydd och antibiotika

Naturen är grunden för vår mat. Hållbar matproduktion ska främjas och utvecklas. Matens klimatpåverkan är stor och konsumenters val gör stor skillnad, såväl enskilda konsumenter som offentlig sektor. Miljöpartiet vill minska matens klimatpåverkan genom minskat matsvinn, ökad andel vegetabilier och ökad andel ekologisk mat.

Hela kedjan från råvaruframställning till förädling av livsmedel är central både för en hållbar natur, en god folkhälsa och en ökad resiliens i samhället. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla uppsalabor ska ha säkert, rent och friskt dricksvatten, nu och i framtiden. Det är en grundförutsättning för att Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas. För att möta den ökade risken för brist på dricksvatten som förändringar i klimatet och den växande staden medför vill Miljöpartiet att en plan för dricksvattenförsörjningen tas fram. Den livsviktiga antibiotikan måste användas med försiktighet och klokskap. Friska djur, och människor, behöver inte antibiotika. Sjuka djur och människor har rätt till antibiotika. Spridningen av antibiotikaresistens måste tas på stort allvar och motverkas.

Vi vill:

  • att vi i största möjligaste utsträckning ska bli självförsörjande av ekologisk mjölk och kött från Uppsala yrkesgymnasium Jälla till kommunens skolor.
  • utöka kommunens mål om 100 % ekologisk mat till  att även inkludera de upphandlade verksamheterna till år 2023.
  • ta fram en plan för långsiktig dricksvattenförsörjningen.
  • ställa höga krav vid inköp av animaliska produkter på god djurhållning med låg antibiotikaanvändning.

 

Här visar vi lokal politik från Uppsala län.

Uppsala län Djurskydd och antibiotikaresistens

Läs mer

För att hindra utvecklingen av antibiotikaresistens är det centralt att hälso- och sjukvården verkar för att förebygga sjukdom genom ökade insatser på friskvård och förbättrade hygienrutiner så att varken smittsamma sjukdomar eller antibiotikaresistenta bakterier sprids. Detta är en viktig patientsäkerhetsfråga för både hälso- och sjukvården, och för den enskilde patienten. Vi har också som vårdgivare ett ansvar att inte sprida antibiotika och antibiotikaresistens till den omgivande miljön.

Enligt WHO används det mer antibiotika i världen till friska djur än till sjuka människor. Så är fallet inte i Sverige, tack vare en hög nivå på djurskyddet för lantbruksdjuren. Miljöpartiet anser därför att Region Uppsala i sina inköp av animaliska livsmedel ska ställa krav på en god djurhållning där antibiotikaanvändningen är låg, så att vi inte driver på utvecklingen av antibiotikaresistens genom våra livsmedelsinköp.

Det nationella nätverket Samverkan mot antibiotikaresistens (Strama), som Region Uppsala ingår i, har som mål att bevara antibiotika som effektivt läkemedel, förhindra överanvändning av antibiotika och att främja vårdhygien. Miljöpartiet anser att Stramas arbete är av oerhörd vikt för att minska
risken för utveckling och spridning av antibiotikaresistens.

Vi vill:

  • att sjukhusens avloppssystem ska utrustas med reningsutrustning som syftar till att inga läkemedel eller antibiotikaresistenta bakterier når de kommunala avloppssystemen,
  • att Stramas arbete ska värnas och utvecklas,
  • att Region Uppsala vid upphandling av läkemedel ska ställa krav på att läkemedelsfabriker ska ha sådan reningsutrustning att antibiotika och andra läkemedel inte sprids till den omgivande miljön vid tillverkning,
  • att Region Uppsala i sina inköp av animaliska livsmedel ska ställa krav på en god djurhållning som minst uppfyller kraven i den svenska djurskyddslagen och där antibiotikaanvändningen är låg.
     

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: