Energi

Lyssna

Energipolitiken är ett viktigt område i Miljöpartiets arbete för ett miljöanpassat och hållbart Uppsala. Det handlar dels om egna investeringar i förnybar energi, men också om att skapa bättre förutsättningar för andra aktörer, och att kommunens fastighetsbestånd, både verksamhetslokaler och Uppsalahems bostäder, ska utvecklas med modern miljöteknik och hållbara energilösningar.

100 procent förnybar energi
Miljöpartiet anser att Uppsala kommun ska ställa höga miljö- och energikrav vid ny- och ombyggnation. För en hållbar och framtidsinriktad samhällsplanering ska bostadsbyggandet vara energieffektivt med sikte på minskad energianvändning. Samma sak måste ske vid renovering av äldre hus. Nybyggnation ska minst uppfylla lågenergihusstandard, med minimal energi för uppvärmning och miljöanpassat byggmaterial.

Uppsala ska satsa på solenergi och vindkraft. Uppsala kommun ska inventera sina fastigheters tak och där så är lämpligt installera solceller. Solceller och solvärme ska kunna planeras på alla nya kommunala byggnader för att erbjuda pilotprojekt för forskning i Uppsala Universitet.

Miljöpartiets politik, med bland annat förslag om nettodebitering, det vill säga att egenproducerad el kvittas mot använd el, gör att 10 000 hushåll i Uppsala beräknas äga sin egen förnybara elproduktion år 2018. Uppsala kommun ska, på samma sätt som många andra kommuner redan gjort, investera i egenägd vindkraft för det egna elbehovet.

En vindbruksplan har tagits fram för Uppsala, där områden som är lämpliga för vindkraftsproduktion har kartlagts. Problemet är att Försvarsmakten säger nej till i princip alla dessa områden, utan att motivera några sakskäl. Miljöpartiet driver därför på från både kommunalt håll och i riksdagen för att Försvarsmaktens vetorätt mot vindkraft ska begränsas.

Uppsala var tidigt ute med biogasproduktion. Men produktionen av biogas måste öka, så att biogasen räcker för både bussar och andra fordon. Rötningen av matavfall ska därför kompletteras med rötning av andra substrat. Fler lokala biokraftverk ska utvecklas i kransorterna. Att utnyttja fjärrvärme för uppvärmning av bostäder och lokaler är ofta effektivt. Kommunen ska utveckla dialogen och samarbetet med Vattenfall vad gäller fjärrvärmenätet i staden, så att det säkerställs att alla nya bostadsområden i staden kopplas till fjärrvärmeanläggningar. Alla oljepannor i kommunal regi ska avvecklas. Krav och mål för energianvändning och energieffektivisering ska finnas för kommunens alla lokaler. En fortsatt utbyggnad av bio-närvärmeanläggningar ger en snabb utfasning av all kvarstående oljeeldning.

Modernisera fastighetsbeståndet
Många hus som byggdes på 1960- och 70-talen behöver rustas upp. Det handlar om att modernisera försörjningssystem för el, värme och vatten, men också att renovera fasader, tak och gårdar. Att genomföra dessa renoveringar är kostsamt, men renoveringarna gör det också möjligt att komma till rätta med husens stora energianvändning. Detta innebär stora besparingar och gör ombyggnationen mer lönsam. Miljöpartiet vill att Uppsalahem åstadkommer minst en halvering av energiförbrukningen i sitt bostadsbestånd. Nya tvättstugor ska ha energieffektiva installationer och maskiner.

Energi- och avfallsrådgivning
Genom att uppsalaborna bättre sorterar sitt hushållsavfall blir Uppsala mer energismart. Det komposterbara avfallet blir biogas, sorterade förpackningar blir nya förpackningar eller råvaror, utsortering av miljöfarligt avfall gör de brännbara avfallet, som blir värme, renare. Miljöpartiet anser att mätbara mål och nyckeltal ska sättas upp för att följa upp sorteringsgraden av alla slags avfall i kommunen – och öka intresset för källsortering med information samt fler och bättre insamlingsställen.

Miljöpartiet vill också utveckla kommunens energi- och klimatrådgivning, för att skapa enklare förutsättningar för hushållen att välja bra energilösningar. Den verksamhet som finns idag är utomordentlig för de som aktivt söker information kring energifrågor, men energi- och klimatrådgivningen måste bättre fånga in också de som inte själva sökt information.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: