Folkhälsa

Kommunen har en viktig uppgift i att skapa goda förutsättningar för invånarna till goda levnadsvanor och därmed en hållbar utveckling för såväl sig själva som kommunen i stort. Målet måste vara en god hälsa för hela befolkningen. De elva folkhälsomålen ska ligga till grund för Uppsala kommuns folkhälsoarbete.

Kommunen har särskilt stort ansvar att verka för barns trygga och goda uppväxtvillkor, ekonomisk och social trygghet och sunda och säkra miljöer. I skolan behöver frågorna om tobak, alkohol och droger prioriteras eftersom skolan har en stor möjlighet att utveckla och påverka ungdomars kunskaper och attityder.

Kommunen är en stor arbetsgivare som har ansvar för att arbetsmiljön är god i alla verksamheter. Självklart har också stadsplanering med mer cykelvägar och god, ekologisk och näringsriktig mat i alla offentliga kök stor betydelse för folkhälsan. Det är av stor vikt att möjligheten till spontan aktivitet i närmiljön fortsätter att beaktas i all nybyggnation när staden växer och förtätas.

Parker och grönytor behöver finnas nära bostaden och vara lättillgängliga för gående och cyklister samt de med olika typer av funktionsnedsättning.

Insatser för en bättre folkhälsa
Genom politiska åtgärder kan vi inte bestämma över människors livsstil men vi har stora möjligheter att skapa goda förutsättningar för en mer jämlik hälsa. Flera olika faktorer påverkar folkhälsan. Ensamhet och isolering leder till stora folkhälsoproblem och kan brytas genom fler gränsöverskridande mötesplatser. Den fysiska miljön påverkar också folkhälsan. Allt från buller och luftkvalitet till en giftfri och hälsosam livsmiljö med goda möjligheter till meningsfulla utomhus- och fritidsaktiviteter har stor påverkan. Satsning på folkhälsa är en investering då det ger människor ökad livskvalitet. Fysisk aktivitet på recept (FAR) innebär att det skrivs ut ett recept på någon rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål som patienten själv har. Andra åtgärder kan handla om rehabilitering och hjälpmedel för att stärka kroppen efter sjukdom eller skada för att möjliggöra ett mer aktivt liv.

Alkohol
Miljöpartiet anser att kommunen ska upprätthålla nuvarande alkoholpolicy och även omfatta de kommunala bolagen. Dessutom vill Miljöpartiet, enligt nuvarande socialtjänstlagstiftning, att kommunen ska lägga stor vikt vid sitt förebyggande arbete för att motverka missbruk av alkohol och andra droger. Det förebyggande arbetet måste vara förankrat i kommunens olika beslutande organ och verksamheter – såsom skola, fritid, miljö- och hälsa. Ett starkt förebyggande arbete är att föredra då detta i ett längre perspektiv kostar mindre både ekonomiskt och socialt. För att öka kunskapen om nya drogproblem och uppmärksamma nya risker så är det viktigt med samverkan mellan socialtjänst, skola och polis.

Alkohol och idrott hör inte ihop. Miljöpartiet anser att kommunen behöver arbeta för att ändra alkoholkulturen vid sportevenemang. Kommunen ska genom olika åtgärder minska efterfrågan och utbudet av alkohol vid idrottsevenemang.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: