Fritid och idrott

Lyssna

Vi gröna vill att fritiden ska växa, både i kvantitet och i kvalitet. Miljöpartiet driver en politik för kortare arbetstid och för bättre utbud av, och möjligheter till, fritidsaktiviteter.

Fritiden spelar en mycket stor roll i livet. Det är på fritiden människor umgås, motionerar, konsumerar, ägnar sig åt sina intressen och är aktiva i samhällsfrågor. Våra fritidsvanor har stor betydelse för hur vi mår både psykiskt och fysiskt, och för miljön och samhället omkring oss.  Hur uppsalaborna tillbringar sin fria tid spelar roll både för dem själva och för kommunens inkomster och utgifter. Detta är en av flera anledningar till att Miljöpartiet tycker att det är viktigt att möjliggöra en rik fritid för kommunens invånare. Men framförallt är kultur och fritid en fråga om livskvalitet för den enskilde.

Idrott
Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse och är otroligt viktig ur folkhälso- och demokratisynpunkt. Miljöpartiet vill att det kommunala stödet till idrotten främst ska gå till ungdoms- och breddidrotten och inte till nya dyra arenor för eliten. Vi satsar hellre kommunens medel på tusentals utövare med tjugo personer i publiken, än tusentals människor i publiken som tittar på tjugo utövare. Mångfalds- och jämställdhetsperspektivet är väldigt viktigt i idrottspolitiken. Miljöpartiet vill att föreningar som tar emot kommunalt stöd ska kunna visa upp ett aktivt arbete med jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Sexism, rasism och homofobi får inte frodas i omklädningsrummen. Alla som vill utöva idrott ska känna sig välkomna i klubbarna, oavsett kön, könsidentitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Inom idrottspolitiken är det extra viktigt att granska budgetmedlen ur ett jämställdhetsperspektiv för att säkerställa att kvinnors idrottande får samma ekonomiska förutsättningar. Även träningstider bör utvärderas ur jämställdhetssynpunkt.

Friluftsliv
Människan har ett grundläggande behov av fysisk aktivitet och naturkontakt. Miljöpartiet arbetar för att antalet rekreationsområden ska bli fler och mer tillgängliga samt att Hammarskog ska bli naturreservat. Tätortsnära natur är viktigt för att snabbt, enkelt, billigt och utan bil kunna få uppleva naturen. Vintertid är bra preparerade skidspår ett sätt att förenkla för människor att komma ut i naturen och röra på sig.

Miljöpartiet vill att det ska finnas fler bänkar i staden och längs naturstigarna för att äldre och människor med nedsatt rörelseförmåga ska få bättre möjligheter till motion och rekreation så länge som möjligt.

Fritidsgårdar och andra mötesplatser
Barn och unga behöver mötesplatser och fritidsgårdarna är viktiga nav i de delar av kommunen där de finns. Det är viktigt att kunna erbjuda fritidsgårdar i alla delar av kommunen och det är speciellt viktigt att anpassa verksamheten på ett sätt som får tjejer att känna sig lika lockade och välkomna som killar. Det finns ett behov av att utöka fritidsklubbar i flera stadsdelar och kransorter.

Miljöpartiet vill att alla delar av kommunen ska ha fritidsgårdar, och att dessa utvecklas till nav för fritid med kultur, idrott, bildning och friluftsliv. Ungdomarna ska ges stora möjligheter att påverka verksamheten och utbudet. Ett aktivt arbete för jämställdhet och antidiskriminering, och för att stötta ungdomar på glid är självklara uppgifter för fritidsgårdarna.

Barns och vuxnas uppväxt- och levnadsvillkor skiljer sig mellan Uppsalas olika stadsdelar. Vi har ett segregerat boende och ojämlika förutsättningar till deltagande i fritidsaktiviteter för barn och unga. En ökad satsning på barn- och ungdomsaktiviteter genomförs i de delar av kommunen där behoven är störst. Aktiviteter leder ofta till ett ökat engagemang för och deltagande i samhällsutvecklingen.

Föreningsliv
Föreningarna är en ovärderlig del för samhället i stort och en förutsättning för ett varierande aktivitetsutbud och för att många ska få en meningsfull fritidssysselsättning. För att förbättra föreningars möjligheter att bedriva sin verksamhet vill vi stärka det ekonomiska stödet till dem. Vi ser hellre långsiktiga stöd än projektbaserade. Alla föreningar som tar emot pengar från kommunen ska arbeta aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor och bedriva ett aktivt arbete mot alkohol och andra droger.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: