Hållbara transporter

För arbete, skola, företagande och social samvaro behöver vi ofta transportera oss. Miljöpartiet arbetar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att dessa transporter kan ske på enklast sätt för den enskilde och med minsta möjliga påverkan på vårt klimat.

Stora delar av våra utsläpp kommer från transporter. Det är därför centralt att prioritera utbyggnaden av hållbara transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara enkelt, smidigt och lättillgängligt. Uppsala ska behålla sin position som Sveriges bästa cykelstad. Satsningar på säkra vägar till skola och fritidsaktiviteter i hela kommunen, utökat antal cykelvägar i kransorterna, fler supercykelvägar, säkra cykelparkering och bra anslutningar till kollektivtrafik ska prioriteras.

Spårburen kollektivtrafik är kapacitetsstark och hållbar. Miljöpartiet vill därför se en snabb utbyggnad av såväl fyrspår på järnvägen till Stockholm som byggande av spårväg i det så kallade Kunskapsstråket och Ultunalänken från city via Akademiska sjukhuset, Biomedicinskt centrum, Ångström, Ulleråker och till Ultuna.

På landsbygden spelar bilen en större roll än i staden och därför ska användandet av förnybara bränslen och eldrift stimuleras. Miljöpartiet vill satsa på ett kraftigt utökat antal laddstolpar, fler tankställen för biogas samt pendlarparkeringar på landsbygden. I staden ska initiativ för fler bil- och cykelpooler stimuleras.

Vi vill:

  • bygga spårväg i Kunskapsstråket och Ultunalänken.
  • underlätta övergången till förnybara bränslen genom fler laddstolpar och tankställen för biogas.
  • försvara titeln Sveriges bästa cykelstad och satsa på att bli en av världens bästa cykelstäder.
  • bygga cykelvägar till Fjällnora samt till Ulva kvarn längs Fyrisån.
Här visar vi lokal politik från Uppsala län.

Uppsala län Hållbara transporter

Läs mer

Den helt dominerande delen av utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter kommer från vägtrafiken. Region Uppsala har ställt sig bakom Miljömålsberedningens förslag att utsläppen för inrikes transporter senast år 2030 ska vara minst 70 procent lägre jämfört med 2010 års nivå. För att nå detta mål i Uppsala län behöver vi dels arbeta för ett transportsnålt samhälle, dels främja gång och cykel och dessutom kraftigt öka kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet.

Vi vill:

  • att kollektivtrafiken ska drivas på 100 procent förnybara drivmedel,
  • att cykel ska prioriteras högre i samhällsplaneringen,
  • främja utbyggnad av laddinfrastruktur och tankställen för biodrivmedel,
  • främja mobilitetslösningar som t.ex. lånecyklar och bilpooler,
  • att kollektivtrafiken i länets större tätorter och i de starka stråken ska kunna konkurrera i restid med bilen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: