Jämställdhet

Miljöpartiet anser att det finns en könsmaktordning som missgynnar kvinnor och lyfter fram män och det vill vi motverka. Alla personer ska ha samma möjligheter, oavsett kön. Miljöpartiet anser att alla politiska områden och beslut ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Jämställd skola
Redan från födseln bemöts vi olika utifrån vilket kön vi tillhör, vilket bidrar till att skapa könsroller som riskerar att låsa fast beteenden och skapa onödiga hämningar hos oss själva. För att motverka detta vill Miljöpartiet att personal i skola och förskola ska vara utbildade i genuspedagogik. Genuspedagogik uppmärksammar personalen på hur de behandlar barn som flickor respektive pojkar och ger verktyg för att arbeta med att utveckla de egenskaper som har fått stå tillbaka. Målet är att ge alla barn lika mycket uppmärksamhet, samma möjligheter och ett bredare beteenderegister.

Reklam
Miljöpartiet vill att det i kommunen införs etiska riktlinjer för reklamskyltar och på så sätt bland annat få bort sexistisk reklam från det offentliga rummet. Reklamens ideal påverkar vår syn på oss själva och vad som är ”normalt” och ”lyckat” inom väldigt stereotypa ramar.

Jämställdhetsbudget
Att synliggöra ojämställdheten är ett första steg mot att göra någonting åt problemet. Därför kräver Miljöpartiet att all individbaserad statistik ska redovisas efter kön, d.v.s. statistik som direkt eller indirekt rör fysiska personer. All politik ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv, från föreningsbidrag till infrastruktursatsningar. Miljöpartiet vill att jämställdhetsbudget och jämställdhetsintegrering ska vara en självklarhet del av kommunens arbete, och att kommunen ständigt ska redovisa för sig själv och för medborgarna hur mycket pengar som satsas på mäns respektive kvinnors behov.

Lika lön
Lika lön för lika arbete är en princip som de flesta håller med om i teorin, men som ändå inte fått genomslag i praktiken. Miljöpartiet har länge krävt att utförliga arbetsvärderingar ska göras för att upptäcka osakliga löneskillnader. Vi har även avsatt medel i våra budgetar för att komma till rätta med ojämställda löner. Det är viktigt att kommunen tar sitt ansvar som arbetsgivare. Krav på löneutvärdering ska även finnas i de upphandlingar och avtal som kommunen gör med privata utförare. Lika lön för lika arbete och likvärdigt arbete är inget som kommer att ske av sig själv, utan det krävs en tydlig vilja, medvetet arbete och riktade resurser.

Rekrytering
Kommunen ska vid rekrytering av nya medarbetare arbeta aktivt med språk och bildval i platsannonserna för att säkerställa att alla kön känner sig lika lockade att söka. Miljöpartiet vill att kommunen i urvalsprocessen ska använda könsneutrala tester och ställa samma frågor till såväl kvinnor som män vid intervjuer och referensintagning. Vid lika meriter ska positiv särbehandling göras till förmån för det underrepresenterade könet.

Jämställdhet i politiken
Jämställdhet är ett viktigt mål också i politisk representation. Miljöpartiet ser positivt på kvotering till beslutande organ och vill verka för jämställd representation. Det handlar så väl som ledamot- och ersättarposter som ledande positioner i kommunala nämnder och bolag.

Föräldraskap
Alla föräldrar ska inom kommunens ramar erbjudas en föräldrautbildning. Barnomsorg ska finnas tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan, detta för att alla ska ha möjlighet att ta de arbeten som erbjuds även när arbetstiden är förlagd på obekväma tider och helger.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: