Jämställdhet och lika rätt

Ett mer jämställt och jämlikt samhälle ökar allas frihet. Det gäller trygghet, rättigheter, möjlighet att delta och möjligheter att ta del av samhällets olika delar.

Miljöpartiet vill främja arbete för bättre jämställdhet och jämlikhet. Alla ska kunna känna sig trygga och bli rättvist behandlade. Ingen ska diskrimineras eller begränsas på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla typer av hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas. Kunskapen om detta hos personal inom kommun och region behöver stärkas för att bättre stödja personer som är utsatta. Transpersoners situation behöver uppmärksammas. Den psykiska ohälsan bland transpersoner är hög jämfört med övriga invånare. HBTQ kompetensen behöver höjas inom kommunens verksamheter.

Vi vill:

  • höja HBTQ-kompetensen stärka skolornas möjligheter att göra sex- och samlevnadsundervisningen normkritisk och inkluderande.
  • att alla som har rätt till LSS-boende ska få bostad.
  • arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck ska stärkas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: