Gröna jobb

För att möta de utmaningar som Uppsala står inför måste vi skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och en bättre välfärd. Fler arbetstillfällen ska skapas genom satsningar för att främja företagande, socialt entreprenörskap samt miljö- och energiteknik. I Uppsala ska alla ha en väg in och en plats på arbetsmarknaden, vilket kräver målmedvetna och effektiva arbetsmarknadsåtgärder.

Att minska arbetslösheten, och då främst långtidsarbetslösheten och ungdomsarbetslösheten, samt förbättrad arbetsmiljö för låg sjukfrånvaro är grundläggande ambition för Miljöpartiet.

Navet och Startcentralen
Kommunen har utvecklat Navet, en organisation för att samordna verksamheter som arbetar med kartläggning samt vägledning och matchning till arbete, arbetsmarknadsinsatser och/eller utbildning. Syftet är att effektivare lotsa arbetslösa som får ekonomiskt bistånd, till insatser som leder till egen försörjning. Miljöpartiet vill ge Navet mer resurser för att förstärka detta viktiga arbete.

Miljöpartiet vill förbättra ungas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden och skapa nya jobb för unga. Därför ska Navet kompletteras med en startcentral för unga vuxna. Insatserna hos startcentralen ska på samma sätt som i Navet skräddarsys efter varje ung persons behov och slussa vidare till praktik, utbildning eller jobb. Startcentralen ska drivas av kommunen i samverkan med arbetsförmedlingen och blir den del i verksamheten där också det lokala näringslivet involveras tydligare. I startcentralens uppgift ligger också att underlätta övergången mellan utbildning och arbete genom att förbättra möjligheterna till praktik och kompletterande yrkesutbildning inom bristyrken. Startcentralerna ska också få en tydligare uppgift att upprätta kontakt och dialog med kommunens Studie- och yrkesvägledare, samt studie- och yrkesvägledare på folkhögskolan samt universiteten med syfte att öka rätt matchning av praktikmöjligheter för elever och studenter.

Alla behövs
Den viktigaste faktorn för inkludering är att människor får ett arbete. Kommunen ska vara en förebild när det gäller att ta emot arbetslösa i välfärdsjobb. Välfärdsjobben ska ge mervärde till kommunens verksamheter men inte konkurrera med ordinarie jobb. Kommunen ska också vara en förebild vad gäller mottagande av praktikanter.

Den ideella sektorn och sociala företag har stor betydelse. Problemet är att även om socialt företagande är en bra idé så är antalet sociala företag mycket få. Det behövs en insats från kommunens sida att tillsammans med till exempel Uppsala universitet och Coompanion göra en insats att identifiera samt utbilda de blivande företagsledare som har engagemanget att driva sociala företag.

Arbetslösheten bland människor med funktionsnedsättning är betydligt högre än övriga befolkningen. Uppsala kommun ska erbjuda betydligt fler människor med funktionsnedsättning arbete och sysselsättning. Sociala företag och liknande verksamheter är en viktig förutsättning för många personer med funktionsnedsättningar.  
Vi behöver en ny arbetslinje i form av en offensiv för nya jobb. En politik som skapar en positiv utveckling i viktiga framtidsfrågor kan också göra Sverige världsledande på alla de områden som är viktiga för människan, miljön och ekonomin.

Kommunen som arbetsgivare
Uppsala kommun ska vara bland de mest eftertraktade kommunerna att arbeta i och ska som arbetsgivare präglas av öppenhet, tolerans, utvecklingsvilja och mycket bra samarbete med arbetstagarorganisationerna. Uppsala kommun ska välkomna synpunkter och kritik från dessa organisationer.

Miljöpartiet vill ha ett traineeprogram för nyutexaminerade lärare samt ett traineeprogram för unga akademier som vill arbeta inom kommunen och få ledande och/eller strategiska roller. Det ska även finnas ett internt chefs- och ledarutvecklingsprogram, så att kommunanställda kan göra karriär inom kommunen. Kommunen ska erbjuda riktiga möjligheter till praktik, arbetsträning och skyddat arbete.

Det ska vara högt i tak inom den kommunala organisationen och kontakter mellan förtroendevalda och anställda ska uppmuntras, liksom kontakter med olika massmedia.
Anställdas möjligheter till inflytande i den egna verksamheten ska öka, exempelvis genom färre chefsled och ökat lokalt verksamhets- och budgetansvar.

Alla anställda inom Uppsala kommun ska ha dokumenterade personliga utvecklingsplaner och ska få resurser avsatta för planens genomförande. Alla anställda ska dessutom ha kunskap om hur Uppsala utvecklas ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart och hur kommunal verksamhet utförs diskrimineringsfritt och med bejakande av allas lika värde. Uppsala kommun ska vara en arbetsplats fri från diskriminering och ett internt system ska utvecklas för att belöna chefer och enheter som är goda föredömen. Flera enheter i kommunen uppvisar idag en alarmerande hög personalomsättning. Det är ett problem vad gäller arbetsmiljö och arbetsbelastning för anställda och möjlighet att behålla erfarenhet och kompetens. Miljöpartiet anser att Uppsala behöver sätta upp mål för att minska personalomsättningen.

Både heltid och deltid ska vara en rättighet i Uppsala kommun. Den anställde som så önskar ska kunna växla löneökning mot minskad arbetstid eller andra förmåner, som exempelvis friskvård på arbetstid. En generell arbetstidsminskning ska ske.

Andelen kvinnliga chefer inom kommunens förvaltningar och bolag ska öka för att uppnå en jämn könsfördelning. Detta gäller oavsett chefsnivå.

Uppsala kommun ska öka andelen män i kvinnodominerade yrken såsom förskollärare, grundskollärare eller sjuksköterska och öka andelen kvinnor i mansdominerade yrken såsom tekniker eller brandmän.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: