Kultur

Kultur ger var och en möjlighet till deltagande och skapande samtidigt som den ger nya insikter och kunskaper. Genom film, konst, litteratur, musik, teater med mera får vi tillgång till andra människors livshistoria, innersta tankar och får upplevelser som våra liv inte skulle räcka till för. Kultur gör oss mer empatiska och bidrar med kunskap och underlättar för oss att fatta demokratiska beslut. Ett tillåtande klimat för det fria skapandet är gynnsamt för utvecklingen inom många områden och gör kommunen attraktiv att leva, bo och verka i.

Kulturen ska vara tillgänglig för såväl uppsalabor som besökare. Den fria entrén på Biotopia är viktig för verksamheten och har bidragit till de höga besökssiffrorna. Fri entré bör även införas på Uppsala konstmuseum och Bror Hjorths Hus och en utredning om kostnaderna för detta genomföras.

Kulturskola
Kommunala musikskolan är en skola på fritiden för barn och ungdomar i Uppsala, men det är också en av våra viktiga kulturinstitutioner. Det är viktigt att denna verksamhet bedrivs i kommunal regi och i samverkan med studieförbunden. Miljöpartiet anser att musikskolan ska utvecklas till kulturskola. Det är viktigt att breddningen av musikskolan utgår ifrån att först, korta köerna, stärka musiken och uppsökande verksamhet och sedan utveckla verksamheten med inriktning mot bild, dans och drama. Här skulle en kulturskola inte konkurrera mot befintlig verksamhet, utan komplettera den eftersom barn- och ungdomar i hela kommunen kan nås. Att få in lärare med olika pedagogisk inriktning berikar verksamheten.

Musik- och kulturskolan måste nå ut bättre till barn och ungdomar i stadsdelarna och kransorterna som annars inte skulle ha valt musik- och kulturskolan. Särskilt studiemotiverade elever på kommunala musikskolan ska också kunna få möjlighet att spela fler instrument.

Bibliotek
Biblioteken ska vara levande mötesplatser för alla. Biblioteken utgör mötesplatser och skapar förutsättningar för ett demokratiskt samhälle med tillgång till information, fakta och kulturupplevelser för alla. Kommunens satsningar på det litterära Uppsala möter uppsalaborna mest i kommunens olika bibliotek. De som har långt till närmaste bibliotek ska ha tillgång till bokbuss.

Biblioteken är otroligt viktiga för bildning, kultur och demokrati och ska ha ett stort och varierat utbud av olika media. Biblioteken ska utgöra lokala kulturcentra, där det även ryms medborgarkontor där det går att få råd och stöd i samhällsfrågor. För att nå bredare grupper och skapa synergieffekter bör samverkan med andra parter undersökas. Biblioteken ska i möjlig mån kombineras med caféverksamhet och vara barn- och familjevänliga. Miljöpartiet vill ha ett bibliotek i Gränby Centrum. Biblioteksbussarna utgör ett mycket viktigt komplement till de fasta biblioteken. Öppettiderna på helger och kvällar måste förbättras.

Kulturarbetarnas villkor
För kulturarbetare inom konst och konsthantverk finns det stora problem att verka och försörja sig inom sitt område. En viktig fråga gäller tillgång till ateljéer och verkstäder. Det har blivit allt svårare för konstnärer att få tillgång till ateljéer och verkstäder till överkomliga hyror. Därför vill Miljöpartiet att unga nyutexaminerade konstnärer ska erbjudas ateljéer i kommunala lokaler till ett subventionerat pris de tre första åren de är verksamma vilket gör att fler konstnärer kan komma igång med sin yrkeskarriär. Det är också viktigt att införa ateljéstöd och tillhandahålla ateljéer för verksamma konstnärer.

Våra kulturinstitutioner
Stadsteaterns roll som kulturinstitution ska vara stark, liksom Uppsala Konsert och Kongress och Reginateatern. De fria grupperna och studieförbunden är viktiga för uppsalabornas tillgänglighet till kultur. Uppsala kortfilmsfestival stärker Uppsalas profil som en internationellt intressant kulturstad.

Musiken är en viktig del av det kulturella Uppsala. Ett starkt musikliv är även av stor vikt för stadens framtida utveckling. Den enskilt viktigaste förändring som på senare år tillkommit inom musiklivet står Uppsala Konsert & Kongress för. UKK står för en hög musikalisk kvalitet men också en bredd i repertoaren. Att hitta former för att trygga UKK:s långsiktiga utveckling och potential är angeläget.

Var vårt konstmuseum i framtiden ska ligga är en aktuell och angelägen fråga att utreda. Miljöpartiet vill skapa mer tillgänglighet till konst för uppsalaborna. Därför vill vi att ett nytt mer tillgängligt konstmuseum byggs.

Miljöpartiet vill lyfta fram författarstaden Uppsala och vill därför att kommunen satsar på ett Litteraturens hus. Walmstedska gården, som har ett högt kulturhistoriskt värde, vore exempelvis en lämplig plats för ett Litteraturens hus. Området kring Walmstedtska gården skulle därmed kunna utvecklas till en viktig samlingsplats för Uppsalas konst- och litteraturliv.

Folkbildningens betydelse
Studieförbundens viktiga verksamhet kan inte nog betonas. Miljöpartiet värnar folkbildningstraditionen och vill stärka dess verksamheter ytterligare. En särskild styrka som folkbildningen har är förmågan att snabbt anpassa sina kurser efter de enskilda deltagarnas intresse och förmåga. Uppföljning av studieförbundens verksamhet ska redovisas årligen.

Den fria kulturen
Det är viktigt att satsningarna på fria kulturen ska öka. Det behövs en översyn av förutsättningarna för den fria kulturen i Uppsala. När satsningarna ökar på kulturinstitutionerna och evenemang behöver också den fria kulturen större satsningar.

Vårt gemensamma kulturarv och offentliga rum
Kulturarvet i form av byggnader och tillhörande kulturmiljöer ska bevaras, vårdas och förnyas på ett varsamt sätt. Miljöpartiet vill göra kulturarvet mer tillgängligt för såväl invånare och turister, både vad det gäller den rent fysiska tillgängligheten och den mentala. Den senare kan ökas genom att kreativa former för information och visning. Vi ser positivt på ljussättning av intressanta byggnader, särskilt under vinterhalvåret. Miljöpartiet verkar också för att Linnéarven ska få en permanent och sammanhållen förvaltning med mandat och resurser för att ta vara på, utveckla och levandegöra dessa resurser.

Våra demokratiska fri- och rättigheter inskränks allt mer på grund av att mötesplatser förskjuts till privata miljöer såsom köpcentrum där rätten att demonstrera, ha gatuteater eller dela flygblad är beskuren. Miljöpartiet vill öppna upp privatägda offentliga platser så att de i så stor utsträckning som möjligt likställs med vanliga gator och torg. Det offentliga rummet ska tillhöra medborgarna, och det ska finnas fler offentliga anslagstavlor och mer konst på bekostnad av reklamens utrymme. Vi ser positivt på gatukonst och vill se mer konstnärlig utsmyckning av det offentliga rummet.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: