Lika rättigheter och möjligheter

Miljöpartiet ser positivt på att det kommer fler människor till Sverige. Att människor på flykt ska kunna söka skydd i vårt land och vår stad är en självklarhet. Även människor som med större frivillighet lämnar sina forna hemländer för att flytta till Sverige vill vi välkomna med öppna armar. Vi behöver fler invånare i Sverige om vi ska klara av välfärden framöver. Vi ser alla människor som resurser, inte som problem.

Det är när vi diskriminerar och/eller inskränker människors rättigheter som vi skapar problem. Diskriminering är både kränkande för den individ som drabbas och ett slöseri med mänskliga resurser. Diskriminering är en del av en hierarkisk struktur och därför krävs också strukturella förändringar. Arbetet med att motverka de orättvisor, som olaglig diskriminering och rasism skapar, ligger på alla anställda, politiker och kommunala organ.

Lika möjligheter till bra boende
Politikerna ska inte bestämma var folk ska bo, utan ge människor möjligheter att välja fritt och säkerställa att det finns bra alternativ tillgängliga. Människors val ska inte heller hindras av exempelvis diskriminerande hyresvärdar. Samhällsplaneringen bör utgå från att blanda olika typer av bostäder och upplåtelseformer i samma område, så att människor med olika förutsättningar har möjlighet att bo i samma stadsdelar. Vi gröna tror på att skapa lika möjligheter, inte att begränsa människors lika rättigheter.

Rätt till modersmålsstöd och tolk
Människor som behöver tolkhjälp i sina kontakter med kommunen ska få det också där inte lagstiftningen uttryckligen rekommenderar det, som exempelvis vid föräldramöten. Skriftlig information på flera olika språk bör finnas inom socialtjänsten och andra myndigheter samt på bibliotek. Även muntlig samhällsinformation på cd-skiva eller dylikt ska erbjudas på en rad olika språk. Modersmålsstöd ska prioriteras, och för den som är nyanländ i Sverige ska det vara möjligt att läsa skolämnen på sitt modersmål. Tvärtemot borgerlig retorik så är det bättre för språkutvecklingen i svenska och underlättar integreringen i samhället om det finns goda kunskaper i sitt modersmål.

Hbtq-kompetens
Miljöpartiet vill att kunskap om dessa frågor ska finnas hos all kommunal personal som arbetar med människor. Ansträngningar ska göras för att motverka heteronormativitet inom alla kommunens verksamheter, inte minst skolan.  All kärlek är bra kärlek, och ingen människa ska diskrimineras på grund av vem den väljer att älska eller hur den uttrycker sin könsidentitet. Uppsala kommuns verksamheter ska därför hbtq-certifieras under perioden 2014-2018. Uppsala ska också ha en egen Pridefestival.

Funktionsnedsättning
Otillgänglighet är diskriminering. Stadsplanering och bostadsbyggande måste ta större hänsyn till äldres och funktionsnedsattas behov. Gatumiljön och bostadsområdena måste vara anpassade så att alla kan ta sig fram, även om det gäller rörelsehinder eller syn- eller hörselnedsättning. Bostäderna måste vara utformade så att det går att bo kvar även vid exempelvis rörelsehinder. Därför ska kommunen vara mycket restriktiv vid godkännande av nybyggnationer av flervåningshus utan hiss. Uppsalahem har ett särskilt ansvar för att bygga tillgängliga lägenheter.

Upplysningar om tillgänglighet ska ingå vid all annonsering om kommunala evenemang, så att personer med funktionsnedsättning inte behöver gå miste om kulturevenemang och annat i onödan av rädsla för bristande tillgänglighet. Färdtjänsten ska i högre grad integreras med övrig kollektivtrafik genom att ordinarie fordon anpassas i form av rullstolsplatser och låga golv samt att den särskilt anpassade Flexbussen utvecklas.

Dubbla diskrimineringsgrunder
Kommunen behöver förstärka sin uppsökande verksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning med dubbla diskrimineringsgrunder, till exempel personer som har en funktionsnedsättning och har en annan etnisk bakgrund eller sexualitet än normen. Därför bör kunskap i jämlikhet och mångfald ingå i introduktionsutbildningen för alla som arbetar med personer med funktionsnedsättning.

Föreningars ansvar
Föreningar utgör en arena där människor kan mötas i ett gemensamt intresse. För att det verkligen ska bli en mötesplats där alla med ett visst intresse känner sig välkomna är det viktigt att föreningarna arbetar med jämställdhets- och antidiskrimineringsfrågor. De föreningar som mottar bidrag från kommunen ska kunna påvisa ett aktivt mångfaldsarbete.

Alla behöver integreras
När det gäller integrationen riktas alltför ofta fokus på de från utlandet anlända uppsalaborna. Det är inte konstigt att de som kommer hit, ofta efter traumatiska upplevelser på flykt, söker något slags trygghet med dem som talar samma språk och har samma kultur. Det är betydligt viktigare att bryta medelklassvenskars beroende av att bo nära varandra. Integration är ingen envägsprocess utan måste ske från båda håll. De flesta medborgare är idag segregerade inom sin åldersgrupp, socioekonomiska tillhörighet och liknande. Att bryta segregationen är lika viktigt i Gottsunda som i Kåbo. För att möjliggöra fler möten mellan människor från olika grupper vill Miljöpartiet att kommunen ska så frön för att starta till exempel tidsbanker i Uppsala. Tidsbanker är föreningar där det går att hjälpa varandra med olika tjänster. Genom tidsbanker får människor möjlighet att känna sig behövda och ömsesidigheten gör att människor kan få hjälp utan att känna sig som en börda.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: