God mat och gröna näringen

God mat är politik. Uppsala kommun har satt som mål att senast år 2023 ska alla inköpta livsmedel till kommunens verksamheter vara 100 procent ekologiskt. Miljöpartiet har varit pådrivande för att målet ska sättas upp, nu är vår uppgift att se till att målet uppnås.

Miljöpartiet vill öka andelen ekologisk och närproducerad mat i kommunens samtliga verksamheter. Det finns redan ett beslut att kommunen till år 2023 ska ha 100 procent ekologiska livsmedelsinköp. För göra det ekonomiskt möjligt krävs en ökad andel vegetabilier i kommunens mat, men även ett minskat matsvinn och att mat lagas mer från grunden. Produktion av vegetabilisk mat bidrar dessutom i mindre utsträckning till klimatpåverkan än vad animalisk kost gör. Miljöpartiet vill höja denna ambition genom att även prioritera närproducerad mat.

Tuffa upphandlingskrav
Utöver ekomålet finns också ett upphandlingskrav om att allt kött som inte är ekologiskt ska uppfylla de höga krav avseende djurvälfärd och etisk hänsyn som svensk lagstiftning ställer. För att öka mängden närproducerade livsmedel som köps in anser vi att upphandlingspolicyn bör skärpas för att upphandlingen ska kunna delas upp i mindre delar så att fler lokala och regionala producenter kan lägga anbud.

Inom alla upphandlingsområden anser vi att relevanta miljökrav måste ställas.

Jordbrukets roll i en hållbar utveckling för Uppsala
Idag ingår jordbrukets försörjning med vatten för bevattning och dricksvatten till djuren inte formellt i kommunens ansvar. Miljöpartiet vill att kommunen vid planering ska ta hänsyn till jordbrukets behov av vatten. Det kan till exempel handla om att anlägga ytor för fördröjning av vattenflöden, i samråd med jordbruket, och att ta hänsyn till påverkan på jordbrukets vattenförhållanden vid planering av vägar och annat som påverkar de naturliga vattenflödena. Det är viktigt att jordbrukets vattenförsörjning på lång sikt säkerställs.

Miljöpartiet vill värna värdefull jordbruksmark för livsmedelsproduktion, samtidigt som vi ser till det likaledes stora behovet att bygga nya bostäder inom kommunen.

Ekologisk odling
Miljöpartiet vill ha ett livskraftigt och ekologiskt hållbart jordbruk i Uppsala kommun. Kommunen ska själv vara en föregångare genom att lägga om driften av produktionen på Jällaskolan så att framtidens lantbrukare får god utbildning i ekologisk produktion. Miljöpartiet anser också att kommunen ska ställa krav på alla arrendatorer att odla ekologiskt på kommunens jordbruksmark.

 

Texten kommer bland annat från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2018-2022.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: