Miljö

Luft, vatten, jord, växter och djur – allt bidrar i en komplex samverkan till att skapa förutsättningar för vår existens. Såväl våra tätorter som vår landsbygd måste utvecklas på ett sätt så att den biologiska mångfalden upprätthålls samtidigt som det blir en trevlig miljö för människorna som lever där. Vår existens är beroende av frisk luft, rent vatten och möjlighet att producera vår mat. Att värna vår natur är att värna vår existens.

Miljöpartiet vill

  • Inrätta nya natur- och friluftsreservat, utveckla besöksnäringen och göra Fyrisån badbar
  • Hålla Uppsala rent och införa naturgaranti för barn
  • Öka självförsörjningen gå mot 100% ekologisk mat i kommunens verksamheter
  • Ställa höga inköpskrav för god djurhållning med låg antibiotikaanvändning

”Vår existens är beroende av frisk luft, rent vatten och möjlighet att producera vår mat.”

Grön infrastruktur i form av gröna stråk, naturreservat, skyddade naturområden och närnatur som kompletterar parkerna behöver utvecklas och bevaras. Miljöpartiet vill bevara och stärka den biologiska mångfalden och öka kunskapen om artmångfalden

Biologisk mångfald

Djur som är i människors vård ska ha ett kraftfullt djurskydd och kunna leva fullgoda liv. Skyddet av naturen handlar också om skyddet av vår hälsa. Naturen bidrar inte bara till vårt fysiska välmående. Att naturen fortsatt blir en källa till psykiskt välmående är viktig. Här är möjligheterna till aktivt friluftsliv och utvecklingen av grön turism centralt.

Genom att skapa fler naturreservat stärks den biologiska mångfalden och fler människor får möjlighet att ta del av naturen nära sin bostad. I takt med att staden växer ökar behovet av fler miljöer också för fåglar, groddjur och vattenlevande insekter. Miljöpartiet vill se fler system av dammar och kedjor av insektshotell i Uppsalas närområde.

Naturen har en hälsofrämjande funktion och Miljöpartiet vill införa en naturgaranti för barn där alla barn i skolåldern ska garanteras naturupplevelser. Fyrisån är viktigt för Uppsala på många sätt. Miljöpartiet vill att det ska bli möjligt att bada i Fyrisån, uppströms från reningsverket. Åns ekologiska status måste höjas och den viktiga reningen av dagvatten öka. Läs mer om våra förslag om biologisk mångfald här.

Mat, djurskydd och antibiotika

Hela kedjan från råvaruframställning till förädling av livsmedel är central både för en hållbar natur, en god folkhälsa och en ökad resiliens i samhället. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla uppsalabor ska ha säkert, rent och friskt dricksvatten, nu och i framtiden. Det är en grundförutsättning för att Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas. För att möta den ökade risken för brist på dricksvatten som förändringar i klimatet och den växande staden medför vill Miljöpartiet att en plan för dricksvattenförsörjningen tas fram. Den livsviktiga antibiotikan måste användas med försiktighet och klokskap. Friska djur, och människor, behöver inte antibiotika. Sjuka djur och människor har rätt till antibiotika. Spridningen av antibiotikaresistens måste tas på stort allvar och motverkas. Läs mer om våra förslag på djurskydd och antibiotikaresistens här

Här visar vi lokal politik från Uppsala län.

Uppsala län Miljö

Luft, vatten, jord, växter och djur – allt bidrar i en komplex samverkan till att skapa förutsättningar för vår existens.

Läs mer

Såväl våra tätorter som vår landsbygd måste utvecklas på ett sätt så att den biologiska mångfalden upprätthålls samtidigt som det blir en trevlig miljö för människorna som lever där.

Vi har goda förutsättningar att producera och förädla vår mat i Uppsala län. Maten ska produceras så att den påverkar klimat och natur så lite som möjligt. Ekologisk matproduktion ska stimuleras och vid inköp av livsmedel till kommun och region och vi ska ställa tuffa krav på såväl miljö, djurskydd som antibiotikaanvändning. Miljöpartiet vill öka andelen vegetabilier i kosten för att minska matens klimatpåverkan. Djurens roll i livsmedelsproduktionen och i bevarandet av den biologiska mångfalden är samtidigt viktig.

Det är centralt för länets utvecklingsmöjligheter att säkerställa att dricksvatten skyddas och vi skapar förutsättningar för framtida dricksvattenförsörjning. En analys av framtida vattenbehov behöver därför genomföras.

Antibiotikaresistens är ett stort hot mot framtida generationer. Antibiotikans goda effekt måste värnas. Lantbruket ska ha god djurhållning och djurskyddet ska vara starkt. Ett starkt djurskydd ger friskare djur vilket minskar behovet av antibiotika. Antibiotika ska bara användas till sjuka djur.

Vår gemensamma miljö ska vara giftfri genom att vi minskar farliga och onödiga kemikalier i verksamheterna. Plast utgör ett stort och dolt miljöproblem. Miljöpartiet arbetar för att minska användningen och öka återvinningen av plast.

Naturen är viktig även genom den upplevelse som den erbjuder oss människor. Miljöpartiet vill utveckla grön turism och friluftsliv i länet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Just nu

Aktuellt i Uppsala.