Miljö och natur

Lyssna

För mer än tio år sedan fattade riksdagen i bred majoritet beslut om ett antal miljökvalitetsmål för att ge tydlig struktur för miljöarbetet. Miljöpartiet anser att det är viktigt att Uppsala kommun arbetar systematiskt för att nå dessa mål.

Miljö- och klimatmål
Uppsala ska ta sitt ansvar och kommunen ska bli miljöcertifierad för att arbeta mer strukturerat med miljöfrågor. Uppsala kommun borde årligen redovisa hur alla miljömål ska uppnås och införa ett ledningssystem för hållbar utveckling, så att Uppsalas ekologiska fotavtryck kan mätas. Uppsalas klimatmål behöver skärpas. Nuvarande mål om att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent per capita från år 1990 till 2020 per invånare är svagt och innebär med rådande befolkningsökning att Uppsala inte når de klimatmål som är nödvändiga. Totalt sett innebär det en minskning på 30 procent. Miljöpartiet vill därför ha ett skarpare mål om reell minskning av totala utsläppen av växthusgaser med 50 procent till år 2020 jämfört med 1990 års nivå och därefter fortsatt minskning för att år 2030 nå klimatneutralitet. Målen ska innefatta konsumtion.

Minska luftföroreningarna i centrum
Åtgärdsprogrammet för att minska luftföroreningar i Uppsala måste genomföras utifrån en helhetssyn. Det behövs gröna investeringar och en stadsbyggnadspolitik som leder till större möjligheter för gång, cykel och kollektivtrafik. För att minska behovet av biltransporter vill vi gynna handeln i stadskärnan och sätta stopp för fler externa köpcentrum, till exempel i Fullerö. Det är viktigt att stänga av stora trafikleder i stadskärnan, som Kungsgatan och Väderkvarnsgatan, för genomfartstrafik. Uppsala behöver också göra en rejäl satsning på parker och träd i stadsmiljön.

Transporter (se även avsnittet om trafik)
Omställningen till hållbara transporter är viktig för det hållbara samhället. Kommunen behöver utveckla ett gemensamt system och utöka sin bilpool. Det effektiviserar kommunens egna tjänsteresor och är bra för miljön. Dessutom har privatpersoner och företag möjlighet att boka bilar när kommunen inte är i behov av dem. Samtliga av kommunens egna fordon ska vara klassade som miljöbilar. Det bör också utvecklas ett gemensamt system i kommunen för cykelpool och möjlighet att hyra cyklar. Miljöpartiet vill att kommunen uppmuntrar fler anställda att cykla genom olika former av cykelförmåner så som cykelservice, rabatt på säkerhetsutrustning.

Ställ om Ärna
Miljöpartiet är helt emot civil flygverksamhet på Ärna och vill ha en diskussion med försvaret om avveckling också av den militära flygverksamheten. Ärna skulle istället kunna utvecklas till en eko-stadsdel med dess stora arealer i ett naturskönt och centrumnära läge.

Renare Fyriså och minskade utsläpp till vatten
Ökning av nederbörden med ytterligare behov av ökad dagvattenkapacitet ställer krav på nya lösningar så att inte dagvatten går orenat ut i Fyrisån. Därför behöver nya ekologiska och tekniska reningsmetoder användas i Uppsala.

Vi bör sträva efter kretsloppsanpassade system och det behöver anläggas fler våtmarker i kommunen. Våtmarker fyller många viktiga funktioner och är ett viktigt verktyg för att minska belastningen av kväve och fosfor till vattendrag, sjöar och havet. Våtmarker kan även fungera som utjämningsmagasin och skydda mot översvämning. Inte minst är det viktigt med åtgärder uppströms längs Fyrisån där det återkommande har varit höga vattenflöden. Enligt de översvämningskarteringar som länsstyrelsen sammanställt utifrån arbete med översvämningsdirektiv framgår tydligt att Uppsala är en av de kommunerna i Sverige med störst risk för översvämning. Det är viktigt att kommunen tar översvämningsproblematiken på allvar och inte planerar för byggnation i områden som löper stor risk för översvämning.

Uppsala kommun behöver förbättra separering och rening av såväl avloppsvatten som dagvatten. Det behövs hårdare miljökrav avseende snötippning i närheten av Fyrisån. Snöupplag bör inte göras i närheten av ån, utan på platser där smältvatten på naturlig väg renas och inte tillåts förorena.

Fyrisån ska få renare vatten. Det behövs tydligt fokus på att höja vattenkvaliteten. Miljöpartiet vill att det ska vara möjligt att bada i Fyrisån utan att det påverkar hälsan och att det ska gå att bada vid fler badplatser. Arbetet med tillsynen av enskilda avlopp bör också förbättras.

Precis som kommunen har energirådgivare för att ge enskilda och företag råd och hjälp vid energiinvesteringar, behöver kommunen också ha en avloppsrådgivare så att uppsalaborna kan investera i smartare avloppslösningar. Det finns många olika tekniker för att rena avloppsvatten från enskilda hushåll. Vad som passar bäst beror på de lokala förhållandena. Tyvärr saknas ofta kunskapen i fackhandeln och bland allmänheten hur modern ekologisk avloppsteknik fungerar. Därför behövs en kunskapsförmedling.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla ska garanteras säkert, rent och friskt dricksvatten nu och i framtiden. Inget förorenat vatten ska få komma ut i dricksvattenkranarna och vid befarat utsläpp måste information snabbt ut till alla i kommunen. Uppsala Vatten AB ska leverera rent dricksvatten till Uppsalas invånare och därför är det viktigt med rening av dricksvattnet från perfluorerande ämnen/PFAS. Försvarsmakten måste betala för rengöring av utsläpp som de har orsakat genom sin verksamhet. Det är mycket viktigt att förebygga problem genom att Uppsala Vatten AB på ett tydligt sätt är med i planprocessen vid exploatering och byggnation. Med en bra och tidig planering kan vi undvika situationer där vattnet riskerar att förorenas.

Giftfri miljö
Försiktighetsprincipen måste gälla i kommunens verksamheter när det handlar om exponering av kemikalier som kan ha påverkan på vår hälsa. Barn är särskilt utsatta och känsliga för skadliga kemikalier. Deras biologiska utveckling, fysiska aktiviteter och beteende gör dessutom att de oftare kommer i kontakt med kemikalier. Barn dricker mer vatten, äter mer mat och andas mer luft per kilogram kroppsvikt än vuxna. De biter och suger på saker, utforskar sin omvärld och vistas nära golvet där många kemikalier samlas. Upprepad exponering under de första levnadsåren riskerar att skada nervsystemet, reproduktionssystemet, hormonsystemet och immunsystemet. Naturskyddsföreningen har tagit fram en checklista på snabba åtgärder för en bättre miljö i förskolan som Miljöpartiet vill att kommunen ska följa:

 1. Gallra bland plastleksakerna
 2. Nobba lek-elektronik (gammal elektronik som hamnat i leksakslådan)
 3. Skippa skumgummi
 4. Låt barnen gosa giftfritt (tvätta nyinköpta gosedjur och textilier)
 5. Ekologisk mat
 6. Skrota konserverna (som innehåller bland annat hormonstörande ämnen)
 7. Värm mat utan plast
 8. Handskas rätt med maten (undvik plasthandskar som kan avge hormonstörande ämnen)
 9. Byt blöja utan skumma kemikalier (undvik skumgummi på skötbordet)
 10. Låt barnen slumra sött (undvik sovmadrasser med skumgummi eller PVC och tvätta nyinköpta textilier)
 11. Superviktig städning (då kemikalier kan samlas i dammet)
 12. Heja på handtvätt (damm fastnar på barnens händer)
 13. Peppa parfymfritt (undvik parfymerade hygien- och städprodukter)

Miljöpartiet vill att det ska finnas en kemikalierådgivare i kommunen som kan informera om hur uppsalaborna får bort oönskade ämnen i hemmet. Uppsala behöver aktivt delta i arbetet för att minska farliga och onödiga kemikalier exempelvis inom ramen för FN:s kampanj Safe Planet.

Miljöpartiet vill att Uppsala kommun, precis som landstinget har gjort, sammanställer en lista över kemikalier som ska bort från alla kommunens verksamheter. En sådan sammanställning ger information om kemikalier, förekomst av ämnet och i vilka produkter.

Källsortering
Källsortering är viktigt bland annat ur ett kretsloppsperspektiv och för biogasutvinning. Miljöpartiet vill ha bättre information till medborgarna om vikten av bra sortering så att fler källsorterar. Det är bra för biogasproduktionen och stadsluften. Avgiftssystemet behöver ses över så att de som sorterar mycket kan premieras. Kommunen måste ställa krav så att fler får nära tillgång till såväl förpackningsinsamlingen samt källsortering av komposterbart och miljöfarligt avfall. Kommunen måste också upplåta lämplig mark för detta ändamål.

Öka kunskapen om miljö och natur
Miljöpartiet vill att Uppsala kommun satsar mer på Naturskolan och på Biotopia. Deras satsningar för skolelever är en viktig resurs för att fler unga ska bli intresserade av natur och miljö. Alla miljöproblem kan inte lösas med bättre teknik, utan det behövs också livsstilsförändringar. Kommunen måste därför underlätta för människor att konsumera, äta, bo och resa miljövänligt och klimatsmart, inte minst genom att kommunen inom dessa områden föregår med gott exempel.

Säkra miljön och arenan för segling vid Skarholmen
Skarholmen är ett värdefullt naturområde och uppskattat för sina seglingsmöjligheter. I Skarholmen bör inte en marina läggas utanför holmen som skymmer sikten och försvårar för segeltävlingar. Det bör finnas system för att ta emot avlopp och avfall från småbåtar, men också hotell/restaurang i Skarholmen. Förbud mot latrintömning i alla vattendrag i och runt Uppsala. När ny bränslestation anläggs måste tankning kunna genomföras i ett vindsäkert läge.

Värna om naturen
Tillgång till park och natur är av stor betydelse för människors psykiska och fysiska hälsa. Sammanhängande parker och naturområden bildar grön infrastruktur. Miljöpartiet vill att kommunen ska arbeta med planer för att skapa fler gröna stråk, genom att snarast inrätta naturreservat Årike Fyris. Hammarskog ska också skyddas som ett naturreservat för det rörliga friluftslivet och för rekreation. En natur- och grönstrukturplan som tar ett helhetsgrepp kring den gröna infrastrukturen i staden ska arbetas fram.

Miljöpartiet prioriterar skötsel och god tillgänglighet till Uppsalas friluftsområden. Uppsala kommun ska förvärva stadsnära mark på ett strategiskt sätt så att fler friluftsmarker och naturreservat kan säkras. Med en fritidskarta, utbyggda cykelvägar och kollektivtrafik till friluftsområdena får uppsalaborna närmare till naturen. Närnatur och parker erbjuder kvalitativa naturupplevelser av många olika slag.

Kommunen kan mer strategiskt samarbeta med Upplandsstiftelsen för att utveckla skyddet och aktiviteter för allmänheten i naturreservat och naturområden. Exploaterade områden kan återställas till natur och park. Lämpliga åtgärder för att öka den biologiska mångfalden utefter stränder ska påbörjas. Miljöpartiet vill även förstärka arbetet med strategisk miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar i planarbetet, bland annat kopplat till nationella kvalitetsmål och EU:s krav.

Miljömålen
För mer än tio år sedan fattade riksdagen i bred majoritet beslut om ett begränsat antal miljökvalitetsmål för att ge tydlig struktur för miljöarbetet. Miljöpartiet anser att det är viktigt att Uppsala kommun mer effektivt arbetar med att besluta om lokala mål i enlighet med miljömålen.

Kommunens miljö- och klimatprogram som antogs 2014 omfattar områden rörande begränsad klimatpåverkan och giftfri miljö. För att minska försurningen behöver torveldning på värmeverket upphöra. Radonhalten i över 2000 småhus i Uppsala överskrider riktvärdena. Här behöver hushållen radonsanera. Övergödningen i sjöar och vattendrag måste minska bland annat genom åtgärder i jordbruket och vad gäller enskilda avlopp. För att minska problemen med övergödning och översvämning behövs det anläggas fler våtmarker. Allt av Uppsala kommuns jord- och skogsbruksmark bör brukas ekologiskt och naturvårdsanpassat. En strategi för att bevara jordbruksmark måste tas fram. Uppsala måste respektera EU:s krav på artskydd och biotopskydd.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: