Näringsliv

De nya jobben skapas främst i de små och medelstora företagen. Miljöpartiet arbetar för en näringslivspolitik som främjar företagande och en ekonomisk utveckling som är ekologiskt hållbar. Uppsalas näringsliv kan utvecklas med många nya arbetstillfällen inom miljöteknik, energiomställning, ekologiskt jord- och skogsbruk samt tjänstesektorn. En grundförutsättning för ett fungerande näringsliv är god infrastruktur, öppen handel, hög utbildningsnivå och satsningar på forskning och utveckling.

Entreprenörskap och nyföretagande
Entreprenörskap och företagande driver utveckling och förnyelse i ekonomin. Miljöpartiet ser företagaren som en kreativ person som vill vara med och förändra samhället i en positiv riktning. Därför behövs regelförenklingar då administration och byråkrati är en tung börda för småföretagen. Regelförenklingsprojekt förekommer på statlig nivå, men även kommunen kan se över sin byråkrati så att det underlättar för företagen. Vid kontakt med kommun ska det vara enkelt att finna information och vägledning. Miljöpartiet anser att det är viktigt att kommunen förenklar för företagare genom e-tjänster och med informationskontor som ordnar med samlad information och möten.

Miljöpartiet vill främja kooperativa företagsformer, såsom brukarägd äldreomsorg, sociala arbetskooperativ och hälso- och sjukvårdskooperativ.

Kommunen bör ta initiativ till branschsamverkan för att förbättra möjligheterna för enmansföretag i Uppsala. Med rätt stöd kan företagen få förutsättningar att kunna växa.

Det är viktigt att kommunen samverkar med olika aktörer för att främja en bra arbetsmarknad i Uppsala. En mycket viktig aktör är Drivhuset som är en mötesplats för unga entreprenörer och bidrar med kunskap och kontakter. Miljöpartiet vill underlätta för unga människor att starta och driva företag. Så kan fler förverkliga sina drömmar och ungdomsarbetslösheten minskas. Företagande är inte en slags stödjande arbetsmarknadsåtgärd eller sista utväg, utan en möjlighet och en attraktiv karriärväg för ungdomar med vilja, drivkraft och goda idéer.

Gröna jobb och landsbygdsutveckling
Utvecklingen på landsbygden drivs av engagerade människor, föreningar och småföretag, många gånger med den gröna näringen, energikällorna eller besöksnäringen som bas. Miljöpartiet anser att satsningarna på landsbygdsutveckling i en av Sveriges främsta landsbygdskommuner ska stärkas. För ska landsbygden förbli livskraftig är det viktigt att politiska beslut och politiska förslag tar hänsyn till att staden och landsbygden utvecklas sida vid sida. När Uppsala fortsätter växa är utvecklingen av kransorterna en viktig pusselbit för att få till stånd en bra och hållbar utveckling. Större hänsyn tas till hur samhällsstrukturen utvecklas. Miljöpartiet vill att kommunen satsar mycket på att utveckla de orter dit det ska gå bra och spårburen kollektivtrafik, som till exempel Vänge och Vattholma.

I såväl stad som land behövs god infrastruktur, bredband och telefoni, kommersiell och kommunal service, utbildad arbetskraft och sund fördelning och god ekonomisk hushållning med samhällets resurser. Men hur detta sker, hur man driver en politik för en positiv utveckling skiljer sig åt mellan stad och land. Därför behövs nya underlag, annan ekonomisk logik och andra ställningstaganden vid den praktiska utformningen av politiken. Miljöpartiet anser att Uppsala kommun ska ta fram en landsbygdsstrategi tillsammans med olika utvecklingsgrupper.

Den digitala tekniken är en grundpelare i det moderna samhället, var man än bor. Inte minst är tillgång till service och goda kommunikationer viktiga förutsättningar för att människor ska kunna bo och arbeta på landsbygden. Till detta hör tillgång till snabbt bredband. Det är viktigt att uppsalaborna och företagen har tillgång till bredbandsuppkoppling oavsett om det gäller i staden, i kransorter eller på landsbygden. Ur ett demokrati- och rättighetsperspektiv är det också viktigt att alla hushåll och företag har möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband i takt med att allt fler tjänster i samhället blir digitala. Miljöpartiet anser att Uppsala kommun måste påskynda utbyggnaden av bredband i kommunen.

Uppsala kommun ska utveckla sitt engagemang i Leader Upplandsbygd genom att fler nämnder och bolag engageras i medfinansiering av projekt inom Leader. Ekoturism, natur, kultur och lokal mat måste få en starkare roll i turismutvecklingen i och kring Uppsala.

Klimatomställningen innebär stora investeringar och satsningar som ger många gröna jobb. Miljöpartiet anser att kommunen ska sätta upp ett tydligare mål om att fördubbla andelen gröna jobb till år 2020, som är i enlighet med FN:s UNEP-definition.

Grön upphandling
Uppsala kommun, som har en stor köpkraft, kan i allt högre grad bli en god förebild i arbetet för hållbar utveckling. Grön upphandling är ett miljöpolitiskt verktyg som syftar till att ställa krav på mer miljöanpassade inköpsbeslut i kommunens verksamhet. Grön upphandling är inte bara ett sätt att minska koldioxidutsläppen, det sänker också de offentliga kostnaderna. Genom att ställa effektiva miljökrav i våra upphandlingar kan Uppsala kommun skapa incitament för producenter att utveckla miljöanpassade varor och tjänster och därmed bidra till långsiktig hållbar konsumtion och produktion. Miljöpartiet anser att det är viktigt att kommunen delar upp upphandlingen för att göra det möjligt för fler mindre företag att vara med och lägga anbud.

Miljöpartiet anser att kommunen behöver sätta tydliga delmål för att uppnå inköp av 100 procent ekologiska livsmedel till kommunens verksamheter till år 2023. På Miljöpartiets initiativ har också upphandlingsreglerna skärpts ytterligare så att allt kött som köps in ska vara i enlighet med de krav som finns i svensk djurskyddslagstiftning till dess att allt är ekologiskt.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: