Kommunal ekonomi

Kommunal ekonomi

Som politiker kan det vara roligare att prata om allt bra som det ska satsas på än om sådant som man kan tvingas att prioritera bort. Men ibland måste vi prioritera ned saker, om vi inte ska dra på oss en stor låneskuld som våra barn får tar konsekvenserna av. Den övergripande målsättningen måste alltid vara att hushålla med resurserna och inte ta ut mer skatt än vad som behövs för att klara en god servicenivå.
För att upprätthålla en god servicenivå och kunna göra miljömässiga investeringar måste vi dock ha beredskap för en skattehöjning för att klara både en god kvalitet i verksamheterna och en långsiktigt stabil ekonomi. Den kommunala budgeten ska utgå från ett överskottsmål om cirka 2 procent för att kunna ha hög självfinansieringsgrad av investeringar, och för att ha en buffert för att klara minskade skatteintäkter.

Helhetstänkande ska prägla all verksamhet, allt ifrån att lägga resurser på tekniska lösningar som ger minskade energikostnader till förebyggande sociala insatser för att minska behovet av särskilda insatser. Alla beslut måste utvärderas utifrån ett livskvalitetsperspektiv. Varje nämnd måste se till hela kommunens ekonomi och inte bara till vad som är lönsamt för den egna nämnden. Medel ska alltid avsättas för effektiviseringsinvesteringar, det vill säga investeringar som snabbt leder till minskade driftskostnader, och därigenom betalar sig självt och frigör resurser.

Kommunens ekonomiska nyckeltal måste förändras så att de på ett tydligare sätt blir indikatorer på hållbarhet.

Kommunens ekonomiska placeringar ska ske på ett etiskt och ekologiskt hållbart sätt. Inga placeringar får göras i företag som har verksamhet inriktad på vapen, olja, kol, tobak, alkohol eller pornografi. Riskfyllda spekulationer i syfte att uppnå hög ränta får inte förekomma.

Miljöpartiet verkar för att Uppsala ska bli Fair Trade City-certifierat, och att kommunen aktivt använder sin makt i upphandlingar för att främja ekologiskt och etiskt producerade varor.

IT-system
Uppsala kommun förvaltar stora IT-system och hanterar stora mängder information. Miljöpartiet anser att kommunen ska ha IT-verksamhet i egen drift för att säkerställa helhetssyn, undvika beroendesituation gentemot enskilda utförare och att information hanteras på ett säkert sätt. Miljöpartiet anser att öppenhet och insyn i dessa system är av stor vikt. Alla kommunens datorprogram ska bytas ut mot öppen källkod och fri programvara, så fort det är praktiskt möjligt, för att ge egen kontroll över programmen, öka datasäkerheten och minska kostnaderna.

All registrering av användande av olika offentliga system, exempelvis kollektivtrafikåkande och bibliotekslån, ska göras opersonlig när informationen enbart hanteras som planeringsinstrument. Enbart information som är relevant på individnivå, så som hälsostatus, ska lagras på sätt så att informationen är personlig.

Det finns mycket information i kommunen som kan användas för att skapa nya produkter och tjänster. Databaser som kommunen upprättar, och som inte innehåller känslig information, ska göras tillgängliga som öppen data. Det innebär att materialet fritt kan användas för utveckling av applikationer och programvara.

Offentliga handlingar och blanketter ska tillhandahållas över nätet, dygnet runt och året runt, både i utskriftsbara format och maskinläsbara format, så att medborgare själva kan bearbeta information från olika myndigheter och på så sätt förädla information och återpublicera den.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Nyheter på Kommunal ekonomi

Uppsala, 12 september 2016

Trafikvett ger trafiksäkerhet

Uppsala, 1 september 2016

Ett Uppsala för alla

Uppsala, 24 april 2016

Uppsala kommun ska köpa vindkraftverk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter