Grön stadsplanering

Grön stadsplanering

En långsiktigt hållbar stadsutveckling kräver långsiktig planering och fokus på ekologisk och social hållbarhet.
Den kräver att också att barnperspektivet finns tydligt med i all planering.

Den kräver att också att barnperspektivet finns tydligt med i all planering. Stadsdelar och ny bebyggelse ska vara blandad. Här ska finnas såväl bostadsrätter och hyresrätter som små och stora bostäder. Samhällsservice och transporter måste planeras tidigt så att det blir lätt att leva klimatsmart och få ett enklare livspussel.

Grön infrastruktur i form av gröna stråk i staden, naturreservat, skyddade naturområden och närnatur som kompletterar parker behöver utvecklas och värnas. Vid utbyggnad ska den biologiska mångfalden alltid beaktas och strukturer som stimulerar den utvecklas.

Staden och landsbygden ska också utvecklas så att tillgängligheten ökar för människor med olika behov. Att bygga i trä har mindre klimatpåverkan och  Miljöpartiet vill därför öka användandet av trä vid både nybyggnationer och renoveringar.

Uppsala är en av Sveriges största studentstäder och behovet av studentlägenheter är därför stort. Det finns idag en brist på uppskattningsvis 1000 studentlägenheter. Miljöpartiet vill att den bristen ska byggas bort under kommande mandatperiod.

Vi vill:

  • att minst hälften av flerbostadshusen i kommunen ska byggas med trästomme senast år 2025.
  • införa ett “koj-index” – som visar hur långt det är till närmsta skogsparti som är lämplig för spontan skogslek, som att bygga kojor med mera.
  • att nya bostadsområden ska vara blandade avseende boendeformer och storlek.
  • införa miljözon i centrum. Utreda vilka gaturum som behöver skyddas från biltrafikens luftföroreningar.
  • motverka ny externhandel, satsa på service och handel i de mindre tätorterna i kommunen och i Uppsalas olika stadsdelscentrum.
  • skapa ett stadsnära bad i Fyrisån.

Nyheter på Grön stadsplanering

Uppsala, 4 februari 2020

Ett mer hållbart Uppsala med Miljöpartiet i styret

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter