Klimat

Klimatomställningen måste ske nu. Den sker både genom stora omställningar och genom små detaljer. Den sker i stan såväl som på landet. Klimatomställningen ger oss möjligheter att ställa om till ett mer hållbart samhälle både för planeten och oss som lever här. Såväl idag som i framtiden.

Miljöpartiet vill

Miljöpartiet har en vision om en stad och en landsbygd där människor trivs. Där det är lätt att leva, transportera sig och kommunicera oavsett var man bor. Städer ska byggas för människorna som bor där och utbyggnaden ska vara hållbar över tid.

Att minska utsläppen från fossila bränslen är centralt för att klara klimatmålen. Gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras. Omställning av bränslen och utbyggnad av spårburen trafik minskar utsläppen. Vår energi ska komma från förnybara källor och våra pengar ska investeras på ett sätt som gör att de bidrar till en hållbar utveckling.

Uppsala växer snabbt och mycket men genom kloka beslut nu skapas förutsättningar för en hållbar framtid. Sverige ska bli en av världens första fossilfria välfärdsnationer och Uppsala ska vara fossilfritt 2030 och klimatpositivt 2050. Genom att visa att vi i Uppsala kan leva fossilfria, hållbara, moderna och goda liv tar vi ansvar för och går före i att skapa en hållbar framtid för vår planet.

Hållbara transporter

Stora delar av våra utsläpp kommer från transporter. Det är därför centralt att prioritera utbyggnaden av hållbara transporter. Gång, cykel och kollektivtrafik ska vara enkelt, smidigt och lättillgängligt. Uppsala ska behålla sin position som Sveriges bästa cykelstad. Satsningar på säkra vägar till skola och fritidsaktiviteter i hela kommunen, utökat antal cykelvägar i kransorterna, fler supercykelvägar, säkra cykelparkering och bra anslutningar till kollektivtrafik ska prioriteras.

Spårburen kollektivtrafik är kapacitetsstark och hållbar. Miljöpartiet vill därför se en snabb utbyggnad av såväl fyrspår på järnvägen till Stockholm som byggande av spårväg i det så kallade Kunskapsstråket och Ultunalänken från city via Akademiska sjukhuset, Biomedicinskt centrum, Ångström, Ulleråker och till Ultuna.

På landsbygden spelar bilen en större roll än i staden och därför ska användandet av förnybara bränslen och eldrift stimuleras. Miljöpartiet vill satsa på ett kraftigt utökat antal laddstolpar, fler tankställen för biogas samt pendlarparkeringar på landsbygden. I staden ska initiativ för fler bil- och cykelpooler stimuleras. Läs mer om våra förslag om hållbara transporter här.

100% förnybart

Vattenkraft, vindkraft, solel och bioenergi bidrar alla till att nå målet. Smarta elnät och lagring av el minskar effektproblemen när fler hushåll skaffar elbil eller investerar i solel på taken. Energin från solen är mycket större än världens totala energibehov. Nu lär vi oss snabbt att allt mer effektivt ta till vara på solenergi.

Vid nybyggnation och renoveringar ska energieffektivitet och smarta energilösningar prioriteras. Vi vill att Uppsalahem ska installera solceller där det är möjligt och alla kommunens fastigheter ska ha solceller. Den som vill installera solpaneler på sin fastighet ska få stöd och hjälp genom t.ex. tjänster som solkartan där man kan se hur mycket solen strålar på ett tak. Läs mer om våra förslag på energiområdet här.

Grön Stadsbyggnad

Den kräver att också att barnperspektivet finns tydligt med i all planering. Stadsdelar och ny bebyggelse ska vara blandad. Här ska finnas såväl bostadsrätter och hyresrätter som små och stora bostäder. Samhällsservice och transporter måste planeras tidigt så att det blir lätt att leva klimatsmart och få ett enklare livspussel.

Grön infrastruktur i form av gröna stråk i staden, naturreservat, skyddade naturområden och närnatur som kompletterar parker behöver utvecklas och värnas. Vid utbyggnad ska den biologiska mångfalden alltid beaktas och strukturer som stimulerar den utvecklas.

Staden och landsbygden ska också utvecklas så att tillgängligheten ökar för människor med olika behov. Att bygga i trä har mindre klimatpåverkan och  Miljöpartiet vill därför öka användandet av trä vid både nybyggnationer och renoveringar.

Uppsala är en av Sveriges största studentstäder och behovet av studentlägenheter är därför stort. Det finns idag en brist på uppskattningsvis 1000 studentlägenheter. Miljöpartiet vill att den bristen ska byggas bort under kommande mandatperiod. Läs mer om våra förslag om grönare, skönare städer här.

Bredband, gröna jobb och ny teknik

I Uppsala är samarbeten mellan universiteten, kommunen och regionen viktiga för att ta tillvara på och stötta uppkomsten av nya, gröna, företag som bidrar till en hållbar framtid.

Utbyggnaden av bredband i hela länet är både en klimatfråga och en fråga om delaktighet och demokrati men också en förutsättning för att kunna driva företag på ett bra sätt i hela kommunen.

Miljöpartiet vill underlätta för människor i alla åldrar att starta och driva företag och kooperativ i olika former. Ökat samarbete mellan olika aktörer ökar möjligheten till utveckling. Läs mer om våra förslag på om bredband, gröna jobb och ny teknik här.

Nyheter på Klimat

Uppsala, 22 mars 2021

Ett fossilfritt Uppsala är möjligt

Uppsala, 18 mars 2021

Kommer vi att vara fossilfria 2030? Svar till Fridays For Future

Uppsala, 9 december 2020

Mer medvind åt cyklisterna!

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter