Människan

Människan

Ett gott liv, med förutsättningar för inre hållbarhet, god livskvalitet och nya livschanser är en del av en hållbar framtid. Miljöpartiets mål är att människor är trygga och känner att de kan påverka sin framtid. Det är viktigt för att kunna känna framtidstro och glädje i sin vardag. Det bidrar också till ökad hälsa och större välbefinnande.

Miljöpartiet vill

Social hållbarhet är ett fundament i alla hållbara samhällsbyggen. Miljöpartiets vision och målsättning innebär att Uppsala kommun fortsätter att arbeta aktivt med inkludering inom samhällets alla delar. Miljöpartiet vill utforma socialpolitiken så att människors trygghet och oberoende stärks. Målet är ett öppet, rättvist och solidariskt samhälle.

Det sociala arbetet ska präglas av integritet och respekt för varje människa. Hjälp till självhjälp och möjligheter för alla att forma sin egen framtid ska vara i fokus.

Ungas psykiska hälsa

En god psykisk hälsa är väsentlig för alla aspekter av livet; skolprestation, fritid, familje- och kompisrelationer såväl som för den fysiska hälsan. Idag ser vi att allt fler unga drabbas av psykisk ohälsa. Att så många idag mår psykiskt dåligt är ett stort misslyckande för vår tid och fokus måste läggas på att vända den trenden. Unga ska känna framtidstro och trygghet i att när det behövs hjälp ska hjälp finnas.

Orsakerna till den ökande ohälsan hos unga är komplexa och kräver nya lösningar. Alla aktörer behöver arbeta tillsammans för att utveckla insatser som både förebygger ohälsa och innebär ett bra stöd till de barn och unga som behöver det. Miljöpartiet vill se ett närmare samarbete mellan kommunen och region Uppsala för att åstadkomma en god och jämlik vård.

Det förebyggande arbetet är centralt och små barngrupper i förskolan, tidiga insatser, föräldrautbildningar och familjecentraler är alla satsningar som Miljöpartiet vill se för att öka ungas psykiska hälsa.

Att röra på sig och vara kulturellt och fysiskt aktiv är också faktorer som ökar den psykiska hälsan. Därför vill Miljöpartiet se såväl fler mötesplatser för kultur som mer rörelse och pulshöjande aktiviteter i skolan. Att känna att man själv har möjlighet att påverka är en central faktor när det kommer till psykisk hälsa. Miljöpartiet vill därför öka ungas egna möjligheter till inflytande. Läs mer om våra förslag om hållbara transporter här.

Förskola och skola

Skolan är en central mötesplats för unga människor i början av sina liv. Mötet mellan olika människor bygger en respekt och tilltro gentemot varandra som sprids ut i samhället. Skolan ska vara en arbetsplats som är trygg och säker, både för elever och för de som arbetar där.

Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den som hen vill bli. Där ska barn och ungdomar ges möjlighet att ta till sig kunskap, lära sig att samarbeta med andra och ges möjlighet att påverka sin framtida livssituation. Förskolan är viktig för barnens start på sin utbildningsresa. Förskolan ska hålla hög kvalitet och nå upp till skolverkets riktmärken för barngruppers storlekar. Uppsala kommun måste därför fortsätta det påbörjade arbetet med att minska barngrupperna.

Den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön är central för att nå goda resultat. Miljöpartiet vill satsa på att förbättra miljön för såväl elever som personal. Arbetet ska ske i nära samarbete med elevkårer och elevråd. Arbete mot kränkningar, mobbning och diskriminering måste öka. Skolbiblioteken har en viktig roll i elevernas skolgång och Miljöpartiet vill anställa fler skolbibliotekarier. Läs mer om våra förslag om förskola och skola här.

Jämställdhet och lika rätt

Miljöpartiet vill främja arbete för bättre jämställdhet och jämlikhet. Alla ska kunna känna sig trygga och bli rättvist behandlade. Ingen ska diskrimineras eller begränsas på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla typer av hedersrelaterat våld och förtryck ska motverkas. Kunskapen om detta hos personal inom kommun och region behöver stärkas för att bättre stödja personer som är utsatta. Transpersoners situation behöver uppmärksammas. Den psykiska ohälsan bland transpersoner är hög jämfört med övriga invånare. HBTQ kompetensen behöver höjas inom kommunens verksamheter. Läs mer om våra förslag om jämställdhet och lika rätt här.

Nya livschanser

Nya livschanser kan vara bra vuxenutbildning som gör det möjligt att göra nya studieval. Skoltrötthet under de tidiga studieåren ska inte förhindra vidareutbildning senare i livet. Att kunna byta spår eller skaffa sig ny kunskap och bildning är nyckeln till personlig utveckling men också något som samhället behöver.

Att möjliggöra nya livschanser är det främsta verktyg vi kan ge individen – att kunna påverka sitt liv och få nya chanser. God privatekonomi ska inte vara den enda förutsättning för att få nya livschanser genom livet, samhället ska erbjuda stöd och nya språngbrädor. Läs mer om våra förslag om nya livschanser här.

Aktiv fritid

Den viktigaste hälsoförebyggande åtgärd som finns är att röra på sig fysiskt. Det är därför viktigt att många idrottar och rör på sig – detta är inte minst viktigt högre upp i åldrarna. Att fler äldre håller sig fysiskt aktiva är prioriterat och möjligheterna för äldres idrottande bör utvecklas i samverkan med föreningar och andra aktörer. Breddidrott ska prioriteras samt möjligheterna att pröva olika idrotter och att spontant idrotta runt om i länet.

Det ska vara en självklarhet att både tjejer och killar, män och kvinnor har god tillgång till idrott Arbetet med att utjämna skillnaderna mellan dessa grupper ska fortsätta.

Föreningslivet är en viktig del i en aktiv fritid och är en demokratiskola. Föreningsstödet bör öka men också åtföljas av krav på att verksamheten är öppen för alla. Läs mer om våra aktiv fritid här.

Nyheter på Människan

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter