Miljö

Luft, vatten, jord, växter och djur – allt bidrar i en komplex samverkan till att skapa förutsättningar för vår existens. Såväl våra tätorter som vår landsbygd måste utvecklas på ett sätt så att den biologiska mångfalden upprätthålls samtidigt som det blir en trevlig miljö för människorna som lever där. Vår existens är beroende av frisk luft, rent vatten och möjlighet att producera vår mat. Att värna vår natur är att värna vår existens.

Miljöpartiet vill

Grön infrastruktur i form av gröna stråk, naturreservat, skyddade naturområden och närnatur som kompletterar parkerna behöver utvecklas och bevaras. Miljöpartiet vill bevara och stärka den biologiska mångfalden och öka kunskapen om artmångfalden

Biologisk mångfald

Djur som är i människors vård ska ha ett kraftfullt djurskydd och kunna leva fullgoda liv. Skyddet av naturen handlar också om skyddet av vår hälsa. Naturen bidrar inte bara till vårt fysiska välmående. Att naturen fortsatt blir en källa till psykiskt välmående är viktig. Här är möjligheterna till aktivt friluftsliv och utvecklingen av grön turism centralt.

Genom att skapa fler naturreservat stärks den biologiska mångfalden och fler människor får möjlighet att ta del av naturen nära sin bostad. I takt med att staden växer ökar behovet av fler miljöer också för fåglar, groddjur och vattenlevande insekter. Miljöpartiet vill se fler system av dammar och kedjor av insektshotell i Uppsalas närområde.

Naturen har en hälsofrämjande funktion och Miljöpartiet vill införa en naturgaranti för barn där alla barn i skolåldern ska garanteras naturupplevelser. Fyrisån är viktigt för Uppsala på många sätt. Miljöpartiet vill att det ska bli möjligt att bada i Fyrisån, uppströms från reningsverket. Åns ekologiska status måste höjas och den viktiga reningen av dagvatten öka. Läs mer om våra förslag om biologisk mångfald här.

Mat, djurskydd och antibiotika

Hela kedjan från råvaruframställning till förädling av livsmedel är central både för en hållbar natur, en god folkhälsa och en ökad resiliens i samhället. Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Alla uppsalabor ska ha säkert, rent och friskt dricksvatten, nu och i framtiden. Det är en grundförutsättning för att Uppsala ska kunna fortsätta utvecklas. För att möta den ökade risken för brist på dricksvatten som förändringar i klimatet och den växande staden medför vill Miljöpartiet att en plan för dricksvattenförsörjningen tas fram. Den livsviktiga antibiotikan måste användas med försiktighet och klokskap. Friska djur, och människor, behöver inte antibiotika. Sjuka djur och människor har rätt till antibiotika. Spridningen av antibiotikaresistens måste tas på stort allvar och motverkas. Läs mer om våra förslag på djurskydd och antibiotikaresistens här

Nyheter på Miljö

Uppsala, 16 juni 2020

Omställningen av Jälla ska fortsätta

Uppsala, 9 juni 2020

Folkomrösta om kärnavfallet!

Uppsala, 4 februari 2020

Ett mer hållbart Uppsala med Miljöpartiet i styret

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter