Skola och utbildning

Alla barn och elever ska ha rätt till en bra utbildning och få den tid de behöver med sina lärare. Skolan ska ge alla elever möjligheten att utifrån sina egna förutsättningar nå kunskapsmålen. Miljöpartiet vill skapa bättre arbetsvillkor och högre löner för lärarna samt en satsning på elevhälsa, skolbibliotek och speciallärare.

Förskola och barnomsorg
Varje barn är unikt och ska få utvecklas efter sina egna förutsättningar, på det sätt som passar barnet bäst. Därför är det viktigt att det finns en mångfald av barnomsorgsformer, med kommunala och enskilda förskolor, föräldrakooperativ, öppna förskolor och dagbarnvårdare. Barnomsorgens kvalitet, innehåll och lokalisering är viktigare än driftsformen i sig. Miljöpartiet ser dock ingen plats för vårdnadsbidraget i barnomsorgsutbudet, eftersom det är en orättvis konstruktion som i praktiken bara kan nyttjas av höginkomsttagare och/eller sammanboende föräldrar. Dessutom har vårdnadsbidraget negativa konsekvenser för jämställdheten.

Miljöpartiet eftersträvar att förskolor ska finnas så nära barnen som möjligt eftersom det bl.a. minskar resebehovet och den obetalda arbetstiden som hämtande och lämnande på dagis utgör. Miljöpartiet vill bygga fler förskolor för att minska kötiden och garantera att alla barn får en förskoleplats i rimlig tid. Vi ser positivt på förskolebussar som ett komplement till fasta lokaler i syfte att öka närheten till förskolor.

Barnomsorgen är i alltför hög grad utformad efter en kärnfamiljsnorm. Miljöpartiet vill förändra barnomsorgen så att den passar för såväl ensamföräldrar som sammanboende föräldrar och andra familjekonstellationer. Det kan exempelvis handla om att garantera en flexibel barnomsorg som sträcker sig utanför kontorsarbetstid.

Både kommunala och fristående förskolor ska hålla högsta kvalitet, med små barngrupper och rätt utbildad personal. Några av de viktigaste måtten på kvalitet i förskolan är därför personaltätheten, antal barn i barngrupperna och andelen utbildade förskollärare. Miljöpartiet stöder Lärarförbundets krav på en genomsnittlig gruppstorlek om 15 barn och 5 barn per vuxen i förskolan. Med små barngrupper och många vuxna hinner alla barn bli sedda och bekräftade och barn med särskilda behov kan tidigt fångas upp. Under den senaste 10-årsperioden har vi sett hur barngruppernas storlek har växt och personaltätheten minskat. Högre personaltäthet är inte bara viktigt för barnens utveckling, utan även för personalens arbetsmiljö.  Färre barn i barngrupperna minskar stressen och ger personalen större förutsättningar att ägna sig åt pedagogiken.

För Miljöpartiet är det också viktigt att många av Uppsalas förskolor och skolor ska uppnå certifieringen Grön Flagg som är en internationell certifiering för förskolor och skolor.

Förskolepedagogik
Det är viktigt att pedagogiken bygger på barnens lek och tar sin utgångspunkt i deras värld. Den fria leken fyller en ovärderlig funktion för att ge glada och kreativa barn. För att ett barn ska få utvecklas så fritt som möjligt och nå sin fulla potential är det viktigt att barnet bemöts som en unik individ och inte som en representant för sitt kön. För att alla barn ska bemötas lika och inte i tidig ålder fastna i begränsande könsroller krävs ett aktivt och målmedvetet jämställdhetsarbete redan i förskolan. Miljöpartiet vill därför att personal i förskola och skola ska ha kunskap i genuspedagogik. Jämställdhetsarbetet är även viktigt i kontakten med vårdnadshavarna.

Miljöpartiet vill skapa förutsättningar för förskolebarnen att vara utomhus så mycket som möjligt eftersom det är bra för hälsan och utvecklingen. Pedagogiken i skolan måste bli mer miljöinriktad och lärarna måste erbjudas fortbildning i miljökunskap. Miljöpartiet vill stärka naturskolans pedagogiska roll för förskola och skola.

Öppna förskolan
Det är viktigt att det finns mötesplatser där föräldrar kan träffas samtidigt som barnen kan leka med andra barn. Miljöpartiet driver därför att öppna förskolor ska finnas tillgängliga i alla delar av kommunen, antingen i kommunal drift eller i någon annan form. För att skapa förutsättningar för unga föräldrar att möta andra unga föräldrar bör det också finnas särskilda tider för dessa på den öppna förskolan.

Giftfri miljö i barnens vardag
Barn omges precis som vuxna av kemikalier, varav många kan ha okänd påverkan eller vara skadliga för hälsan. Barn är dock mer känsliga och utsatta då deras biologiska utveckling, beteende, fysiska aktivitet och upptäckarlust gör dem mer exponerade för kemikalier. Barnen äter, dricker och andas mer per kilogram kroppsvikt än vuxna. Förskolor och skolor har en viktig uppgift i att arbeta med giftfri miljö och för det krävs tydliga och högt ställda krav. Det handlar om att köpa in bra livsmedel, upphandla produkter som uppfyller hårda miljö- och hälsokrav samt material som används vid byggnation eller renovering.

Arbetsmiljö
En god arbetsmiljö är grundläggande för trivseln i förskolan och skolan. Elever ska kunna ställa samma krav på sin arbetsmiljö som vuxna i arbetslivet kan. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och ha bra inomhusmiljö och toaletter ska ha god hygienisk standard. Miljöpartiet är kritiskt till utvecklingen av att bygga moduler/baracker för förskolor och skolor istället för att bygga bra och ändamålsenliga lokaler och med en bra utomhusmiljö. Förutom att moduler/baracker innebär en sämre arbetsmiljö för elever och lärare så är det ett enormt slöseri med kommunens resurser då dessa kostar betydligt mer än att bygga nya förskolor och skolor.

Den psykosociala miljön är ännu viktigare än den fysiska för att skapa trivsel och förutsättningar för elevernas kunskapsinhämtning. Att motverka mobbning och diskriminering måste därför alltid stå högst upp på dagordningen. Ingen ska behöva utstå kränkningar eller diskriminering. Skolans personal har ett ansvar att tydligt markera att rasistiska, homofoba, sexistiska eller andra kränkande glåpord inte accepteras. Skolorna måste dels kunna agera när kränkningar
upptäcks, och dels arbeta förebyggande med etik och mångfaldsfrågor. Det behövs också ett aktivt arbete på skolorna för att minska elevernas belastning av stress. Elever som känner sig trygga och sedda respekterar också andra. Personaltätheten är därför en viktig faktor för att skapa en god arbetsmiljö, både för elever och för lärare. Mindre klasser är viktigt både för att upptäcka mobbning och för att elever med behov av extra stöd ska uppmärksammas i tid. Miljöpartiet vill återställa personaltätheten till nivån som var 2006, och därefter successivt förbättra den. Tillgången till kurator, skolpsykolog och skolsköterska är också viktig för elevernas välmående.

En grundskola och gymnasieskola för alla
Eftersom varje människa är unik är det viktigt att skolutbudet präglas av mångfald. Inom den kommunala grundskolan och gymnasieskolan ska individen kunna hitta ett inlärningssätt och en pedagogik som passar. Miljöpartiet ser också friskolor som en viktig del i processen att möjliggöra för mångfald. Det är viktigt att de fristående skolorna är öppna för alla barn och att kommunen kan ställa samma krav på friskolorna, till exempel vad det gäller miljöarbete eller elevhälsovård. Kommunen måste arbeta hårdare för att utjämna skillnaderna mellan skolor så att alla elever ges en likvärdig utbildning. Friskolorna får inte leda till en segregering mellan barn från olika sociala bakgrunder. Skoldagen ska huvudsakligen vara avgiftsfri; det gäller också i stor utsträckning aktiviteter och utflykter som skolan ordnar.

All undervisning ska stå på vetenskaplig grund och varje elev ska själv ha rätt att välja livsåskådning utan vare sig ideologisk eller religiös påverkan. Oavsett huvudman är det viktigt att grundskolan och gymnasieskolan är en frizon från kommersiella intressen.

Elevinflytande
Skolan är först och främst till för eleverna. För Miljöpartiet är det därför en självklarhet att eleverna i grundskolan och gymnasieskolan ska ha stort inflytande över sin arbetsmiljö och sin undervisning. Alla skolor ska ha en styrelse som har representation av lärare, elever, föräldrar och övrig personal. På gymnasienivå ska eleverna ha rätt till majoritet i styrelsen. Elevråden spelar också en viktig roll, och bör ges fortsatt stöd, tydligare ansvarsområden och mer reell makt. Alla elever, både i grundskolan och i gymnasiet, ska veta hur skolans beslutsprocesser går till, vem som ansvarar för vad och hur det är möjligt att påverka skolans beslut. Eleverna ska få lära sig vad som står i läroplanen om inflytande på kursinnehållet. Utvärdering av kurser är förvisso viktigt, men ännu angelägnare är att eleverna i samband med kursstart ges möjlighet att påverka vilka kursmoment som ska ges störst utrymme och vilka arbets- och examinationsformer som ska användas. Att eleverna känner till sina rättigheter på detta område är en förutsättning för att de ska kunna användas i praktiken.

Miljöpartiet vill skapa flera olika slags forum för möten mellan elever, tjänstemän och politiker. Politiska beslut som har stor påverkan på elevernas vardag ska föregås av barnkonsekvensanalyser. En viktig del i elevers vardag är arbetsmiljön. För att säkerställa att arbetsmiljön är god så ska alla skolor i Uppsala ha elevskyddsombud.

Skolledningens roll och lärarnas status
Rektorerna har genom nya skollagen fått en tydligare roll. Dessvärre har rektorerna ofta hög arbetsbelastning och för lite tid för att leda det pedagogiska arbetet. En bra organisation, med trygga och kompetenta lärare spelar en avgörande roll för att eleverna trivs och når bra resultat. Det är viktigt att minska det administrativa arbetet för lärarna och effektivisera för rektorerna. Sveriges framtid avgörs av vilka förutsättningar vi ger våra barn. Den avgörs av med vilken glädje våra barn går till skolan och med vilken framtidstro våra unga ger sig ut i vuxenlivet. Viktigast för en skola av hög kvalitet är välutbildade och engagerade lärare. Miljöpartiet vill att fler unga ska vilja satsa på att bli lärare och tror att bättre karriärmöjligheter, mer kompetensutveckling och högre lön kan locka många. Avgörande för skolresultaten är att eleverna får tid med sina lärare. Det är viktigt att se till att löneutvecklingen för lärarna är god eftersom det handlar om att skolan behöver fler och duktiga lärare för att ge barn och ungdomar en god utbildning. I dag sker en lärarflykt och lärarutbildningarna har inte tillräckligt med sökande elever inom alla områden.
Uppsala kommun ska arbeta aktivt med lokala avtal för fortbildningsinsatser och löneutveckling för lärare. Behovet är så stort att både centrala och lokala avtal kommer att behövas för att snabbare rätta till de felaktiga lönenivåer som lärarkollektivet har.

Hållbar utveckling och miljö
Miljöpartiet vill att elever ska få med sig omfattande och relevanta kunskaper om hållbar utveckling inom naturvetenskap, teknik och samhällsorienterande ämnen. För detta krävs även fortbildning av lärare. Genom att samverka med Biotopia och Naturskolan kan lärare hämta stöd för undervisningen. Miljöpartiet vill se en fritidsverksamhet med inriktning på naturvetenskap, energi och hållbar utveckling som kan fungera som en motsvarighet till musikskolan för de elever som är intresserade av naturvetenskap och teknik.

Skollokaler
Miljöpartiet tycker att det är viktigt att skolorna ligger nära där människor bor. Vi värnar små skolor, och särskilt skolor i kransorter som fyller en viktig funktion för att hålla orter levande. Genom flexiblare användning av lokalerna kan verksamheten anpassas i takt med förändrade behov. Skollokaler kan till exempel användas till förskola, kontor eller annan verksamhet de år då elevantalet inte kräver att hela skolbyggnaden används för undervisning. Det behövs ett ökat lokalutnyttjande och därför behöver kommunen skapa möjlighet att kunna använda lokaler vid andra tider så som under kvällar, helger och lov. Miljöpartiet vill verka för en långsiktighet i planeringen av skolans lokaler samt mer långsiktiga avtalsperioder.

Jämställdhet och mångfald
Miljöpartiet vill att alla skolor ska ha utbildad personal i genuspedagogik för att se och motverka traditionella könsroller och skapa förutsättningar för att alla kön ska få lika stort inflytande och utrymme. Grundläggande hbtq-kompetens för all skolpersonal är också viktig för att unga hbtq-personer ska få ett korrekt och respektfullt bemötande. All kurslitteratur och undervisning bör granskas ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv för att säkerställa att skolan inte förmedlar missvisande stereotypa bilder. Kommunens skolor ska aktivt arbeta med och följa upp skolans likabehandlingsplan.

Extra stöd
Ju tidigare elever med inlärningsproblem upptäcks och får stöd, desto mindre problem kommer det bli senare. För att grundskolan inte ska skjuta över sitt ansvar på gymnasieskolan vill vi att grundskolan ska ha det ekonomiska ansvaret för att elever som börjar gymnasiet har fullständiga betyg. Frivilliga studiestödstimmar efter ordinarie skoltid kan vara ett bra sätt att hjälpa lågpresterande elever och elever vars föräldrar inte kan ge dem den hjälp de önskar för att komma vidare i studierna.

Modersmålsundervisningen behöver stärkas. Forskning visar att språkutvecklingen är som mest intensiv i förskoleåldern och att då kunna erbjuda ett bra modersmålsstöd redan i förskolan är mycket viktigt. Det är viktigt att elever får möjlighet till undervisning i modersmålet men också ges möjlighet att få studiehandledning och utbildning i andra ämnen. Elever hindras då inte i andra ämnesområden av att inte behärska svenska språket fullt ut. Det stärker självförtroendet och studiemotivationen.

Miljöpartiet anser att Uppsala kommun ska ha som mål att fler modersmålslärare är utbildade lärare och att dessa efterfrågas vid nyrekrytering. Miljöpartiet anser också att det är viktigt att modersmålslärarna knyts närmare skolorna och har en huvudplacering på en skola, även om de fortsättningsvis verkar på flera skolor. Det är viktigt att det är bra kvalitet på Svenska för invandrare (sfi) och som också är mer individuellt inriktad och möjlig att kombinera med ett arbete. 

Lära genom hela livet
Varje människa ska ha möjlighet att läsa in ämnen eller förbättra sina betyg genom hela livet; livslångt lärande utvecklar och stärker. Arbetsmarknaden förändras och därmed även kraven på utbildning. Då kan man behöva läsa in något ämne i gymnasiet som man inte läst tidigare för att få behörighet till högskolan. Vuxenutbildningen har en viktig roll för att erbjuda nya möjligheter genom att komplettera tidigare studier.

Pedagogik
Det finns mycket forskning kring vad som är bra och dålig pedagogik. Utvärderingar av verksamheten bör göras för att säkerställa att pedagogiken bygger på den vetenskapliga grund som finns. Miljöpartiet vill prioritera ämnesövergripande undervisning där sammanhang görs tydliga för eleven. Skolans uppgift att utveckla det kritiska tänkandet hos eleven är mycket viktigt då det är avgörande för demokratin och samhällsengagemang. Samhällskunskap liksom de praktisk-estetiska ämnena spelar en särskilt betydelsefull roll och ska värnas. Vi ställer oss också positiva till mer utomhusvistelse, rörelse och kreativa metoder för inlärning. Lärarledda lektioner bör vara regel i alla skolor. För att åstadkomma en mer likvärdig bedömning av elevernas prestationer vill Miljöpartiet att prov och uppsatser ska vara kodade tills efter att de rättats, precis som oftast sker på universiteten. Miljöpartiet anser att det behövs skapas former så att lärarna inte blir så administrativt belastade av de nationella proven.

Skolbibliotek
Skolbibliotekens roll är också mycket viktig både vad gäller den totala utlåningen av böcker och för att skapa ett intresse för läsning hos unga. När nu skollagen kräver att alla skolor ska ha tillgång till bibliotek, vill vi trycka på att kommunen kan lyfta värdet av att alla skolor har en egen bibliotekarie. Bibliotekarien har inte enbart en funktion med utlåning utan också ett stort värde för att eleverna lär sig söka information i databaser, att eleverna får kunskaper i källkritik, att skapa ett intresse för läsning och hjälpa till att hitta litteratur som behövs i undervisningen i alla olika ämnen.

Fritidshem
Skolornas fritidshem har en viktig pedagogisk uppgift i att komplettera och vidareutveckla elevernas lärande. Samma läroplan som styr skolan styr också fritidhemmen och deras pedagoger. Det är viktigt att läroplanens intention om en nära samverkan mellan förskoleklass, skola och fritidshem också genomförs i praktiken. Rektorerna har ett stort ansvar att vara insatta i verksamheten och utgöra samma pedagogiska stöd för fritidshemmen som de är för skolan.

De flesta yngre barn tillbringar mer tid i fritidshemmet än de gör i skolan. Det kräver en strukturerad verksamhet, med tydliga mål och planering. Grupperna får inte vara för stora för att alla barn ska kunna bli sedda och bekräftade.

Fritidspedagogernas kompetens ska uppmärksammas och tillvaratas. Andelen utbildad personal ska höjas och dessa måste få möjlighet att vidareutvecklas med tillräckliga resurser till vidareutbildning och planeringstid. Att vara fritidspedagog är ett specialistyrke, som inte får övergå till att bli någon form av hjälplärare.

Stimulerande utomhusmiljö
Förskolorna och skolorna ska ha en utomhusmiljö som erbjuder eleverna en mer varierad, grönskande och kreativ utomhusmiljö. Då skapas större möjligheter och incitament för lek, rörelse och kunskap.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: