Social omsorg

Miljöpartiet vill utforma socialpolitiken så att människors trygghet och oberoende stärks. Målet är ett öppet, rättvist och solidariskt samhälle. Det sociala arbetet ska präglas av hjälp till självhjälp, goda förutsättningar att bestämma över sin egen framtid samt integritet och respekt för människan. Alla ska ha rätt till goda levnadsvillkor.

Ingen ska lämnas utanför
Kommunen och Uppsalahem har ett viktigt ansvar för att tillgodose utsatta gruppers tillgång till bostäder och se till att ingen behöver vara hemlös i Uppsala. För att så långt som möjligt undvika vräkningar bör Uppsalahem erbjuda ekonomisk rådgivning och avbetalningsplaner till hyresgäster som inte kunnat betala hyran. Särskild hänsyn ska tas till barnfamiljer som hotas av vräkning. Kommunen ska verka för att fler privata hyresvärdar tar ett större bostadssocialt ansvar. Vi behöver tillgång till fler lägenheter för utslussning från hem för vård och boende (HVB).

De kommande åren finns stora behov av att tillskapa fler och nya bostäder med särskild service. Det är viktigt att de bostäderna tas fram med utgångspunkt i Socialstyrelsens allmänna råd vad gäller antalet bostäder per boendeenhet samt lokalisering av dessa.

Hemlöshet är ett mångfacetterat problem som inte får en varaktig lösning genom välgörenhet eller härbärgen. Hemlösa har ofta svårt att behålla sin bostad med anledning av drogproblem och psykiska problem. Det behövs olika åtgärder: bostad först-modellen och boenden för missbrukare. Om den hemlöse först får en egen bostad kan nästa steg tas i arbetet med övriga problem, som till exempel missbruk och psykosociala problem.

De EU-migranter som tigger på Uppsalas gator lever under svåra förhållanden. De är offer för rasism och diskriminering i sina hemländer. Det är viktigt med ett välutvecklat samarbete mellan kommunen och frivilligorganisationer för att få till stånd både akuta hjälpinsatser som tillfälliga boenden, men även bredare åtgärder så att de slipper tigga för sin försörjning.

Stöd, hjälp och behandling
Grupper som bör ägnas mer uppmärksamhet är barn till missbrukare, kriminella och dem som lider av djupgående psykisk ohälsa. Barn till missbrukare och kriminella utvecklar mycket tidigt ett ansvarsbeteende som är orimligt tungt och som de måste avlastas för att inte själva dras in i en virvel av psykisk ohälsa och andra problem. Därför är det viktigt att arbeta med stödgrupper för barn som har en eller båda föräldrar i häkte eller på anstalt. Dessutom är det mycket viktigt att myndighetspersonal som arbetar med föräldrarna har ett barnperspektiv samt att det finns kunskap om vad barnens anhöriga kan behöva för kunskap, information och stöd. Miljöpartiet vill verka för fler familjehem.

En annan grupp med behov av särskilt stöd är barn till föräldrar med allvarligt psykisk funktionsnedsättning, där ofta barnet är "den vuxne".

Människor med psykiska funktionsnedsättningar i Uppsala ska ges rätt till ett personligt ombud. Dessa ombud ger stöd på den enskildes villkor och hjälper dem att få de insatser de har rätt till.

Miljöpartiet vill göra en översyn av och utveckla den kommunala socialpsykiatrin. Samverkan mellan landstingets psykiatri och kommunens socialpsykiatri måste förbättras. Insatserna måste utgå från den enskilde personens samlade behov och önskemål, i syfte att säkerställa en god livskvalitet. Människor som av olika anledningar fallit mellan stolarna och saknar bostad riskerar att få stora svårigheter att komma tillbaka i eget boende. Den höga arbetslösheten ställer också krav på samverkan mellan olika myndigheter för att kunna förbättra möjligheten för individen att hitta och behålla ett arbete.

Klyftorna mellan barn växer. Barn i socialt utsatta bostadsområden och barn till ensamstående är särskilt utsatta. Därför finns det behov av ökade insatser, säkerställa att skolan är avgiftsfri och att det finns kostnadsfria fritidsaktiviteter för barn och unga.

Delaktighet för personer med funktionsnedsättning
För att skapa en god hälsa samt ekonomisk och social trygghet för personer med funktionsnedsättning ska det funktionshinderpolitiska arbetet i kommunen inriktas mot att
undanröja hinder för delaktighet i samhället, motverka diskriminering och ge förutsättningar för självständighet och självbestämmande. Ett bra brukarinflytande och brukarmedverkan är avgörande för att kommunen kan bedriva en verksamhet som skapar en bred delaktighet och ett bättre och mer tillgängligt samhälle.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) innebär att personer med en funktionsnedsättning har rätt till stöd i det dagliga livet för att kunna leva ett jämlikt liv. Från att tidigare ha varit beroende av anhöriga eller av att bo på en institution ska kommunen trygga individens egna val och möjligheter att skapa sitt eget liv. Miljöpartiet vill att det i kommunen inrättas en LSS-ombudsman för att säkerställa att alla invånare med behov får det stöd som de har rätt till.

Miljöpartiet vill att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska implementeras i kommunens riktlinjer. Kommunen ska säkerställa att fritidsaktiviteter också är anpassade för dem som har olika typer av funktionsnedsättning.

Ersättningen som utgår till personer inom daglig verksamhet, så kallad habiliteringsersättning, är en viktig principfråga. En stor del av ersättningen äts upp av kostnader för resor och andra ökade utgifter i samband med daglig verksamhet. Miljöpartiet vill göra en betydande höjning av ersättningen och att den därefter ska ses över kontinuerligt.

Träffpunkter
Arbetet med träffpunkter för personer med psykisk funktionsnedsättning eller missbruksproblematik ska finnas kvar och vidareutvecklas. Det är viktigt både med strukturerad sysselsättning och kravfria mötesplatser dit det går att komma och bara vara och träffa andra människor. Träffpunkterna bör finnas i närheten av där människor bor för att minska tröskeln för dem som vill delta i verksamheten. Det är viktigt att värna om kontinuitet och kvalitetsutveckling med starkt brukarinflytande vid de kommunala träffpunkterna.

Miljöpartiet vill verka för att stödgrupper kan göra besök kvällstid hos personer med till exempel ångestproblematik, eller de som försöker bryta ett missbruk. Att bryta isoleringen som dessa personer ofta hamnar i kan vara det som gör skillnad i ett långsiktigt tillfrisknande.

Fokus på öppenvård
Det långsiktiga målet för kommunens vårdinsatser till vuxna missbrukare ska vara drogfrihet. Utformningen av vårdinsatserna (exempelvis valet mellan sluten och öppen vård) ska göras med detta mål i sikte, och i samråd med den enskilde. Tidiga insatser är av största vikt, helst i unga år innan ett beroende hunnit etableras hos individen.

Hos många missbrukare är drogfrihet inte ett rimligt mål att arbeta mot, åtminstone inte på kort sikt. Där är substitutionsbehandling och sprututbyte viktiga komponenter för att förebygga svåra konsekvenser av missbruket, så som överdoser och överföring av smittsamma sjukdomar. Därigenom kan också kontakter och allianser skapas som behövs för ett fortsatt arbete mot större delaktighet i samhället och en långsiktig drogfrihet.

Miljöpartiet vill, i enlighet med detta, fortsätta att verka för en restriktiv narkotikapolitik och att (i samarbete med Landstinget i Uppsala län) inrätta ett sprututbytesprogram i Uppsala kommun.

Våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Uppsalas resurscentrum för våld i nära relationer, Nexus, är en viktig satsning som samlar insatserna för dem som utsätts för våld i nära relationer. Miljöpartiet ser flera viktiga utvecklingsområden för Nexus och Uppsalas arbete för familjefrid. Uppsala kommun måste ta sitt ansvar i att erbjuda professionell behandling till personer som utövar våld i nära relationer.

Uppsala Kvinnojour bedriver ett mycket viktigt arbete med att ge stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld och att öka kunskapen om mäns våld mot kvinnor. Det behövs en kommunal satsning för att stärka kvinnojourens arbete.

Uppsala kommun behöver öka det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat hot och våld. Det är viktigt med att utbilda myndighetspersonal som möter barn, ungdomar och vuxna så att de har redskap för att identifiera hot och våld och kan erbjuda verksamma insatser. Miljöpartiet vill också förbättra stödet till personer i behov av skydd genom att arbeta med nätverk runt individen. Dessutom är samverkan med föreningar som har kunskap om och lång erfarenhet av att arbeta med frågorna är en viktig förutsättning. Unga med psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning är särskilt sårbara för risken att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck då de i mycket stor utsträckning är beroende av nära anhöriga, vilket ökar deras isolering och försvårar deras möjligheter att söka hjälp. Det är därför viktigt att kommunen är extra uppmärksam vad gäller dessa individer.

Uppsala kommun ska verka för en flexibilitet där det är låg tröskel och många vägar in för de som söker hjälp och skydd från våld i nära relationer och hedersrelaterat våld.

Flyktingmottagande
Uppsala kommun ska ha ett generöst flyktingmottagande som ser till människors hela livssituation och sociala behov. Uppsala måste ta sitt ansvar och se till att det finns anvisningsplatser till asylsökande utifrån de beräkningar som länsstyrelsen tar fram.
Bostadsproblematiken och bristande planering får inte vara ett hinder för att ha ett generöst och bra flyktingmottagande. De människor som flytt från krig och svåra livsförhållanden måste få rimliga förutsättningar för att etablera sig i samhället. Antalet ensamkommande barn ökar. Uppsala måste möta de behov som finns, både genom att ta emot många barn och att se till det individuella barnets behov. Människor som kommer till Uppsala ska snabbt få kontakt med skola, hälso- och sjukvård och arbetsmarknad.

Det måste finnas ett tydligt barnperspektiv vad gäller flyktingmottagandet och ensamkommande barn. Att känna trygghet och stabilitet i sin boendesituation är viktigt för alla, men i synnerhet för ungdomar som inte har tryggheten i form av föräldrar, syskon och övrig släkt. Boendekedjan måste därför utformas på ett sätt som tar större hänsyn till ungdomarnas behov av stabilitet och möjlighet till anknytning.

Den ideella sektorn/föreningslivet är mycket viktig och kan bidra med insatser i samverkan med kommunen. Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SiU) är en mycket viktig resurs för att ge en bra introduktion och stöd för dem som kommer som flykting till Uppsala. SiU har bland annat utvecklat ett fadderprogram där svenskar blir faddrar för nyanlända flyktingfamiljer.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: