Trafik

Lyssna

Resandet i Uppsala ska vara klimatsmart och effektivt. När fler väljer gång, cykel och kollektivtrafik istället för bil blir trafiken hållbar och vi minskar våra utsläpp av koldioxid och luftföroreningar. Spårvägstrafik ska bli en viktig del av kollektivtrafiken. Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad.

Miljöpartiet anser att biltrafikens andel av trafiken ska minska i Uppsala till förmån för mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Uppsala kommun behöver därför arbeta målinriktat utifrån Mobility management som handlar om att på olika sätt genom beteendepåverkan och olika åtgärder få fler att gå, cykla eller åka kollektivtrafik.

Gång- och cykeltrafik
Gångtrafiken är ett viktigt trafikslag och utgör ungefär 20 procent av alla resor. Att gå regelbundet är bra för hälsan och forskning visar att de som går, cyklar eller åker kollektivtrafik till arbetet har betydligt lägre risk att drabbas av hjärtinfarkt jämfört med personer som åker bil. Precis som kommunen har cykelprogram så vill Miljöpartiet att kommunen utvecklar ett fotgängarprogram. Det handlar om vikten av att förbättra tillgänglighet och framkomlighet i kommunen och hur gångstråk kan bli genare och mer attraktiva. Genom fotgängarprogram ökar förståelsen hos planerare för olika fotgängargrupper och för att identifiera vilka områden som kan förbättras.

Gående och cyklister ska ha en god trafikmiljö året runt, vilket innebär att gång- och cykelvägar måste ges mycket högre prioritet vid snöröjning än i dag. Målet måste självklart vara att det ska vara möjligt att gå och cykla i Uppsala varje dag året runt. Miljöpartiet anser också att tydligare krav ska ställas på fastighetsägare att snöröja trottoarer.

Miljöpartiet anser att Uppsala ska bli Sveriges bästa cykelstad. Miljöpartiet vill genomföra en omfattande cykelsatsning med fler cykelvägar, tydligt utmärkta cykelstråk och fler cykelparkeringar. Det behövs tydligt markerade cykelfiler på de större gatorna i staden och större separering av gångtrafikanter och cyklister.

Miljöpartiet anser att det ska byggas snabbcykelstråk i kommunen. Snabbcykelstråken ska erbjuda trafiksäker cykling på cykelbanor som är skilda från fotgängare och biltrafik alternativt med tydligt markerade cykelfält. Vi föreslår att sådana snabbcykelstråk i ett första steg byggs till City/Resecentrum från Gottsunda/Sunnersta, Flogsta/Stenhagen/Luthagen, Sävja, Storvreta, Årsta/Östra och Sala backe/Fålhagen.

Det ska råda en nolltolerans mot borttagna cykelparkeringsplatser på kommunal mark. Om detta ändå måste ske ska den ersättas i dess omedelbara närhet. Miljöpartiet vill ha 2000 fler cykelparkeringar i stadskärnan, fler cykelparkeringar med tak och bättre planering så att cykelparkeringarna finns närmare målpunkten. Under sommaren finns stort behov av fler cykelparkeringar då många restauranger har uteserveringar.

Trafiksäkerheten för cyklister måste förbättras. Målet är att ha en trafikmiljö i Uppsala som är så trygg så att barn kan ta sig till skola, vänner och aktiviteter på egen hand utan att behöva skjutsas med bil. Cyklister är idag ofta utlämnade till att trängas med bilar, bussar och lastbilar i flerfiliga korsningar. Det är en trafikmiljö som är helt oacceptabel.

Andra åtgärder som behövs är digital cykelkarta, anpassad signalreglering av trafikljus, cykelboxar i signalreglerade korsningar, nya cykelvägar vid skolor samt utbyggnad av cykelpumpar och laddningsstationer för elcyklar.

Läs vår rapport om hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Här!

Kollektivtrafik
Landstinget är huvudman för kollektivtrafiken sedan 2012. Kollektivtrafiken ska vara det självklara och mest attraktiva alternativet i staden då det inte är möjligt att gå eller cykla. Miljöpartiet vill, genom statlig delfinansiering, se en stor satsning på ett kollektivtrafiksystem med modern och tyst spårväg i Uppsala.

Vid planering av kollektivtrafikens stomlinjenät är det viktigt att gångavståndet till närmaste hållplats inom staden inte överskrider 300 meter.

Ett mer tillgängligt resecentrum
Det finns behov av att göra resecentrum mer tillgängligt. Miljöpartiet anser bland annat att det behövs en rulltrappa till samtliga perronger och tydligare ledstråk. Kommunen ska använda sig av kunskap och erfarenheter som bland annat handikapporganisationerna har om möjligheter och behov till förbättringar. Miljöpartiet vill att det byggs två cykelparkeringshus med tillhörande service vid resecentrum.

Den hållbara staden
Uppsala måste få en mer levande stadskärna med fler renodlade gång- och cykelgator, däribland Svartbäcksgatan och Dragarbrunnsgatan. Fyristorg och St. Erikstorg ska omvandlas från parkeringsytor till levande och attraktiva torgmiljöer. En attraktiv stadsmiljö där gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer får en bättre trafiksituation gynnar handeln. Biltrafiken i stadskärnan måste minska kraftigt. Forskning visar att färre bilar och lägre hastigheter gör städer mer attraktiva.

Miljöpartiet vill att det i Uppsala kommun ska finnas ett nät av laddstolpar och parkeringsplatser för elbilar i alla stadsdelar.

Några nya billeder behövs inte i Uppsala. Forskningen visar tydligt att nya vägar leder till mer bilåkande och därmed till att klimatmålen blir svårare att uppnå. Pengarna bör i stället investeras i utbyggnad av kollektivtrafiken (spårväg i staden, fler stationer längs järnvägarna) och underhåll och anpassning av befintliga vägar. Eventuell trängselproblematik när staden växer hanteras bättre med ekonomiska styrmedel, såsom p-avgifter och tidsbegränsad parkering, trängselavgifter etc.

Fler pendlarparkeringsplatser ska iordningsställas utanför stadskärnan, med låg avgift och god kollektivtrafikförbindelse till centrum, för att minska antalet bilresor.

Miljöpartiet säger nej till en bilbro i Kungsängsesplanadens förlängning eftersom den skapar en barriär i grönstråket från Stadsträdgården mot Årike Fyris och bidrar till ökad biltrafik i centrala Uppsala. Miljöpartiet är också emot en trafikled över Fyrisån mellan Ultuna och Sävja som skulle ha mycket stor negativ påverkan på Årike Fyris. Miljöpartiet vill istället se en gång- och cykelbro över Fyrisån.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhetsarbetet måste prioriteras och nollvisionen är en självklar utgångspunkt. Miljöpartiet anser att det ska vara en maxhastighet i stadskärnan om 30 km/tim och i stadsdelarna 40 km/tim. Vid skolor och bostadsområden ska maxhastigheten vara 30 km/tim. Den lägre maxhastigheten är att föredra framför gupp och avsmalningar som också försämrar framkomligheten för cyklister. Miljöpartiet förespråkar också trafiksäkra skolvägar. Miljöpartiet är positivt till att en trafikövningsplats byggs i Uppsalas närhet för att såväl privatförare som yrkesbilister ska få bättre utbildning i trafiksäkerhet och eco-driving.

Miljöpartiet vill göra en stor satsning på säkrare skolvägar. Trafikövergångar med gång och cykel till skolorna ska säkras, andelen som skjutsar med bil till skolorna ska minska genom årliga uppföljningar och genom konsekvent samarbete mellan skolor och kommunen.

Samordna färdtjänsten och sjukresorna
Färdtjänsten och sjukresorna bör samordnas med en gemensam beställningscentral. Färdtjänsten ska kunna användas mer regionalt idag för att det inte ska behövas riksfördjänst för kortare resor. Upphandlingen av tjänster bör genomföras på ett sådant sätt så att brukarna får ett mycket enkelt system, låga kostnader och säkerhet. Systemet ska vara uppbyggt så att arbetsresor inte får försinkas. Ett mål är att taxorna för färdtjänsten motsvarar kollektivtrafikens taxor.

Med en tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken ska fler med färdtjänstkort också kunna ta denna. Det bör vara gratis för alla med färdtjänstkort att åka i kollektivtrafiken, samt ta med sig en medpassagerare.

Hållbar parkering
Den hållbara staden byggs genom nya att människor tar nya vägval. Kommunen kan skapa förutsättningarna för det. Miljöpartiet vill göra en generell översyn av parkeringstaxorna. Genom att göra taxorna dyrare i vissa lägen så kan biltrafiken styras så att fler bilister parkerar bilen utanför stadskärnan eller i parkeringsgarage. Boendeparkering ska vara så utformad att det underlättar för bilisten att lämna bilen hemma och ta kollektivtrafiken eller cykeln för arbetspendling och pendling till fritidssysslor.

För arbetstagare är fri parkering en skattepliktig löneförmån. Det är en viktig regel som gör bilresorna till arbetsplatsen färre. Externhandeln bidrar till att öka bilresandet. ”Gratis” parkeringsplatser är en del av orsaken till detta. Miljöpartiet vill hitta incitament att minska bilåkandet och begränsa den typen av subventioner för bilister.

Parkeringsnormen ska ändras så att inga onödiga parkeringsplatser byggs och att behovet av gatuparkeringar minskar. En hög parkeringsnorm leder till att det byggs parkeringsplatser som ingen vill hyra, vilket innebär högre hyror och avgifter i boendet. Dessutom tar bilparkeringar upp stora ytor som bättre behövs till bostäder och bättre gatumiljö. En utbyggd och mer attraktiv kollektivtrafik samt bilpooler minskar behovet av bil.

Texten kommer från Miljöpartiet i Uppsalas kommunprogram för mandatperioden 2014-2018.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: